Is he Santa Claus, Saint Nicholas, Kris Kringle or Pelznickel?

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
remain vẫn , còn lại
make-believe giả
grown-up người lớn
will ý chí
selfless vị tha
honor tôn vinh
kindly tử tế , tốt bụng
saint vị thánh
yearly hàng năm
custom tục lệ
celebration lễ kỷ niệm
fur lông thú
kindness sự tử tế
jolly vui nhộn
beard râu

VOA

Bài 1:

Câu 1 :

Santa Claus is someone who will ..... in the hearts of children forever. He is the ..... person who brings toys and other .... to children at Christmas. To ..... , he is a special symbol of good will and selfless giving.

Santa Claus also has some .... names: Saint Nicholas, St. Nick, Kris Kringle, Pelznickel.

Two of his names -- Santa Claus and Saint Nicholas -- both come from the Dutch who .... in New York long ago.

 • 1.

  remain

 • 2.

  make-believe

 • 3.

  gifts

 • 4.

  grown-ups

 • 5.

  other

 • 6.

  settled

Câu 2 :

The Dutch ..... Saint Nikolaas gave gifts to children. They honored this kindly saint with a ..... festival on December 6th. The English-speaking people who lived nearby greatly ..... Dutch festivals. And they brought the saint and the .... of giving gifts into their own celebration at Christmas time.

The Dutch ...... the name “Saint Nikolaas” very fast. It sounded like “Sinterklaas.” And so, when the English said this word, it .... like Santa Claus.

 • 1.

  believed

 • 2.

  yearly

 • 3.

  enjoyed

 • 4.

  custom

 • 5.

  spoke

 • 6.

  sounded

Câu 3 :

West of New York, in Pennsylvania, many German ..... had also heard of Saint Nikolaas. But they ..... him Pelznickel. This word .... from “pelz,” meaning fur, and “nickel” for Nicholas. And so, to the Germans of Pennsylvania, Saint Nicholas or Pelznickel was a man dressed in .... who came once a year with gifts for good children.

 • 1.

  farmers

 • 2.

  called

 • 3.

  came

 • 4.

  fur

Câu 4 :

Soon, people began to feel that the love and ....  Pelznickel brought should be part of a ....  honoring the Christkindl, as the Germans ..... the Christ child. After a time, this became “Kris Kringle.” Later, Kris Kringle became ..... name for Santa Claus himself.
Whatever he is called, he is still the same .... , fat, jolly old man with a long beard, wearing a ... suit with white fur.

 • 1.

  kindness

 • 2.

  celebration

 • 3.

  called

 • 4.

  another

 • 5.

  short

 • 6.

  red

Câu 5 :

The picture of Santa Claus, as we .... him, came from Thomas Nast. He was an American ....  born in Bavaria. He painted ..... for Christmas poems. Someone .... him to paint a picture of Santa Claus.

Nast remembered when he was a little boy in .... Germany. Every Christmas, a fat old man .... toys and cakes to the children. So, when Nast painted the picture, his Santa Claus looked like the .... old man of his childhood. And through the years, Nast’s painting has remained as the most .....  picture Of Santa Claus.

 • 1.

  see

 • 2.

  painter

 • 3.

  pictures

 • 4.

  asked

 • 5.

  southern

 • 6.

  gave

 • 7.

  kindlypopular

 • 8.

  popular

Câu 6 :

Santa can be seen ..... everywhere in large American cities during the Christmas season. Some .... on street corners asking for ..... to buy food and gifts for the needy. Others are ... in stores and shopping centers.
It is easy to find them by the ..... lines of children waiting to tell Santa what they ...  for Christmas.

 • 1.

  almost

 • 2.

  stand

 • 3.

  money

 • 4.

  found

 • 5.

  long

 • 6.

  want

Santa Claus is someone who will remain in the hearts of children forever. He is the make-believe person who brings toys and other gifts to children at Christmas. To grown-ups, he is a special symbol of good will and selfless giving.
 
Santa Claus also has some other names: Saint Nicholas, St. Nick, Kris Kringle, Pelznickel.
 
Two of his names -- Santa Claus and Saint Nicholas -- both come from the Dutch who settled in New York long ago.
 
The Dutch believed Saint Nikolaas gave gifts to children. They honored this kindly saint with a yearly festival on December 6th. The English-speaking people who lived nearby greatly enjoyed Dutch festivals. And they brought the saint and the custom of giving gifts into their own celebration at Christmas time.
The Dutch spoke the name “Saint Nikolaas” very fast. It sounded like “Sinterklaas.” And so, when the English said this word, it sounded like Santa Claus.
 
West of New York, in Pennsylvania, many German farmers had also heard of Saint Nikolaas. But they called him Pelznickel. This word came from “pelz,” meaning fur, and “nickel” for Nicholas. And so, to the Germans of Pennsylvania, Saint Nicholas or Pelznickel was a man dressed in fur who came once a year with gifts for good children.
 
