How Many Refugees Will US Accept This Year?

U.S. officials still can’t confirm how many refugees will arrive this fiscal year, with less than four months left and an imminent increase in the works.

The ambitious ceiling of 110,000, set by then-President Barack Obama shortly before the 2016 election has little chance of being met. It would require a massive surge of personnel to pull off in the 16 weeks remaining in this fiscal year, which is an unlikely prospect under an administration calling for significant cuts to the refugee program.

And it likely won’t be as low as 50,000, the number demanded by President Donald Trump in two executive orders embroiled in legal friction. That number is less than a month away from being reached at the current arrival pace of 866 refugee arrivals a week. Moreover, State Department has indicated that number will grow in the near future — though how much remains unclear.

So where does that leave things?

No one seems to know. It will be more than 46,835 — that’s the number of confirmed arrivals as of the afternoon of June 7.

The White House did not respond to VOA’s request for comment or clarification on whether Trump will issue an overriding presidential determination to lower the ceiling from 110,000. The State Department, which oversees the refugee admissions process in conjunction with other agencies, would not hazard a guess.

Predicting the final arrival numbers can be a challenge. The admittance process requires multiple offices within the U.S. government and several UN agencies to identify candidates for resettlement, interview them, vet their security and medical status, and organize their transportation to the U.S.

If the current pace stays the same, the U.S. is on track to resettle about 60,700 refugees this fiscal year, down from almost 85,000 last year.

Protesters hold signs during a demonstration against President Donald Trump's revised travel ban, May 15, 2017, outside a federal courthouse in Seattle.

Protesters hold signs during a demonstration against President Donald Trump’s revised travel ban, May 15, 2017, outside a federal courthouse in Seattle.

Travel order

For months, as the administration issued a first travel order in January, rescinded it and reissued a second in March, the arrivals numbers bounced up and down, settling ultimately in the 800-900 a week range. Refugee agencies that help resettle new arrivals laid off hundreds of staff members in anticipation ofTrump’s ordered cuts to the program.

“While we expect the number of refugees admitted weekly to rise, we are not in a position to speculate as to the new weekly total or the final number of refugees that will be admitted by the end of Fiscal Year 2017,” a State Department spokesperson said in an emailed statement Wednesday.

Trump’s executive order, also referred to as the travel ban, called for a temporary stop to refugee arrivals, and the cap of 50,000 for the fiscal year, but judges halted the full rollout of the order and parts of it are headed to the U.S. Supreme Court.

On the advice of the Department of Justice, which represents the government in the lawsuits over the executive order, the State Department is processing refugee applications “without regard” to the section of the order that imposed the cap, according to a spokesperson.

Bài 1:

How Many Refugees Will US Accept This Year?

Hoa Kỳ sẽ tiếp nhận bao nhiêu người tị nạn trong năm nay?

WASHINGTON — U.S. officials still can’t confirm how many refugees will arrive this fiscal year, with less than four months left and an imminent increase in the works.

WASHINGTON – Các quan chức Hoa Kỳ vẫn chưa thể xác nhận sẽ có bao nhiêu người tị nạn sẽ tới trong năm nay, chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa và một sự gia tăng đang diễn ra.

The ambitious ceiling of 110,000, set by then-President Barack Obama shortly before the 2016 election has little chance of being met. It would require a massive surge of personnel to pull off in the 16 weeks remaining in this fiscal year, which is an unlikely prospect under an administration calling for significant cuts to the refugee program.

Mức tối đa 110,000 người, theo tham vọng của Cựu Tổng thống Barack Obama, được đặt ra chỉ ngay trước khi cuộc bầu cử năm 2016 ít có cơ hội xảy ra. Điều này đòi hỏi một sự gia tăng nhân sự mạnh mẽ để kìm hãm trong vòng 16 tuần còn lại của năm tài chính này. Đây là một triển vọng không chắc chắn dưới một chính quyền kêu gọi việc cắt giảm đáng kể cho chương trình tị nạn.

And it likely won’t be as low as 50,000, the number demanded by President Donald Trump in two executive orders embroiled in legal friction. That number is less than a month away from being reached at the current arrival pace of 866 refugee arrivals a week. Moreover, State Department has indicated that number will grow in the near future — though how much remains unclear.

Và có vẻ như sẽ không thấp đến mức 50,000 người, con số mà Tổng thống Donald Trump yêu cầu trong 2 điều lệnh thi hành đã dẫn đến một mâu thuẫn hợp pháp. Con số này ít hơn so với 1 tháng so với mức đạt được hiện tại là 866 lượt người tị nạn đến mỗi tuần. Hơn nữa, Bộ Ngoại giao đã cho biết con số này sẽ tăng lên trong tương lai gần – mặc dù vẫn chưa rõ là tăng bao nhiêu.

