How does one find a meteorite?

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
meteorite thiên thạch
commission hội đồng
mass khối lượng
explosion vụ nổ; sự nổ bùng
atmosphere lớp khí quyển
mysterious thần bí, huyền bí
sensor phần tử nhạy, cảm biến
operate vận hành
frequency (Kỹ thuật) tần số
ultrasound sóng siêu âm
treaty hiệp ước

Học tiếng anh qua VOA

Bài 1: Fill in the blank

Câu 1 :

As a result, most meteorites falling from the sky disappear on the oceans’ ______. We would not know about them if it was not for an______agency.

 • 1.

  floor

 • 2.

  international

Câu 2 :

Many people would have died if the meteorite fell in a ______ area. Luckily, it did not. Instead it broke apart ______ and most of the pieces fell into Lake Chebarkul.

 • 1.

  populated

 • 2.

  mid-air

Câu 3 :

Some of the devices are seismic, meaning they measure the______ of the Earth. Others are hydroacoustic, meaning they measure the ______in the Earth’s oceans.

 • 1.

  movement

 • 2.

  sounds

Câu 4 :

In addition to loud noise, explosions create ______ infrasound. Sound waves can travel very long distances at such low frequencies. But human beings are ______ them.

 • 1.

  low frequency

 • 2.

  unable to hear

Câu 5 :

For instance, the first time we had this, what was later called the Super Bolide of ______, in the first few weeks all that was known was a ______ in the middle of the Pacific.

 • 1.

  North Pacific

 • 2.

  large event

Space rocks often enter the Earth’s atmosphere. But they usually explode and burn before falling to the ground. About 70 percent of our planet is covered with water. As a result, most meteorites falling from the sky disappear on the oceans’ floor. We would not know about them if it was not for an international agency.

Các thiên thạch thường đi vào bầu khí quyển của Trái Đất. Nhưng chúng thường nổ và cháy trước khi rơi xuống mặt đất. Khoảng bảy mươi phần trăm hành tinh của chúng ra được bao phủ bới nước. Do đó, hầu hết các thiên thạch từ ngoài khoảng không đều biến mất vào đáy biển. Chúng ta không thể biết gì về chúng nếu không có một cơ quan quốc tế.

You may remember the meteorite that exploded last year 23 kilometers above Chelyabinsk, in Russia. Scientists estimate it was about 18 meters long before it fell to Earth. They also think it had a mass of about 10,000 tons. Many people would have died if the meteorite fell in a populated area. Luckily, it did not. Instead it broke apart mid-air and most of the pieces fell into Lake Chebarkul. But that is a little too close for some people.

Có lẽ các bạn vẫn còn nhớ một thiên thạch đã nổ năm ngoái ở khoảng 23 km phía trên Chelyabinsk, Nga. Các nhà khoa học ước tính rằng nó dài khoảng 18 mét trước khi rơi xuống trái đất. Họ cũng nghĩ rằng khối lược của nó vào khoảng 10000 tấn. Rất nhiều người có thể đã chết nếu thiên thạch đó rơi xuống một vùng dân cư. May mắn thay, nó lại không. Thay vào đó, nó vỡ ra khi còn ở giữa khoảng không và hầu hết những mảnh vụn rơi xuống hồi Chebarkul. Nhưng nhiều người vẫn cảm thấy như vậy là quá gần.

The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization Preparatory Commission is a group based in Vienna, Austria. It says the Earth is visited by meteorites more often than we know. This commission records explosions made by meteors that enter Earth’s atmosphere. Pierrick Mialle is an expert at the commission, also known as the CTBTO.

Hội đồng Chuẩn bị của Tổ chức Cấm thử hạt nhân toàn diện là một nhóm đặt trụ sở tại Viên, Áo. Tổ chức này tuyên bố nhiều thiên thạch ghé thăm Trái Đất hơn chúng ta biết. Hội đồng này ghi chép lại những vụ nổ gây ra bởi những thiên thạch đi vào khí quyển trái đất. Pierrick Mialle là một chuyên gia của hội đồng, còn gọi là CTBTO.

