If you could change one thing about your personality, what would it be and why?

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
frustrated nản lòng, thất vọng
expectation kỳ vọng, dự tính
instead thay thế, thay vào
disappoint làm thất vọng
risk taker người ưa mạo hiểm
through thông suốt, thông qua
weighing sự xem xét cẩn thận
extrovert người hướng ngoại
introvert người hướng nội
approach tiến đến, hướng đén
perspective triển vọng
contributor góp phần

Câu hỏi này ý tương tự như câu hỏi điểm yếu của bạn . Bạn có thế trả lời tương tự như vậy , trừ khi cùng một người hỏi . Để trả lời cho câu hỏi này , bạn hãy nghĩ về người mà bạn tôn trọng và những nét đặc điểm của họ mà bạn vô cùng yêu thích.
Tôi đã từng có một người quản lý rất kiên nhẫn và luôn giải thích mọi việc rất cẩn thận . Tôi thực sự thích đặc điểm này , vì vậy tôi sẽ đưa ra câu trả lời dài bằng cách sử dụng ví dụ này . Nhưng trước tiên , chúng ta hãy xem xét một số câu trả lời ngắn .

"I get easily frustrated at people who don't work very hard. But I know people have different work styles and different work habits. So if I could change something, I would like to be more understanding."nghe

Tôi thường thấy thất vọng với những người làm việc không chăm chỉ.Nhưng tôi biết là mỗi người sẽ có cách làm việc khác nhau . Vì vậy nếu có thể thay đổi điều gì đó , tôi muốn được hiểu biết nhiều hơn.

"I have high expectations and I have these expectations on others. I think if I was more understanding, I could help other workers improve instead of being disappointed."nghe

Tôi có tính kỳ vọng cao và tôi hay kỳ vọng vào những người khác. Tôi nghĩ nếu tôi hiểu biết , tôi có thể giúp đỡ các nhân viên khác tiến bộ thay vì việc phải thất vọng .

"I would like to be more of a risk taker. I always do my work and complete it at an exceptional level, but sometimes taking a risk can make the work even better. I'm working on this by thinking the issue through and weighing the pros and cons.nghe

Tôi muốn trở thành người ưa mạo hiểm hơn. Tôi luôn làm và hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc, nhưng đôi khi tôi gặp một vài rào cản , cản trở công việc có thể tốt hơn. Tôi đang làm việc với suy nghĩ mọi vấn đề cần được thông qua và xem xét cẩn thận về những ưu và nhược điểm của chúng.

"I would like to be more of an extrovert. I'm a little quiet and a little closer to the introvert side. I would like to change this because I would appear more friendly."nghe

Tôi muốn mình trở thành người hướng ngoại nhiều hơn. Tôi hơi trầm tính ,khép kín và hướng nội . Tôi muốn thay đổi vì muốn mình thân thiện hơn.

Câu trả lời dài :

"I wish I was more patient with people. I remember a manager I had a couple of years ago. He was very patient with everyone. Even workers that were not that smart and failed to understand a concept to perform the job. I remember thinking how can this person who can't understand this concept continue to work here. My manager took a different approach. He was understanding of this worker and explained the concept in a different way. He even explained how to view problems from a different perspective. That helped this worker and in time that worker became a strong contributor. So if I could change one thing about me, I would like to be more patient and understanding. I'm taking the steps to change for the better by remembering the actions of my past manager whenever I'm in a similar situation."
nghe

Tôi ước mình có thể kiên nhân hơn với mọi người . Tôi nhớ một người quản lý cũ của tôi vài năm trước. Ông ấy kiên nhẫn với tất cả mọi người. Thâm chí với cả những người không thông minh , hiểu sai về cách thức làm việc .Tôi nhớ là mình đã nghĩ : làm thế nào để người nhân viên này có thể tiếp tục được làm việc ở đây nhỉ.Quản lý của tôi đã tiếp cận bằng nhiều cách khác nhau. Thậm chí ông ấy còn giải thích cách làm thế nào để xem xét vấn đề từ mọi góc độ khác nhau . Điều đó đã giúp nhân viên này trở thành một người có đóng góp rất lớn trong quá trình làm việc của mình.Vì vậy nếu tôi có thể thay đổi điều gì đó về bản thân , tôi muốn trở nên kiên nhân và hiểu biết hơn. Tôi đang thực hiện từng bước để thay đổi cho mình tốt hơn bằng cách là ghi nhớ những hành động của người quản lý trước đây mỗi khi tôi ở trong một tình huống tương tự.

 

Trên đây chỉ là một vài gợi ý ngắn gọn, nhưng bạn có thể trả lời trôi chảy , nó cho thấy kỹ năng giao tiếp của bạn. Ngoài ra , nội dung câu trả lời cũng không phải đến nỗi tệ. Họ muốn nói về những vấn đề cá nhân , và câu trả lời của bạn chỉ ra sự thiếu kiên nhẫn của mình nhưng ngụ ý lại cho thấy rằng bạn hiểu quan niệm khó khăn này một cách rất dễ dàng. Nó cũng cho thấy bạn đang có ý thức sửa chữa những hành vi không tốt.