Legacy of Vietnamese general remains divisive

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
commander người chỉ huy
mourning sự đau buồn, thương tiếc
throughout từ đầu đến cuối, khắp, suốt
react phản ứng
target mục tiêu
embody thể hiện
flee chạy trốn
Thành ngữ - Ngữ pháp

incite st/ sb to st : khuyến khích , xúi giục ai

colonial rule : chế độ thực dân

be described as : tự xưng là

to take in : lừa phỉnh , lừa dối

institutional reform : cải cách thể chế

 

Bài 1:

Câu 1 :

One of Vietnam’s most celebrated war commanders died a week ago. Vo Nguyen Giap was 102 years old. People ...... Vietnam have been remembering General Giap and mourning his loss. But his long career remains an issue that could incite ....., not least among Vietnamese political activists.

 • 1.

  throughout

 • 2.

  disagreements

Câu 2 :

The general is said to have plotted the battle of Dien Bien Phu in 1954. That battle led to.... of French colonial rule in Indochina. He has also been .... as a major influence in the defeat of South Vietnam in 1975. That ended what the Vietnamese call the American Wa

 • 1.

  the end

 • 2.

  described

Today we tell about the research that won three scientists the 2013 Nobel Prize for Physiology or Medicine.

But first, we hear about a Vietnamese general who sometimes has been called one of the best military leaders of the 20th century. Vo Nguyen Giap is perhaps best known for winning his homeland’s independence from France.

Remembering Vietnamese General Vo Nguyen Giap

One of Vietnam’s most celebrated war commanders died a week ago. Vo Nguyen Giap was 102 years old. People throughout Vietnam have been remembering General Giap and mourning his loss. But his long career remains an issue that could incite disagreements, not least among Vietnamese political activists. Bob Doughty has our report.

Social media reported the news of General Giap’s death last Friday. People reacted quickly -- and with different opinions.

The general is said to have plotted the battle of Dien Bien Phu in 1954. That battle led to the end of French colonial rule in Indochina. He has also been described as a major influence in the defeat of South Vietnam in 1975. That ended what the Vietnamese call the American War.

Vo Nguyen Giap taught himself how to plot military campaigns. He is also considered to have launched the Vietnam People’s Army. And, he was a close friend of celebrated Communist revolutionary leader Ho Chi Minh.

Hôm nay chúng ta nói về những nghiên cứu mà các nhà khoa học giành được ba giải thưởng Nobel năm 2013 về Sinh lý học và Y học

Nhưng trước tiên, chúng ta sẽ nghe về một vị tướng của Việt Nam đã từng được mệnh danh là một trong những nhà lãnh đạo quân sự xuất sắc nhất của thế kỷ 20 . Võ Nguyên Giáp có lẽ được biết đến nhiều nhất cho chiến thắng của quê hương ông giành độc lập từ tay Pháp.

Người Việt Nam tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Một trong những vị chỉ huy chiến tranh nổi tiếng nhất của Việt Nam đã mất một tuần trước . Võ Nguyên Giáp thọ 102 tuổi . Người dân trên khắp Việt Nam đã tưởng nhớ Tướng Giáp và thương tiếc vì sự ra đi của ông.Nhưng sự nghiệp cả đời của ông vẫn còn là một vấn đề mà có thể gây tranh cãi , nhất là với các nhà hoạt động chính trị Việt Nam . Theo báo cáo của Bob Doughty.

Phương tiện truyền thông xã hội thông báo tin tức về cái chết của tướng Giáp thứ sáu tuần trước . Người dân đã phản ứng một cách nhanh chóng - và có nhiều ý kiến ​​khác nhau.

Vị tướng là người lập chiến lược cho trận chiến Điện Biên Phủ vào năm 1954. Trận chiến mở đầu cho sự chấm dứt của chế độ thực dân Pháp ở Đông Dương.Ông cũng được biết đến như 1 người có ảnh hưởng lớn đến sự thất bại trong cuộc xâm chiến tại phía Nam Việt Nam.

Võ Nguyên Giáp đã tự học cách làm thế nào để lập kế hoạch cho các chiến dịch quân sự.Ông cũng được cho là đã thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Và ông là một người bạn thân của nhà lãnh đạo cách mạng nổi tiếng của Cộng sản Hồ Chí Minh.

Jonathan London is a Vietnam expert at the City University of Hong Kong. He says the passing of General Giap makes many Vietnamese think about the performance and record of the country’s present leadership.

After the war, the general raised concerns about the quick acceptance of economic reforms and foreign policy that were like those of the old Soviet Union. He retired as deputy prime minister in 1991.

Bài 2:

Câu 1 :

Professor London says Vietnam’s..... wants to control the official story of General Giap. He says the leadership wants people to remember his....victories. But that may prove difficult because of the political positions he took in later years. 

 • 1.

  leadership

 • 2.

  military

Câu 2 :

One of those....... was Nguyen Quang Thach. He believes the Vietnamese people should embody General Giap’s spirit -- but not just oppose China. He says this should ......... making economic and educational reforms and improving the army. 