This commission controls sensors and other equipment that watch for possible violations of the Nuclear Test ban treaty. Some of the devices are seismic, meaning they measure the movement of the Earth. Others are hydroacoustic, meaning they measure the sounds in the Earth’s oceans. The Commission also uses ultrasound and radionuclide sensors.

Hội đồng này kiểm soát những máy cảm biến và những thiết bị khác hỗ trợ việc phát hiện những hành động vi phạm Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện. Một số thiết bị liên quan đến địa chấn học, tức là chúng có thể đo đạc chuyển động của trái đất. Những thiết bị khác thì liên quan đến thuỷ âm học, tức là chúng có thể đo được âm thanh ở đại dương. Hội đồng cũng sử dụng sóng siêu âm và cảm biến nuclit phóng xạ.

Between 2000 and 2013, experts estimated that 26 powerful explosions of large meteors entered the atmosphere. At least four of those 26 explosions were stronger than the nuclear bomb that destroyed Hiroshima.  In addition to loud noise, explosions create low frequency infrasound. Sound waves can travel very long distances at such low frequencies. But human beings are unable to hear them.

Khoảng giữa những năm 2000 và 2013, các chuyên gia đã ước tính có 26 vụ nổ mạnh do những sao băng lớn đi vào khí quyển. Ít nhất bốn trong số 26 vụ nổ mạnh hơn cả bom hạt nhân đã phá huỷ thành phố Hiroshima.  Không những gây tiếng ồn lớn, các vụ nổ còn gây ra sóng hạ âm tần số thấp. Những sóng âm thanh này có thể di chuyển một khoảng cách lớn ở tần số cực thấp. Nhưng con người không thể nghe thấy chúng.

CTBTO stations as far away as the Antarctica recorded the explosion of the Chelyabinsk meteorite. Mr. Mialle says listening stations operate anywhere from four to 15 high-technology sensors. He says that the sensors work like large microphones. He adds that some of the explosions are hard to identify immediately after they are recorded.

Các trạm của CTBO ở những vùng xa xôi như Nam cực đã ghi chép lại về vụ nổ thiên thể Chelyabinsk. Ông Mialle nói các trạm nghe vận hành bất kỳ đâu từ những cảm biển công nghệ cao bốn tới 15. Ông nói những cảm biến có thể hoạt động như những chiếc microphone lớn. Ông cũng nói thêm rằng có một số vụ nổ rất khó để nhận dạng ngay sau khi được ghi chép lại.

“For instance, the first time we had this, what was later called the Super Bolide of North Pacific, in the first few weeks all that was known was a large event in the middle of the Pacific. But we didn’t know what it was.”

“Ví dụ, lần đầu tiên chúng tôi gặp nó, thứ mà sau này được gọi là Super Bolide của Bắc Thái Bình Dương, trong suốt vài tuần đầu, mọi thứ mà chúng tôi biết chỉ là một vụ gì rất lớn ở giữa Thái Bình Dương. Nhưng chúng tôi không biết nó là gì cả.”

The commission keeps contact with other agencies, such as NASA, that follow meteors and meteorites. NASA officials later confirmed that the mysterious explosion was caused by a meteorite. When complete, the CTBTO system will have 337 stations worldwide. And these stations will be listening for nuclear explosions and other loud sounds in the atmosphere.

Hội đồng cũng giữ liên lạc với những tổ chức khác, như NASA, tổ chức cũng theo dõi những sao băng và thiên thạch. Nhân viên NASA sau đó đã xác nhận rằng vụ nổ bị ẩn gây ra bbbởi một thiên thạch. Khi hoàn thành, hệ thống CTBO sẽ có 337 trạm trên khắp thế giới. Những trạm này sẽ nghe những vụ nổ hạt nhân và những tiếng động lớn trong khí quyển.

Bài 2: Answer each question using no more than 4 words with/ or a number

Câu 1 : What are two types of devices, which are used by the commission, mentioned?

Seismic and hydroacoustic devices

Câu 2 : Where do most meteorites falling from the sky disappear?

On the oceans’ floor

Câu 3 : What was the estimated length of the meteorite exploding above Chelyabinsk before it fell to to Earth?

18 meters