Have a heart

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
sympathy sự thông cảm
cowardly nhút nhát
bravery gan dạ, dũng cảm
frightened hoảng sợ
Thành ngữ - Ngữ pháp
lose your heart to someone won your heart broken heart hard-hearted
heart of stone
pour out your heart have a heart has her heart in the right place not to wear your heart on your sleeve my heart doesn’t bleed for you cold-hearted seeks a heart
find a heart
chicken-hearted heart is in your mouth lose heart strong-hearted heart to heart change of heart put your heart at rest
 

Bài 1:

Câu 1 :

One such expression is to "lose your heart" to ...... . When that happens, you have .... in love. But if the person who "won your heart" does not .... you, then you are sure to have a "broken heart." In your pain and .... , you may decide that the person you loved is "hard-hearted," and in fact, has a "heart of stone."

 • 1.

  someone

 • 2.

  fallen

 • 3.

  love

 • 4.

  sadness

Câu 2 :

Your friend may,.... , warn you "not to wear your heart on your sleeve."  In other words, do not let .... see how lovesick you are.  When your .....  is on your sleeve you are ....  your deepest emotions.

 • 1.

  however

 • 2.

  everyone

 • 3.

  heart

 • 4.

  showing

People believed for a long time that the heart was the center of a person's emotions. That is why the word heart is used in so many expressions about emotional situations.

One such expression is to "lose your heart" to someone. When that happens, you have fallen in love. But if the person who "won your heart" does not love you, then you are sure to have a "broken heart." In your pain and sadness, you may decide that the person you loved is "hard-hearted," and in fact, has a "heart of stone."

You may decide to "pour out your heart" to a friend. Telling someone about your personal problems can often make you feel better.

If your friend does not seem to understand how painful your broken heart is, you may ask her to "have a heart." You are asking your friend to show some sympathy for your situation. Your friend "has her heart in the right place" if she says she is sorry, and shows great concern for how you feel.

Your friend may, however, warn you "not to wear your heart on your sleeve." In other words, do not let everyone see how lovesick you are. When your heart is on your sleeve you are showing your deepest emotions.

If your friend says, "my heart bleeds for you," she means the opposite. She is a cold-hearted person who does not really care about your situation.

Đã từ lâu rồi người ta tin rằng trái tim là trung tâm xúc cảm của con người. Đó là lý do tại sao từ tim được sử dụng trong nhiều thành ngữ chỉ về cảm xúc.

Một trong những thành ngữ đó là “phải lòng” ai. Khi điều này xảy ra thì bạn đã phải lòng ai đó. Nhưng nếu người “chiếm được tình cảm của bạn” không yêu bạn, thì bạn chắc rằng bạn đang mang “một trái tim đã bị tổn thương” rồi đó. Trong cơn đau buồn, bạn có thể tuyên bố rằng người mà mình yêu thương có “trái tim sắt đá”, và thực sự là người có “trái tim sắt đá” đấy.

Bạn có thể “thổ lộ nỗi lòng mình” với bạn bè. Hãy tâm sự với ai đó về những vấn đề riêng tư của mình cũng có thể làm cho bạn cảm thấy thoải mái hơn.

Nếu bạn của bạn dường như không hiểu được nỗi đau tổn thương tình cảm của bạn như thế nào thì bạn có thể xin cô ấy “rủ lòng thương.” Bạn cầu xin bạn của mình thông cảm cho hoàn cảnh của bạn. Và nếu cô ấy bảo rằng cô ấy cảm thấy tiếc và quan tâm đến cảm xúc của bạn thì cô ấy thật “tốt bụng”

Tuy nhiên bạn của bạn cũng có thể cảnh báo với bạn rằng “chớ bộc lộ tình cảm công khai” như thế. Nói cách khác, đừng để người khác thấy bạn tương tư như thế nào. Khi bạn công khai tình cảm của mình thì là lúc bạn đang bày tỏ những xúc cảm sâu sắc nhất của mình đấy.

Nếu bạn của bạn bảo rằng “tôi chẳng thương xót cho bạn tí nào”, tức là cô ấy quả là người thờ ơ lãnh đạm chẳng quan tâm đến hoàn cảnh của bạn.

Bài 2:

Câu 1 :

The cowardly lion, in the same movie, did have a heart. But he lacked .... and wanted to ask the Wizard of Oz to give him some. You could say that the cowardly lion was "chicken-hearted." That is .... way of describing someone who is not very .... . A chicken is not noted for its bravery. Thus, someone who is chicken-hearted does not have .... courage.

 • 1.

  courage

 • 2.

  another

 • 3.

  brave

 • 4.

  much

Câu 2 :

If that bank says no to you, do not "lose heart."  Be "strong-hearted."  Sit down with the .... and have a "heart to heart" talk.  Be open and honest about your ..... .  The bank may have a "change of heart."  It may agree to ....  you the money.  Then you could stop .... and "put your heart at rest."

 • 1.

  banker

 • 2.

  situation

 • 3.

  lend

 • 4.

  worrying

In the ever-popular motion picture, The Wizard of Oz, the Tin Man seeks a heart. He wanted to feel the emotion of love, and was seeking help from the powerful Wizard of Oz to find a heart.

The cowardly lion, in the same movie, did have a heart. But he lacked courage and wanted to ask the Wizard of Oz to give him some. You could say that the cowardly lion was "chicken-hearted." That is another way of describing someone who is not very brave. A chicken is not noted for its bravery. Thus, someone who is chicken-hearted does not have much courage.

When you are frightened or concerned, your "heart is in your mouth." You might say, for example, that your heart was in your mouth when you asked a bank to lend you some money to pay for a new house.

If that bank says no to you, do not "lose heart." Be "strong-hearted." Sit down with the banker and have a "heart to heart" talk. Be open and honest about your situation. The bank may have a "change of heart." It may agree to lend you the money. Then you could stop worrying and "put your heart at rest."

Trong bộ phim điện ảnh nổi tiếng từ trước tới nay, Phù thủy xứ Oz, Tin Man đi tìm kiếm một tình yêu. Ông ấy muốn cảm nhận được xúc cảm của tình yêu, và tìm kiếm sự trợ giúp từ Phù thủy có quyền lực của xứ Oz để tìm kiếm một tình yêu.

Con sư tử nhút nhát, trong bộ phim đó, có lòng nhân ái. Nhưng nó thiếu lòng can đảm và muốn cầu xin Phù thủy xứ Oz ban cho nó một chút can đảm. Bạn có thể nói rằng con sư tử nhút nhát đó "nhát gan". Đó là cách mô tả người không dũng cảm lắm. Gà chẳng bao giờ được người ta nhắc tới với lòng can đảm cả. Vì vậy, người nào nhát gan thì không cần có sự can đảm .

Khi bạn sợ hoặc lo sợ, tức là bạn đang “sợ chết khiếp”. Ví dụ, bạn có thể nói rằng bạn sợ chết khiếp khi bạn xin ngân hàng cho bạn vay một ít tiền để mua ngôi nhà mới.

Nếu ngân hàng từ chối bạn, chớ "chán nản". Hãy “mạnh mẽ lên”. Hãy ngồi xuống “trò chuyện tâm tình” với chủ ngân hàng. Hãy cởi mở và thành thật về hoàn cảnh của mình. Ngân hàng có thể có "thay đổi ý định" và có thể đồng ý cho bạn mượn số tiền này. Vậy là bạn có thể quẳng gánh lo đi và cảm thấy “thanh thản"