Men and women really do think differently

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
grocery cửa hàng tạp phẩm
hemisphere bán cầu
sensitivity nhạy cảm

Bài 1:

Câu 1 :

Raise your ..... if this story sounds familiar.

A man enters a store to buy ..... . He walks out of the store with milk. That is all -- milk. At the same time, a ..... enters the same grocery store also to buy milk.

She buys it.

But, she also buys chicken and ..... to make dinner that night.

 • 1.

  hand

 • 2.

  milk

 • 3.

  woman

 • 4.

  lemons

Câu 2 :

Then she remembers to buy ..... for her son to eat at school. She also gets a bottle of .... for drinks with friends and a birthday card for her husband’s ..... . Then she gets coffee for ..... , ice cream for dessert and remembers stamps to mail the .... . And don’t forget soap for the bathroom.

And that is the ..... between the female and male brains simply explained in a grocery store.

 • 1.

  food

 • 2.

  wine

 • 3.

  niece

 • 4.

  breakfast

 • 5.

  bills

 • 6.

  difference

Câu 3 :

Generally speaking, men do one ..... at a time. Women do many. Doing many things at one time is ...... called “multi-tasking,” a very popular word these days.

Now scientific ..... supports this theory about male and female brains. A recent study has confirmed what we have known all ..... – men and women think differently.

 • 1.

  thing

 • 2.

  often

 • 3.

  research

 • 4.

  along

Câu 4 :

Scientists at the University of Pennsylvania studied brain images of ..... people aged from eight to ..... years old. They found that male brains have more connections on one ..... of the brain, or hemisphere. In the female brain, they found more activity and connections between the ..... and left sides of the brain. The left side of the brain is known as the side of “...... ” . The right hemisphere is known as the “.....” side.

 • 1.

  949

 • 2.

  22

 • 3.

  side

 • 4.

  right

 • 5.

  reason

 • 6.

  creative

Câu 5 :

Regina Verma is a .....  at the University of Pennsylvania. She co-wrote the report. She says when ..... are asked to do something .... they might use different parts of the brain. Men, she adds, generally use just one ..... of the brain.

 

 • 1.

  professor

 • 2.

  women

 • 3.

  difficult

 • 4.

  side

Câu 6 :

As a result, men generally deal ...... with a problem. There is a strong connection between the “understanding” and the “...... ” parts of their brains. Women, however, might include other parts of the brain, like the part connected with .....  and the part connected with ......  when solving a problem. Women take a less direct path to find a solution.

 • 1.

  directly

 • 2.

  action

 • 3.

  reason

 • 4.

  sensitivity

Raise your hand if this story sounds familiar.

A man enters a store to buy milk. He walks out of the store with milk. That is all – milk. At the same time, a woman enters the same grocery store also to buy milk.

She buys it.

But, she also buys chicken and lemons to make dinner that night.

Hãy giơ tay lên nếu câu chuyện này nghe có vẻ quen thuộc.

Một người đàn ông bước vào một cửa hàng để mua sữa. Ông đi ra khỏi cửa hàng với sữa. Đó là tất cả – sữa. Cùng lúc đó, một phụ nữ bước vào cửa hàng tạp hóa cùng cũng mua sữa.

Cô ấy mua nó.

Tuy nhiên, cô cũng mua gà và chanh để làm cho bữa ăn tối đêm hôm đó.

Then she remembers to buy food for her son to eat at school. She also gets a bottle of wine for drinks with friends and a birthday card for her husband’s niece. Then she gets coffee for breakfast, ice cream for dessert and remembers stamps to mail the bills. And don’t forget soap for the bathroom.

Sau đó, cô nhớ ra mua thức ăn cho con trai ăn ở trường. Cô cũng lấy một chai rượu vang phục vụ đồ uống với bạn bè và một tấm thiệp sinh nhật cho cháu gái của chồng. Sau đó, cô lấy cà phê cho bữa sáng, kem tráng miệng và ghi nhớ các loại để gửi hóa đơn. Và không quên xà phòng cho phòng tắm .

And that is the difference between the female and male brains simply explained in a grocery store. Generally speaking, men do one thing at a time. Women do many. Doing many things at one time is often called “multi-tasking,” a very popular word these days.

Và đó là sự khác biệt giữa bộ não của nam và nữ chỉ đơn giản là sự giải thích trong một cửa hàng tạp hóa. Nói chung, những người đàn ông chỉ  làm một việc tại một thời điểm. Phụ nữ làm thì nhiều việc. Họ làm nhiều việc cùng một lúc thường được gọi là “đa nhiệm,” một từ rất phổ biến trong thời đại ngày nay.

Now scientific research supports this theory about male and female brains. A recent study has confirmed what we have known all along – men and women think differently.

Hiện tại các nghiên cứu khoa học hỗ trợ lý thuyết về bộ não đàn ông và phụ nữ. Một nghiên cứu gần đây đã xác nhận tất cả những gì chúng tôi đã biết – đàn ông và phụ nữ suy nghĩ khác nhau.

Scientists at the University of Pennsylvania studied brain images of 949 people aged from eight to 22 years old. They found that male brains have more connections on one side of the brain, or hemisphere. In the female brain, they found more activity and connections between the right and left sides of the brain. The left side of the brain is known as the side of “reason.” The right hemisphere is known as the “creative” side.

Các nhà khoa học tại Đại học Pennsylvania đã nghiên cứu hình ảnh não của 949 người ở độ tuổi từ tám đến 22 tuổi. Họ phát hiện ra rằng bộ não của nam giới có kết nối nhiều hơn ở một bên của não, hoặc 1 bán cầu. Trong não phụ nữ, họ đã tìm thấy các một hoạt động kết nối giữa các bên phải và bên trái của não bộ nhiều hơn. Phía bán cầu trái của não được gọi là phần của “lý do.” Bán cầu não phải được gọi là phần “sáng tạo” .

Regina Verma is a professor at the University of Pennsylvania. She co-wrote the report. She says when women are asked to do something difficult they might use different parts of the brain. Men, she adds, generally use just one side of the brain.

Regina Verma là một giáo sư tại Đại học Pennsylvania. Cô là đồng tác giả bản báo cáo. Cô nói rằng khi phụ nữ được yêu cầu làm một cái gì đó khó khăn họ có thể sử dụng các phần khác nhau của não bộ. Bà cho biết thêm đàn ông, thường chỉ sử dụng một bên não.

As a result, men generally deal directly with a problem. There is a strong connection between the “understanding” and the “action” parts of their brains. Women, however, might include other parts of the brain, like the part connected with reason and the part connected with sensitivity when solving a problem. Women take a less direct path to find a solution.

Kết quả là, những người đàn ông thường giải quyết trực tiếp một vấn đề. Có một kết nối mạnh mẽ giữa “sự hiểu biết” và “hành động” các bộ phận của bộ não của họ. Phụ nữ, tuy nhiên, có thể sử dụng các phần khác của não bộ, như một phần gắn liền với lý trí và kết nối với các phần nhạy cảm khi giải quyết một vấn đề. Phụ nữ ít đi trực tiếp vào vấn đề để tìm một giải pháp.

Dr. Verma warns that the study should not lead anyone to expect some behaviors from women and others from men.

Tiến sĩ Verma cảnh báo rằng nghiên cứu không nên thuyết phục bất cứ ai trông chờ một số hành vi của những người đàn ông đối với phụ nữ và những người khác.