How the heart works.

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
famed nổi tiếng, lừng danh
complex rắc rối,phức tạp
beat đập
conception sự thụ thai
chamber buồng, khoang
disorder sự rối loạn
stroke cơn đột quỵ
Thành ngữ - Ngữ pháp

At this point...

blood- vessel

whole grains

Cardiovascular disease

The World Health Organization

physical inactivity

unhealthy diet

 

Bài 1:

Câu 1 :

Today, we talk about the ..... of his work. The heart is a complex organ that starts beating a few weeks after conception. At this point the heart is a..... In the coming days, it grows and bends into the shape of the heart.

 • 1.

  object

 • 2.

  tube

Câu 2 :

That is about the same as two and a half times around the Earth. But blood goes the .... in about twenty seconds on its way back to the heart. Each day the heart.... about eight thousand liters of blood.

 • 1.

  distance

 • 2.

  pumps

We talked last week about the life of famed heart doctor Michael DeBakey. He died this month at age ninety-nine.

Today, we talk about the object of his work. The heart is a complex organ that starts beating a few weeks after conception. At this point the heart is a tube. In the coming days, it grows and bends into the shape of the heart.

Later, it divides into four parts. As the heart beats, it pumps blood through these chambers and the blood vessels in the body. The body is estimated to have at least ninety-six thousand kilometers of blood vessels.

That is about the same as two and a half times around the Earth. But blood goes the distance in about twenty seconds on its way back to the heart. Each day the heart pumps about eight thousand liters of blood.

The blood feeds the brain and other organs with oxygen and nutrients. It also carries away carbon dioxide and other waste.

The heart pumps by expanding and contracting of muscle. In a healthy adult, the heart beats an average of seventy-two times a minute -- about one hundred thousand times a day.

A healthy adult heart is about the size of two fists and looks like a piece of red meat. But in overweight people, it can look yellow because of fat.

Tuần trước chúng tôi nói chuyện về cuộc đời của bác sĩ tim nổi tiếng Michael DeBakey . Ông đã qua đời vào tháng trước ở tuổi chín mươi chín.

Hôm nay chúng ta nói về đối tượng nghiên cứu của ông.Trái tim là một cơ quan phức tạp bắt đầu đập một vài tuần sau khi thụ thai.Tại thời điểm này tim mang hình ống.Trong những ngày tiếp theo , nó lớn lên và uốn cong thành hình trái tim.

Sau đó, nó chia thành bốn phần .Trong khi tim đập , nó bơm máu thông qua các khoang và các mạch máu trong cơ thể.Cơ thể được ước tính có ít nhất 96.000 cây số mạch máu.

Nó giống như 2,5 vòng trái đất . Nhưng khoảng cách máu đi khoảng hai mươi giây trên đường trở về trung tâm . Mỗi ngày tim bơm khoảng tám nghìn lít máu .

Máu nuôi não và các cơ quan khác với oxy và chất dinh dưỡng . Nó cũng mang đi carbon dioxide và các chất thải khác .

Tim bơm máu bằng cách mở rộng và các tổ hợp của cơ bắp .Một người lớn khỏe mạnh , tim đập trung bình bảy mươi hai lần một phút - khoảng một trăm ngàn lần một ngày

Một trái tim người lớn khỏe mạnh có kích thước của hai nắm đấm và trông giống như một miếng thịt đỏ.Nhưng ở những người thừa cân, nó có thể nhìn vàng vì chất béo.

Bài 2:

Câu 1 :

Experts say a diet low in fats and high in fruits,......, proteins and whole grains may help reduce the risk of heart disease. At least thirty minutes a day of physical activity, enough to work up a....., can also help. Also important to good health is a good night's sleep

 • 1.

  vegetables

 • 2.

  sweat

Câu 2 :

The W.H.O. says cardiovascular disease is the world's leading cause of..... And it is predicted to remain that way unless more action is taken. Experts estimate that it could kill twenty million people a year by twenty fifteen. An estimated seventeen and a ..... people died in the year two thousand five. Around eighty percent of them died in low- and middle-income countries.

 • 1.

  death

 • 2.

  half million

Rates of heart disease started growing sharply in the second half of the twentieth century. As machines did more and more work, people did less and less. Not only did physical activity decrease, but people started eating more and more processed foods.

Experts say a diet low in fats and high in fruits, vegetables, proteins and whole grains may help reduce the risk of heart disease. At least thirty minutes a day of physical activity, enough to work up a sweat, can also help. Also important to good health is a good night's sleep.

Cardiovascular disease is caused by disorders of the heart and blood vessels. It includes heart attacks, strokes and high blood pressure. The World Health Organization says there are three major causes: tobacco use, physical inactivity and an unhealthy diet.

The W.H.O. says cardiovascular disease is the world's leading cause of death. And it is predicted to remain that way unless more action is taken. Experts estimate that it could kill twenty million people a year by twenty fifteen. An estimated seventeen and a half million people died in the year two thousand five. Around eighty percent of them died in low- and middle-income countries.

Tỉ lệ mắc bệnh tim bắt đầu phát triển mạnh trong nửa sau của thế kỷ XX. Như những bộ máy đã làm việc nhiều hơn và nhiều hơn nữa , những người ngày càng làm ít hơn. Không chỉ hoạt động giảm về thể chất,con người bắt đầu ăn nhiều hơn và thực phẩm chế biến sẵn hơn.

Chuyên gia cho rằng một chế độ ăn uống ít chất béo và nhiều hoa quả, rau , protein và ngũ cốc nguyên hạt có thể giúp giảm nguy cơ bệnh tim.Ít nhất ba mươi phút mỗi ngày hoạt động thể chất , hoạt động cho đến khi đổ mồ hôi, cũng có thể có ích. Một đêm ngon giấc cũng quan trọng để có 1 sức khỏe tốt.

Bệnh tim mạch là do các rối loạn về tim và mạch máu.Nó bao gồm các cơn đau tim , đột quỵ và cao huyết áp.Tổ chức Y tế Thế giới chỉ ra rằng có ba nguyên nhân chính : sử dụng thuốc lá , hoạt động thể chất và chế độ ăn uống không lành mạnh.

Các W.H.O. cho biết bệnh tim mạch là nguyên nhân gây chết người hàng đầu thế giới .Và nó được dự đoán sẽ vẫn như vậy nếu không hành động thực hiên nhiều hơn . Các chuyên gia ước tính rằng nó có thể giết chết hai mươi triệu người trong năm 2005.Khoảng tám mươi phần trăm trong số họ đã chết ở các nước thu nhập thấp và thu nhập trung bình .