So where does that leave things?

Vậy điều này đã để lại hệ quả ở đâu?

No one seems to know. It will be more than 46,835 — that’s the number of confirmed arrivals as of the afternoon of June 7.

Dường như không ai biết. Sẽ hơn cả con số lượt tị nạn được xác nhận vào chiều ngày 7 tháng Sáu là 46,835 người.

The White House did not respond to VOA’s request for comment or clarification on whether Trump will issue an overriding presidential determination to lower the ceiling from 110,000. The State Department, which oversees the refugee admissions process in conjunction with other agencies, would not hazard a guess.

Nhà Trắng không hề đáp ứng yêu cầu của Đài tiếng nói Mỹ (VOA) về bình luận hay làm rõ vấn đề liệu ông Trump có đưa ra quyết định tối quan trọng dựa trên quyền Tổng thống để hạ mức trần từ mức 110,000 người. Bộ Ngoại giao sau, cùng với các cơ quan khác, sau khi đã giám sát quá trình nhập cư tị nạn, sẽ đánh bạo để đưa ra 1 dự đoán.

Predicting the final arrival numbers can be a challenge. The admittance process requires multiple offices within the U.S. government and several UN agencies to identify candidates for resettlement, interview them, vet their security and medical status, and organize their transportation to the U.S.

Dự đoán trước về số người đặt chân vào Hoa Kỳ là cả một thách thức. Quá trình thu nạp đòi hỏi nhiều phòng trong chính phủ Hoa Kỳ và một vài cơ quan của Liên Hợp quốc để phân tích các ứng viên cho việc tái định cư, phỏng vấn họ, điều tra an ninh và tình trạng y tế, và sắp xếp cho họ phương tiện để đến Mỹ.

If the current pace stays the same, the U.S. is on track to resettle about 60,700 refugees this fiscal year, down from almost 85,000 last year.

Nếu như tốc độ hiện tại vẫn giữ nguyên, Hoa Kỳ tiến hành tái định cư cho khoảng 60,700 người tị nạn trong năm nay, giảm gần 85,000 so với năm ngoái.

Travel order

Sắc lệnh về đi lại

For months, as the administration issued a first travel order in January, rescinded it and reissued a second in March, the arrivals numbers bounced up and down, settling ultimately in the 800-900 a week range. Refugee agencies that help resettle new arrivals laid off hundreds of staff members in anticipation of Trump’s ordered cuts to the program.

Trong nhiều tháng, khi chính quyền đưa ra sắc lệnh về đi lại vào tháng Một, sau đó hủy bỏ và đưa ra lần 2 vào tháng Ba, số lượng người đến Mỹ đã lên xuống liên tục, cuối cùng cũng giải quyết được lượng 800-900 người mỗi tuần. Các cơ quan tị nạn giúp đỡ những người mới đến tái định cư đã sa thải hàng trăm nhân viên trong dự đoán trước lệnh cắt giảm của ông Trump, theo như chương trình.

“While we expect the number of refugees admitted weekly to rise, we are not in a position to speculate as to the new weekly total or the final number of refugees that will be admitted by the end of Fiscal Year 2017,” a State Department spokesperson said in an emailed statement Wednesday.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nói trong tuyên bố đã được gửi đi vào thứ Tư rằng: “Trong khi chúng ta mong đợi số lượng người tị nạn gia nhập hàng tuần tăng lên, chúng ta không ở vị trí để nghiên cứu cho tổng số người mới mỗi tuần hay số người tị nạn cuối cùng vào cuối năm 2017”.

Trump’s executive order, also referred to as the travel ban, called for a temporary stop to refugee arrivals, and the cap of 50,000 for the fiscal year, but judges halted the full rollout of the order and parts of it are headed to the U.S. Supreme Court.

Lệnh thi hành của ông Trump, hay còn được gọi là lệnh cấm đi lại, đã tạm dừng dòng tị nạn đến, và số tiền 50,000 đô la cho cả năm. Nhưng các nhà thẩm phát đã ngừng việc triển khai đầy đủ sắc lệnh và các bộ phận sẽ hướng đến Tòa án tối cao Hoa Kỳ.

On the advice of the Department of Justice, which represents the government in the lawsuits over the executive order, the State Department is processing refugee applications “without regard” to the section of the order that imposed the cap, according to a spokesperson.

Dựa trên lời khuyên của Bộ Tư pháp, cơ quan đại diện cho chính phủ trong các vụ kiện về hành pháp, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết, Bộ đang xử lý các đơn tị nạn “không liên quan” đến phần lệnh áp đặt mức trần.