How to Make Yogurt ?

Bài 1:

Câu 1 :

Yogurt is a healthy food that can be made ______. One way to make it is to first buy some yogurt from a store or purchase dry ______.

 • 1.

  yogurt culture

 • 2.

  at home

Câu 2 :

Pour______ of milk into a large cooking pot. Heat the milk to eighty-five degrees Celsius. Then cool the milk quickly to ______ degrees. To do this, you can put the cooking pot in ______.

 • 1.

  eight cups/8 cups

 • 2.

  forty-three/43

 • 3.

  cool water

Câu 3 :

Cover the pot and keep it at a temperature of forty to forty-five degrees Celsius for ______ hours. After that, your homemade yogurt is ready. It can be left at room temperature for up to ______ if you like a stronger taste.

 • 1.

  four to six/4 to 6

 • 2.

  twelve hours/12 hours

Câu 4 :

Yogurt can be made with milk from______ or other animals including goats, sheep, water buffalo and ______. It can be spelled y-o-g-u-r-t or ______. More information on yogurt making can be found at Web sites such as practicalanswers.org.

 • 1.

  cows

 • 2.

  camels

 • 3.

  y-o-g-h-u-r-t

Câu 5 :

Parmigiano-Reggiano producers say now they are struggling with the ______. Sales of the cheese and a lower-priced version, Grana Padano, are down in Italy. Prices for producers ______. And low-priced copies are on the market.

 • 1.

  financial crisis

 • 2.

  have dropped

Yogurt is a healthy food that can be made at home. One way to make it is to first buy some yogurt from a store or purchase dry yogurt culture. Add two small spoonfuls of the yogurt to two cups of milk. This will be the starter for your own yogurt. A cup in the United States is two hundred forty milliliters.

Sữa chua là thực phẩm lành mạnh có thể tự làm tại nhà. Một cách để làmđó là, đầu tiên mua một ít sữa chua ở cửa hàng hoặc mua men sữa chua khô. Cho hai thìa nhỏ sữa chua vào hai cốc sữa. Đây là bước đầu để tự làm sữa chua. Một tách ở Hoa Kỳ là hai trăm bốn mươi mililit.

When making yogurt, it is very important to have clean equipment, clean hands and good temperature control.

Pour eight cups of milk into a large cooking pot. Heat the milk to eighty-five degrees Celsius. Then cool the milk quickly to forty-three degrees. To do this, you can put the cooking pot in cool water.

Khi làm sữa chua, điều quan trọng là phải có thiết bị sạch, tay sạch sẽ và kiểm soát nhiệt độ tốt.
Đổ tám cốc sữa vào nồi lớn. Làm nóng sữa 85 độ C. Sau đó làm mát sữa nhanh ở 43 độ. Để làm việc này, bạn có thể đặt nồi sữa vào trong nước lạnh.

Keep the yogurt at forty-three degrees and add one-half cup of the starter. The remaining starter can be kept for later use. If you want a thicker yogurt, you can also add one-third of a cup of dry milk.

Để sữa chua ở bốn mươi ba độ và thêm một nửa cốc men sữa chua. Phần men còn lại có thể được giữ lại để sử dụng sau. Nếu bạn muốn loại sữa chua đặc hơn, bạn cũng có thể thêm một phần ba ly sữa khô.

Cover the pot and keep it at a temperature of forty to forty-five degrees Celsius for four to six hours. After that, your homemade yogurt is ready. It can be left at room temperature for up to twelve hours if you like a stronger taste.

You can add fruit, nuts, honey or spices.

Đậy nồi lại và để ở nhiệt độ 40 đến 45 độ C trong 4 đến 6 giờ. Sau đó, sữa chua tự làm của bạn đã có thể dùng được. Có thể được để ở nhiệt độ phòng trong 12 giờ nếu bạn thích hương vị đậm hơn.
Bạn có thể thêm trái cây, hạt, mật ong hoặc gia vị.

Yogurt can be made with milk from cows or other animals including goats, sheep, water buffalo and camels. It can be spelled y-o-g-u-r-t or y-o-g-h-u-r-t. More information on yogurt making can be found at Web sites such as practicalanswers.org.

Now, from yogurt, we move on to another ancient and related food — cheese.

Sữa chua có thể được làm từ sữa bò hoặc các động vật khác bao gồm dê, cừu, trâu nước và lạc đà. Nó có thể được đánh vần là y-o-g-u-r-t hoặc y-o-g-h-u-r-t. Bạn có thể tìm thêm thông tin về làm sữa chua tại các trang web như practicalanswers.org.
Bây giờ, từ sữa chua, chúng tôi chuyển sang một loại thực phẩm quen thuộc khác và loại thực phẩm liên quan – phô mai.

Parmigiano-Reggiano is the king of Italy’s cheeses. People worldwide use it on pasta and other foods. The traditional Italian cheese is produced on several hundred farms around the northern city of Parma.

Cheese makers age it for at least twelve months in large rounds called wheels.

Parmigiano-Reggiano là pho mát của Ý. Mọi người trên thế giới sử dụng nó với mì ống và các thực phẩm khác. Pho mát Ý truyền thống được sản xuất trên hàng trăm trang trại quanh thành phố phía bắc Parma.
Các nhà sản xuất pho mát tuổi làm cho nó chín trong ít nhất 12 tháng, trong các vòng lớn được gọi là bánh xe.

Parmigiano-Reggiano producers say now they are struggling with the financial crisis. Sales of the cheese and a lower-priced version, Grana Padano, are down in Italy. Prices for producers have dropped. And low-priced copies are on the market.

Các nhà sản xuất Parmigiano-Reggiano nói rằng họ đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng tài chính. Doanh thu của pho mát và phiên bản giá rẻ hơn, Grana Padano, giảm xuống ở Ý. Giá của nhà sản xuất đã giảm. Và những bản sao giá rẻ đang có tràn lan trên thị trường.

Now comes a rescue plan for the industry. Italy’s government has made available enough money to buy two hundred thousand wheels of Parmigiano-Reggiano. Charitable organizations then will give the cheese — more than sixty million dollars’ worth — to poor people.

Hiện tại cần một kế hoạch giải cứu cho ngành công nghiệp. Chính phủ Ý đã cung cấp đủ tiền để mua hai trăm ngàn bánh xe của Parmigiano-Reggiano. Các tổ chức từ thiện sau đó sẽ phát pho mát – trị giá hơn sáu mươi triệu đô la – cho người nghèo.