Japan opposes French nuclear testing

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
prime minister thủ tướng
oppose phản đối
propose đề nghị
resolution giải pháp
U.N General Assembly đại hội đồng liên hiệp quốc
betray phản bội
destroy phá hủy, tàn phá

luyện kĩ năng đọc hiểu tiếng anh

Bài 1:

Prime Minister Tomiichi Murayama says Japan will ask the United Nations to oppose French nuclear testing in the South Pacific. Mr. Murayama says Japan will propose a resolution to the U.N General Assembly in September. He says France is betraying non-nuclear countries by preparing again to test nuclear weapons in the French Polynesian Islands.

 

The Japanese leader spoke in Hiroshima which was destroyed by an American atomic bomb during World War II

Thủ tướng Tomiichi Murayama cho hay, Nhật Bản sẽ yêu cầu Liên hiệp quốc phản đối vụ thử hạt nhân của Pháp ở vùng Nam Thái Bình Đương. Ông Murayama cho biết, Nhật Bản sẽ đề nghị một giải pháp lên Đại hội đồng Liên hiệp quốc vào tháng 9. Ông nói rằng Pháp đang phản bội lại các quốc gia phi hạt nhân bằng việc tái chuẩn bị thử nghiệm các vũ khí hạt nhân ở quần đảo Pô-lê-nê-di thuộc Pháp.
Nhà lãnh đạo Nhật đã tuyên bố tại Hiroshima, nơi đã bị tàn phá bởi một trái bom nguyên tử của Mỹ trong suốt chiến tranh thế giới lần thứ hai.