Is there a link between suicide and depression?

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
suspected đáng ngờ, khả nghi; bị tình nghi
depression sự buồn rầu, chứng trầm cảm
navy hải quân
agony sự đau đớn, sự khổ cực, sự thống khổ; sự quằn quại; sự đau đớn cực đô (về thể xác)
clinical lâm sàng
chemistry hóa học
genetic liên quan đến gen
addiction thói nghiện
treatment sự đối xử, sự chữa trị (bệnh)

Bài 1: Fill in the blank

Câu 1 :

They also hope to raise money for suicide ______ efforts and research into depression. Depression______ the risk of people taking their own lives.

 • 1.

  increases

 • 2.

  increases

Câu 2 :

______ is another word that comes to mind. I didn’t want to do anything that I would normally like to do. I had no ______ in seeing other people.

 • 1.

  Agony

 • 2.

  interest

Câu 3 :

Everything he did seemed very ______. ______ were painful, even having to choose what he would wear that day or what to eat.

 • 1.

  difficult

 • 2.

  Decisions

Câu 4 :

He says that about 20 million people are found to have ______ depression in the United States every year.

Mr. Gebbia says the cause could be a combination of genetic influences, changes in brain ______ or environmental reasons.

 • 1.

  clinical

 • 2.

  chemistry

Câu 5 :

The group said more needs to be done to prevent suicides. It called for greater attention to ______ issues, warning signs and effective forms of ______ and treatment.

 • 1.

  mental health

 • 2.

  intervention

The suspected suicide of actor and comedian Robin Williams is being linked, in part, to depression. Many Americans suffer from the condition. But, many also are trying to help people with depression. They are finding ways to bring attention to depression and ways to treat it.

Vụ được nghi là tự tử của diễn viên, diễn viên hài Robin Williams đang được liên kết đến một phần là do trầm cảm. Rất nhiều người Mỹ phải chịu đựng tình trạng này. Thế nhưng, rất nhiều trong số họ cũng đang cố gắng giúp đỡ mọi người thoát khỏi chứng trầm cảm và tìm cách để chữa trị chúng.

For example, thousands of people take part in what are called “Out of the Darkness Walks.” The walkers remember loved ones they lost to suicide. They also hope to raise money for suicide prevention efforts and research into depression. Depression increases the risk of people taking their own lives.

Hàng nghìn người đã tham gia vào một sự kiện được gọi là “Bước ra từ bóng tối.” Những người đi bộ đã tưởng niệm những người thân yêu đã mất do tự sát. Họ cũng mong muốn sẽ gây được quỹ cho nỗ lực trong việc phòng chống những vụ tự sát và các nghiên cứu về trầm cảm. Chứng trầm cảm làm ra tăng khả năng con người tự kết thú cuộc sống của chính họ.

Steve Iselin served in the Navy for 20 years. After his retirement, he began to look for another job. That is when he began feeling hopeless.

Steve Iselin đã phục vụ trong Hải quân được 20 năm. Sau khi về hưu, ông bắt đầu tìm kiếm một công việc khác. Đó là lúc ông bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.

“I had a great sense of dread every day. Agony is another word that comes to mind. I didn’t want to do anything that I would normally like to do. I had no interest in seeing other people.”

 

“Tôi đã từng có cảm giác tệ vô cùng mỗi ngày. Đớn đau là một từ luôn thường trực trong tâm tri. Tôi không muốn làm bất cứ điều gì mà bình thường tôi vẫn thích. Tôi không còn hứng thú với việc gặp gỡ mọi người.”

Depression makes people lose hope.

 

Trầm cảm khiến con người mất đi hi vọng.

 

Steve Iselin found a job. But he left after one week because he told himself he could not do the work. Everything he did seemed very difficult. Decisions were painful, even having to choose what he would wear that day or what to eat. Mr. Iselin was suffering from depression.

 

Steve Iselin đã tìm được một công việc. Nhưng ông lại bỏ nó sau một tuần vì ông tự nói với chính mình rằng ông không thể làm được việc. Tất cả mọi thứ dường như trở nên thật khó khăn. Những quyết định gây ra đau đớn, thậm chí phải chọn thứ để mặc vào ngày hôm đó hay món gì để ăn cũng vậy.

