Learning hacking to stop hackers

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
spy gián điệp, theo dõi
defend bảo vệ
replicate tái tạo,là một bản sao của
vulnerability có thể bị tấn công
initially lúc ban đầu
typical tiêu biểu, điển hình
convince thuyết phục

VOA

Bài 1:

Câu 1 :

People who steal online information cause .....of dollars in damage every year. These criminals ...... called “hackers.” The damage would be even ...... if there were not security workers who defend computer systems ....... attacks. Experts say these workers need to ...... the weaknesses of their systems so they can ...... -defend them.

Earlier this month, VOA reporter Mike O’Sullivan visited a ...... -long “hacker” training program in San Diego, California. Young people ..... being taught how to ..... computer systems in order to learn how to ..... criminal hackers.

 • 1.

  billions

 • 2.

  are

 • 3.

  greater

 • 4.

  against

 • 5.

  know

 • 6.

  better

 • 7.

  week

 • 8.

  were

 • 9.

  hack

 • 10.

  fight

Câu 2 :

About 20 ...... school students took part in the ..... -day-long program. They were among the ..... of a local computer competition. ..... -year-old Chloe Chrisostomo is one of the students.

“They set networks and we can hack ..... the network, or we can hack into ..... people’s computers and then mess with them.”

Students are also being .....  about online spying and the sale of ..... information.

 • 1.

  high

 • 2.

  five

 • 3.

  winners

 • 4.

  Sixteen

 • 5.

  into

 • 6.

  other

 • 7.

  taught

 • 8.

  stolen

Câu 3 :

This kind of training is ..... to companies and governments. They want more young people to enter the ...... security field to help defend against online, or ..... criminals, because attacks are often very ...... . Just one successful attack can cost .....  of dollars.

It is a problem ...... the world. Police in such countries as ..... and Romania are having a ...... time fighting cyber criminals.

A recent computer-industry report said attacks on computer systems will cost more than $..... billion this year. Hundreds of ......  of dollars will also be spent to stop such attacks.

 • 1.

  important

 • 2.

  information

 • 3.

  cyber

 • 4.

  costly

 • 5.

  millions

 • 6.

  throughout

 • 7.

  India

 • 8.

  difficult

 • 9.

  350

 • 10.

  billions

Câu 4 :

Trainer Cameron Camp is a .... researcher and writer. He says the students are ....  how to attack the kinds of ...... systems that companies are now using.

“It's set up very .....  to what would be a typical corporate environment, so whether you have ....., whether you have corporate networks that store .....  information, we actually replicate that.”

Jomarri Salomon .....  graduated from high school. He says the training helped him understand why computer ...... do what they do.

 • 1.

  security

 • 2.

  learning

 • 3.

  computer

 • 4.

  similar

 • 5.

  wi-fi

 • 6.

  company

 • 7.

  recently

 • 8.

  criminals

Câu 5 :

“To learn how to ..... against a hacker, you have to know how a hacker attacks or how a hacker .....  or to be able to defend ..... that kind of vulnerability that you are ...... going to have in the future.”

Mr. Salomon ...... to join the U.S. Air Force and work in computer security.

Liz Fraumann works at the .....  foundation Securing Our eCity, which .... organize the training. She says students in the .... learn a lot more .....  they think they will.

 • 1.

  defend

 • 2.

  thinks

 • 3.

  against

 • 4.

  probably

 • 5.

  nonprofit

 • 6.

  helped

 • 7.

  program

 • 8.

  than

Câu 6 :

“When we look at them initially, they .... they know it all. They know a lot ....  . And by Wednesday [they say], ‘I do not know ..... as much as I thought.’”

Cameron Camp says he hopes the ..... will use what they have learned to help, not ..... , computer users.

“And we would like to convince these folks who are ..... computer people that the rewards in the end are much ..... for working for the good guys rather than the ...... guys.”

 • 1.

  think

 • 2.

  already

 • 3.

  quite

 • 4.

  students

 • 5.

  hurt

 • 6.

  skilled

 • 7.

  better

 • 8.

  bad

People who steal online information cause billions of dollars in damage every year. These criminals are called “hackers.” The damage would be even greater if there were not security workers who defend computer systems against attacks. Experts say these workers need to know the weaknesses of their systems so they can better-defend them.

Earlier this month, VOA reporter Mike O’Sullivan visited a week-long “hacker” training program in San Diego, California. Young people were being taught how to hack computer systems in order to learn how to fight criminal hackers.

About 20 high school students took part in the five-day-long program. They were among the winners of a local computer competition. Sixteen-year-old Chloe Chrisostomo is one of the students.

“They set networks and we can hack into the network, or we can hack into other people’s computers and then mess with them.”

Students are also being taught about online spying and the sale of stolen information.

This kind of training is important to companies and governments. They want more young people to enter the information security field to help defend against online, or cyber criminals, because attacks are often very costly. Just one successful attack can cost millions of dollars.

It is a problem throughout the world. Police in such countries as India and Romania are having a difficult time fighting cyber criminals.

A recent computer-industry report said attacks on computer systems will cost more than $350 billion this year. Hundreds of billions of dollars will also be spent to stop such attacks.

Trainer Cameron Camp is a security researcher and writer. He says the students are learning how to attack the kinds of computer systems that companies are now using.

