Happy thoughts for future = More time to live it?

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
alive còn sống
attempt cố gắng
identify nhận diện, nhận biết
gathering thu thập, dồn lại
optimistic lạc quan
cynical bất cần, bất chấp
hostile chống đối
confirm xác nhận , chứng thực
Thành ngữ - Ngữ pháp

American Psychosomatic Society

Women's Health Initiative

National Institutes of Health

 

Bài 1:

Câu 1 :

Findings from a new study were presented at a ...... meeting of the American Psychosomatic Society. Researchers in the United States studied one hundred ...... women during an eight-year period, beginning in nineteen ...... . All of the women were fifty years of age or older. The study was part of the Women's Health Initiative ....... by the National Institutes of Health.

 • 1.

  recent

 • 2.

  thousand

 • 3.

  ninety-four

 • 4.

  organized

Câu 2 :

The study found that hopeful individuals were ....... percent less likely than .....  women to have died from any cause. The hopeful women were also ...... percent less likely to have died from heart disease after the ...... years.

 • 1.

  fourteen

 • 2.

  other

 • 3.

  thirty

 • 4.

  eight

Here is a good reason to be hopeful about the future: it might help you stay alive.

Findings from a new study were presented at a recent meeting of the American Psychosomatic Society. Researchers in the United States studied one hundred thousand women during an eight-year period, beginning in nineteen ninety-four. All of the women were fifty years of age or older. The study was part of the Women's Health Initiative organized by the National Institutes of Health.

The women were asked questions that measured their beliefs or ideas about the future. The researchers attempted to identify each woman's personality eight years after gathering the information.

The study found that hopeful individuals were fourteen percent less likely than other women to have died from any cause. The hopeful women were also thirty percent less likely to have died from heart disease after the eight years.

Hilary Tindle from the University of Pittsburgh School of Medicine in Pennsylvania was the lead author of the report. She said the study confirmed earlier research that linked optimistic feelings to longer life.

Đây là một lý do để hy vọng về tương lai : nó có thể giúp bạn sống sót.

Kết quả lấy từ một nghiên cứu mới được trình bày tại một cuộc họp gần đây của hội tâm thần học Hoa Kỳ.Các nhà nghiên cứu ở Hoa Kỳ đã nghiên cứu một trăm ngàn phụ nữ trong một khoảng thời gian tám năm, bắt đầu từ năm 1994 .Tất cả các phụ nữ đã năm mươi tuổi trở lên.Nghiên cứu này là một phần của Sáng kiến ​​sức khỏe phụ nữ được tổ chức bởi Viện Y tế Quốc gia tổ chức .

Những người phụ nữ được đưa ra yêu cầu đo lòng tin hay là tư tưởng của họ về tương lai .Các nhà nghiên cứu đã cố gắng để nhận diện tính cách của mỗi người phụ nữ sau tám năm thu thập thông tin.

Cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng hi vọng của những cá nhân là có ít hơn mười bốn phần trăm có khả năng chết vì bất kì nguyên nhân nào hơn những phụ nữ khác.Những người phụ nữ cũng hy vọng là ba mươi phần trăm ít có khả năng chết vì bệnh tim sau tám năm.

Hilary Tindle đến từ Đại học học Y khoa Pittsburgh ở Pennsylvania là tác giả chính của báo cáo . Bà cho biết nghiên cứu này khẳng định nghiên cứu trước đó liên kết cảm xúc lạc quan với cuộc sống lâu hơn.

Bài 2:

Câu 1 :

Some women who answered the ...... were found to be cynically hostile, or ...... untrusting of others. These women were ...... percent more likely to die than the others. They also were ........  percent more likely to die of cancer.

 • 1.

  questions

 • 2.

  highly

 • 3.

  sixteen

 • 4.

  twenty-three

Câu 2 :

Professor Tindle says the study did not ..... whether optimism leads to healthier choices, or if it actually affects a person's physical ..... . She also says the study does not prove that negative ..... or distrust lead to bad health effects and ......  life. Yet there does appear to be a link that calls for more research .

 • 1.

  confirm

 • 2.

  health

 • 3.

  emotions

 • 4.

  shorter

The researchers also gathered information about people's education, financial earnings, physical activity and use of alcohol or cigarettes. Independent of those things, the findings still showed that optimists had less of a chance of dying during the eight-year period.

Some women who answered the questions were found to be cynically hostile, or highly untrusting of others. These women were sixteen percent more likely to die than the others. They also were twenty-three percent more likely to die of cancer.

The study also found that women who were not optimistic were more likely to smoke and have high blood pressure or diabetes. They were also more likely not to exercise.

Professor Tindle says the study did not confirm whether optimism leads to healthier choices, or if it actually affects a person's physical health. She also says the study does not prove that negative emotions or distrust lead to bad health effects and shorter life. Yet there does appear to be a link that calls for more research.

Các nhà nghiên cứu cũng thu thập thông tin về giáo dục của người dân , thu nhập tài chính , hoạt động thể chất và sử dụng rượu hoặc thuốc lá.Không phụ thuộc vào những điều đo , các nghiên cứu cũng cho thấy rằng người lạc quan sẽ có ít tỉ lệ tử vong hơn trong 8 năm.

Một vài phụ nữ được hỏi đã cho thấy sự chống đối quyết liệt , hoặc độ không đáng tin cậy những người khác ở mức cao.Mười sáu phần trăm những những phụ nữ này có nhiều khả năng tử vong hơn những người khác.Hai mươi ba phần trăm trong số họ nhiều khả năng chết vì bệnh ung thư.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng những người phụ nữ không lạc quan có xu hướng hút thuốc và bị cao huyết áp hoặc tiểu đường. Nhiều khả năng họ cũng không tập thể dục.

Giáo sư Tindle cho rằng nghiên cứu không được chứng thực cho dù sự lạc quan khiến cho con người có những lựa chọn lành mạnh hơn, hoặc nếu nó thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của con Bà cũng nói rằng nghiên cứu này không chứng minh rằng cảm xúc tiêu cực hoặc sự mất lòng tin dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe xấu và cuộc sống ngắn hơn.Tuy nhiên điều đó xuất hiện như một mắt xích để kêu gọi sự nghiên cứu nhiều hơn.