 

Bob Gebbia heads the American Foundation for Suicide Prevention. He says being depressed is very different from being sad or having a bad day. He says that about 20 million people are found to have clinical depression in the United States every year.

 

Bob Gebbia đứng đầu Tổ chức phòng chống tự sát của Mỹ. Anh nói rằng trầm cảm rất khác với việc buồn bã hay có một ngày tồi tệ. Anh cho biết có khoảng 20 triệu người được chẩn đoán mắc trầm cảm ở Mỹ mỗi năm.

 

Mr. Gebbia says the cause could be a combination of genetic influences, changes in brain chemistry or environmental reasons. He notes that some people are more likely than others to get depressed.

 

Ngài Gebbia cho hay nguyên nhân có thể là tổ hợp của ảnh hưởng của nhân tố di truyền, những thay đổi về hoá học trong não bộ hoặc những nguyên nhân môi trường. Ông cũng nhắc mọi người rằng có một số người có nguy cơ mắc trầm cảm cao hơn những người khác.

 

“Let’s say you lose your job, divorce, or, you know, a loss of someone.”

 

“Cứ cho là bạn mất việc, li dị, hay, bạn biết đấy, mất đi một ai đó.”

 

After Robin William’s death, the American Foundation for the Prevention of Suicide released a statement.

 

Sau cái chết của Robert William, Tổ chức phòng chống tự sát của Mỹ đã đưa ra một thông điệp,

 

The foundation said Mr. Williams: “brought laughter into every life he touched; Robin also suffered from depression. It is our hope that we are able to have an open conversation that depression and addictions are real illnesses that can sometimes be fatal. Every 13 minutes someone dies from suicide, and it is among the top ten causes of death in the U.S.”

 

Tổ chức này nói ông Williams “đã mang lại tiếng cười cho mọi sinh vật được tiếp xúc với ông; Robin cũng mắc phải chứng trầm cảm. Chúng tôi hi vọng có thể có một cuộc đối thoại cởi mở về việc trầm cảm và nghiện là những chứng bệnh có thật mà đôi khi có thể cướp đi mạng sống con người. Cứ mỗi 13 phút, một người lại chết do tự sát và tự sát đã đứng trong top 10 những nguyên nhân gây tử vong ở Mỹ.”

 

The group said more needs to be done to prevent suicides. It called for greater attention to mental health issues, warning signs and effective forms of intervention and treatment.

 

Nhóm cũng nói rằng cần có thêm nhiều nỗ lực trong việc phòng chống tự tử. Những vấn đề vè thành kinh, những dấu hiệu cảnh báo và những cách can thiệp, chữa trị có hiệu quả cần được chú tọng hơn.

 

Steve Iselin was lucky. His wife recognized the signs of depression. She helped him get the expert care he needed. But he says that was not true of his brother’s son. Mr. Iselin says his nephew became depressed a few years later and killed himself.

 

Steve Iselin đã rất may mắn. Vợ ông nhận ra những dấu hiệu của trầm cảm. Bà giúp ông có được sự chăm sóc cần thiết từ chuyên gia. Những ông nói đối với con trai của anh ông thì không vậy. Ông Iselin nói cháu trai của mình bị trầm cảm vài năm về trước và đã tự kết thúc cuộc đời mình.

 

A year after his nephew’s death, Mr. Iselin visited his brother in San Francisco and heard about the Out of the Darkness Walk. The American Foundation for Suicide Prevention organized the event. Both men took part.

 

Một năm sau cái chết của cháu trai, ông Iselin đã đến thăm anh mình ở San Francisco và nghe câu chuyện về “Bước ra từ bóng tôi.” Tổ chức phòng chống tự sát của Mỹ đã tổ chức sự kiện. Cản hai người đàn ông đều tham gia.

 

Steve Iselin said that was the first day his brother understood that perhaps he was not to blame for his son’s death.

 

Steve Iselin cho biết đó là ngày đầu tiên anh của ông hiểu được rằng có lẽ mình không hề có lỗi trong cái chết của con trai.

 

Since then, Steve Iselin has volunteered with the American Foundation for Suicide Prevention, taking part in many community walks.

 

Kể từ đó, Steve Iselin đã làm tình nguyện cùng Tổ chức phòng chống tự sát của Mỹ, tham gia vào rất nhiều cuộc đi bộ vì cộng đồng.