 • 1.

  activists

 • 2.

  include

Professor London says Vietnam’s leadership wants to control the official story of General Giap. He says the leadership wants people to remember his military victories. But that may prove difficult because of the political positions he took in later years.

Professor London notes that the general spoke about issues like the mining of bauxite in Vietnam’s Highlands. And he called on the country’s leaders to show more responsibility to the public.

Some activists who expressed support for the general’s way of thinking were targeted by the government.

Anti-China protesters demonstrated in Hanoi two years ago. Some of the marchers carried pictures of General Giap’s face.

One of those activists was Nguyen Quang Thach. He believes the Vietnamese people should embody General Giap’s spirit -- but not just oppose China. He says this should include making economic and educational reforms and improving the army.

Not all activists, however, agree with him. General Giap remained an influential voice in Vietnam during his 90’s. But some say his influence was reduced in recent years while he was hospitalized.

Professor London says the general was in the hospital for three or four years, and that his death was expected.

“In the meantime, I think Vietnam’s own political culture has changed a lot in a very short period of time. And so while the general himself just a few years ago was an individual of great interest among those struggling for political reforms, institutional reforms, in Vietnam by the time of his death just recently, the country had in respect moved on.”

For those who fled to the United States after the war, the reactions to the general’s death are very different from those in Vietnam’s capital.

Duy Hoang is a spokesman for the group Viet Tan, which is banned in Vietnam. He disputes the idea that General Giap caused the American fighting forces to leave Vietnam.

He says it is important to recognize the general’s part in the independence movement against the French.

Jonathan London là một chuyên gia về Việt Nam tại Đại học Thành phố Hồng Kông. Ông   nói rằng sự ra đi của tướng Giáp làm cho nhiều người Việt Nam suy nghĩ về việc thực hiện và ghi chép của các lãnh đạo đất nước hiện nay .

Sau chiến tranh , vị tướng đã quan ngại về vấn đề đưa vào cải cách kinh tế và việc thực hiện chính sách đối ngoại  theo kiểu của Liên Xô cũ quá nhanh. Ông đã từ chức phó thủ tướng vào năm 1991.

Giáo sư London cho biết lãnh đạo của Việt Nam muốn nắm rõ tiểu sử chính thức của Tướng Giáp. Ông nói rằng các nhà lãnh đạo muốn mọi người nhớ chiến thắng quân sự của ông.Nhưng tại tỏ ra khó khăn bởi những quan điểm chính trị mà ông đưa ra trong những năm sau đó.

Giáo sư London lưu ý rằng vị tướng đã nói về các vấn đề như việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên của Việt Nam . Và ông kêu gọi các nhà lãnh đạo của đất nước để thể hiện trách nhiệm hơn với dân chúng.

Một số nhà hoạt động bày tỏ sự ủng hộ cách suy nghĩ của vị tướng về mục tiêu của chính phủ.

Một cuộc biếu tình phản đối Trung Quốc diễn ra tại Hà Nội cách đây 2 năm . Một số người biểu tình mang theo hình ảnh của tướng Giáp.

Một trong những nhà hoạt động là Nguyễn Quang Thạch . Ông tin rằng người dân Việt Nam cần thể hiện tinh thần của tướng Giáp - nhưng không chỉ trong việc phản đối Trung Quốc.Ông nói rằng điều này còn bao gồm việc cải cách kinh tế và giáo dục và nâng cao quân đội.

Tuy nhiên , không phải tất cả các nhà hoạt động xã hội đều đồng ý với ông.Tướng Giáp vẫn là người có một tiếng nói ảnh hưởng lớn tại Việt Nam trong những năm 90.Nhưng một số người cho rằng sự ảnh hưởng của ông đã giảm trong những năm gần đây trong khi ông phải nhập viện.

Giáo sư London nói : vị tướng đã ở trong bệnh viện trong ba hoặc bốn năm , và rằng cái chết của ông đã được dự kiến..

" Trong thời gian đó , tôi nghĩ rằng  văn hóa chính trị của Việt Nam đã thay đổi rất nhiều trong một thời gian rất ngắn .Và bởi vậy trong khi chỉ vài năm trước bản thân ông  là một cá nhân được quan tâm rất lớn trong số những người đấu tranh cho cải cách chính trị ,cải cách thể chế tại Việt Nam nhưng vào thời điểm ông gần qua đời  ,  đất nước đã có sự chuyển hướng.

Đối với những người  trốn sang Hoa Kỳ sau chiến tranh, phản ứng đối với cái chết của vị tướng khác nhau nhiều hơn là những người dân thủ đô của Việt Nam.

Duy Hoàng là một phát ngôn viên của nhóm Việt Tân , vốn bị cấm ở Việt Nam . Ông tranh luận ý kiến ​​cho rằng tướng Giáp là lí do khiến lực lượng chiến đấu Mỹ rời khỏi Việt Nam.

Ông nói rằng điều quan trọng là phải nhận ra một phần công lao của vị tướng trong phong trào độc lập chống Pháp.