Soon, people began to feel that the love and kindness Pelznickel brought should be part of a celebration honoring the Christkindl, as the Germans called the Christ child. After a time, this became “Kris Kringle.” Later, Kris Kringle became another name for Santa Claus himself.
Whatever he is called, he is still the same short, fat, jolly old man with a long beard, wearing a red suit with white fur.
 
The picture of Santa Claus, as we see him, came from Thomas Nast. He was an American painter born in Bavaria. He painted pictures for Christmas poems. Someone asked him to paint a picture of Santa Claus.
 
Nast remembered when he was a little boy in southern Germany. Every Christmas, a fat old man gave toys and cakes to the children. So, when Nast painted the picture, his Santa Claus looked like the kindly old man of his childhood. And through the years, Nast’s painting has remained as the most popular picture Of Santa Claus.
 
Santa can be seen almost everywhere in large American cities during the Christmas season. Some stand on street corners asking for money to buy food and gifts for the needy. Others are found in stores and shopping centers.
It is easy to find them by the long lines of children waiting to tell Santa what they want for Christmas.
 

Ông già Santa Claus là người sẽ mãi mãi ở trong tim của tất cả trẻ em . Ông là một nhân vật hư cấu , người luôn mang những món đồ chơi và những món quà đến cho trẻ em vào dịp Giáng sinh. Đối với những người lớn , ông là một biểu tượng đặc biệt cho sự thiện chí và lòng vị tha.

 

Ông già Santa Claus cũng có những tên gọi khác như là  Saint Nicholas, St. Nick, Kris Kringle, Pelznickel.

Hai trong số những tên gọi đó là  Santa Claus and Saint Nicholas đều xuất phát từ cách gọi của người Hà Lan , những người đến định cư tại New York từ cách đây  rất lâu.

 

Người Hà Lan tin rằng  thánh Saint Nikolaas tặng quà cho trẻ em. Họ tôn vinh vị thánh tốt bụng này vào dịp lễ tổ chức vào ngày 6 tháng 12 hàng năm . Nhóm người nói Tiếng Anh sống gần đó rất thích lễ hội này của người Hà Lan. Và họ đã mang hình ảnh vị thánh này và tục tặng quà vào mỗi dịp Giáng sinh hàng năm.

 

Người Hà Lan phát âm tên " Saint Nikolaas " rất nhanh . Nó nghe giống như " Sinterklaas . " Và vì vậy , khi người Anh nói từ này , nó nghe có vẻ như Santa Claus .

 

Tại Pennsylvania , một vùng ở phía Tây New York, nhiều người nông dân Đức cũng đã nghe nói về thánh Saint Nikolaas.Nhưng họ gọi ông là  Pelznickel .
Từ này xuất phát từ " Pelz , " có nghĩa là lông , và "nickel " là Nicholas .Và bởi vậy , với người Đức ở vùng Pennsylvania coi ông già Saint Nicholas hay còn goi là Pelznickel là một người đàn ông mặc áo lông thú xuất hiện một lần trong năm với những món quà tặng dành cho những trẻ em ngoan.

 

Từ rất lâu rồi , người ta bắt đầu cảm nhận được tình yêu và lòng tốt của Pelznickel mang tới,  nên ông trở thành một phần của lễ hội tôn vinh Christkindl , mà người Đức hay gọi là '' Đứa con của Chúa '' Sau một thời gian ông được đổi tên thành ''Kris Kringle''. Sau đó  Kris Kringle lại  trở thành một tên gọi khác cho chính Santa Claus.

Dù được gọi bằng tên khác  , nhưng ông cũng vẫn là  ông già thấp , béo mập , vui nhộn với bộ râu dài , mặc bộ đồ màu đỏ có lông trắng.

 

Chúng tôi xem những bức ảnh về ông già Santa Claus từ Thomas Nast. Ông là một họa sỹ sinh ra ở Bavaria . Ông vẽ những bức tranh minh họa cho những bài thơ Giáng sinh. Một ai đó đã yêu cầu ông vẽ bức tranh ông già Santa Claus.

 

Nast nhớ lại khi mình còn là một cậu bé ở miền Nam nước Đức . Vào mỗi dịp Giáng sinh , một ông già béo mập đã phát đồ chơi và bánh cho trẻ em. Vì vậy , khi ông Nast vẽ tranh , ông già Noel. trong ký ức thơ ấu của ông là một ông già tốt bụng . Và qua năm tháng , những bức tranh của Nast vẫn được coi là bức tranh được yêu thích nhất về ông già Noel.

 

Ông già Noel có thể được trông thấy ở khắp nơi trong thành phố ở Mỹ vào mùa Giáng sinh. Một vài ông đứng ở góc phố xin tiền và thức ăn cho người nghèo . Số khác đứng ở các cửa hàng và trung tâm mua sắm.

Rất dễ dàng để tìm thấy ông bởi những hàng dài trẻ em đứng xếp hàng chờ  để được nói những điều ước của mình vào dịp Giáng sinh .