“It's set up very similar to what would be a typical corporate environment, so whether you have wi-fi, whether you have corporate networks that store company information, we actually replicate that.”

Jomarri Salomon recently graduated from high school. He says the training helped him understand why computer criminals do what they do.

“To learn how to defend against a hacker, you have to know how a hacker attacks or how a hacker thinks or to be able to defend against that kind of vulnerability that you are probably going to have in the future.”

Mr. Salomon plans to join the U.S. Air Force and work in computer security.

Liz Fraumann works at the nonprofit foundation Securing Our eCity, which helped organize the training. She says students in the program learn a lot more than they think they will.

“When we look at them initially, they think they know it all. They know a lot already. And by Wednesday [they say], ‘I do not know quite as much as I thought.’”

Cameron Camp says he hopes the students will use what they have learned to help, not hurt, computer users.

“And we would like to convince these folks who are skilled computer people that the rewards in the end are much better for working for the good guys rather than the bad guys.”

Những kẻ lấy cắp thông tin trực tuyến gây thiệt hại hàng tỷ đô la mỗi năm. Loại tội phạm đó được gọi là " tin tặc. " Thiệt hại sẽ còn lớn hơn nếu không có nhân viên an ninh người bảo vệ hệ thống máy tính chống lại các cuộc tấn công .Các chuyên gia nói rằng những người dùng cần phải biết điểm yếu trong hệ thống của họ để có thể bảo vệ tốt hơn .

Đầu tháng này, phóng viên VOA Mike O'Sullivan đến thăm " hacker" một chương trình đào tạo kéo dài một tuần tại San Diego, California.Những người trẻ tuổi đã được dạy cách làm thế nào để hack hệ thống máy tính để tìm hiểu cách làm thế nào để chống lại tội phạm tin tặc.

Khoảng 20 học sinh trung học đã tham gia vào chương trình kéo dài năm ngày này . Họ nằm trong số những người chiến thắng của cuộc thi máy tính địa phương. ChloeChrisostomo mười sáu tuổi, là một trong những sinh viên đó.

"Họ thiết lập mạng và chúng tôi có thể hack vào hệ thống mạng đó, hoặc chúng tôi có thể hack vào máy tính của người khác và sau đó xáo trộn chúng. "

Học sinh cũng được dạy về theo dõi trực tuyến và bán các thông tin bị đánh cắp.Chỉ cần một cuộc tấn công thành công có thể có giá hàng triệu đô la .

Loại hình đào tạo này rất quan trọng đối với các công ty và chính phủ. Họ muốn nhiều hơn những người trẻ tuổi ra nhập vào lĩnh vực an ninh thông tin giúp bảo vệ việc chống lại mạng trực tuyến, hay bọn tội phạm mạng , bởi vì các cuộc tấn công thường rất tốn kém.

Đó là một vấn đề trên toàn thế giới . Cảnh sát ở các nước như Ấn Độ và Romania đang có một khoảng thời gian khó khăn chống lại tội phạm mạng .

Một báo cáo gần đây ngành công nghiệp máy tính cho biết cuộc tấn công vào hệ thống máy tính sẽ có giá cao hơn $ 350 nghìn tỷ trong năm nay. Hàng trăm tỷ đô la cũng sẽ được dành để ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy.

Huấn luyện viên Cameron Camp là một nhà nghiên cứu an ninh và cũng là nhà văn. Ông nói rằng các sinh viên đang học cách để tấn công các loại hệ thống máy tính của các công ty hiện nay đang sử dụng.

"Thiết lập đó rất giống với những cái là đặc trưng của môi trường doanh nghiệp , vì vậy cho dù bạn có wi -fi hay không, cho dù bạn có mạng doanh nghiệp lưu trữ thông tin công ty hay không , thì chúng tôi vẫn thực sự có khả năng sao chép được nó. "

Jomarri Salomon vừa tốt nghiệp trung học. Anh nói rằng việc đào tạo đã giúp anh hiểu tại sao bọn tội phạm máy tính lại làm những gì họ đang làm.

" Để tìm hiểu việc làm thế nào để bảo vệ chống lại một hacker , bạn cần phải biết cách hacker làm một cuộc tấn công như thế nào hoặc một hacker nghĩ như thế nào hoặc làm thế nào để có thể bảo vệ chống lại các dữ liệu có thể sẽ bị tân công trong tương lai. "

Ông Salomon lên kế hoạch tham gia Lực lượng Không quân Mỹ và bảo mật máy tính .

Liz Fraumann làm việc tại các cơ sở phi lợi nhuận Bảo vệ Ecity của chúng tôi , giúp tổ chức đào tạo . Cô nói rằng sinh viên trong chương trình sẽ học được nhiều hơn những gì họ nghĩ.

" Ngay từ đầu khi chúng ta gặp họ, họ nghĩ rằng họ biết tất cả. Họ biết rất nhiều rồi. Và vào thứ Tư [ họ nói ] , "Tôi không biết quá nhiều như tôi nghĩ. "

Cameron Camp nói ông hy vọng các học viên sẽ áp dụng những gì họ đã học được để giúp đỡ, không gây hại cho người dùng máy tính .

" Và chúng tôi muốn thuyết phục những người mà có kỹ năng máy tính rằng người cuối cùng có phần thưởng là tốt hơn là làm việc cho những người tốt chứ không phải những kẻ xấu''.