Hackers Attack US State Department Computers

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
State Department bộ ngoại giao
attack tấn công
criminal tội phạm
unclassified chưa được phân loại
damage sự hư hại
security sự yên ổn, sự an toàn, sự an ninh
detect phát hiện
attempt cố gắng
report báo cáo
launch hạ thuỷ; phóng

Bài 1:

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống
Câu 1 :

The U.S. State Department has closed its public email system and websites after a suspected _______by computer criminals called “hackers.” It had never been shut down before.
A _______ told the Associated Press on Sunday that only the unclassified email system and websites were affected. The affected email system was not used to send ________

 • 1.

  attack

 • 2.

  senior official

 • 3.

  secret communications

Câu 2 :

According to the official, the State Department detected “activity of concern” last October. It was around the same time hackers tried to gain _____ to the White House computer network. At that time, it appeared that the State Department computers were not affected. And there was no indication that the two hacking ______ were related.

 • 1.

  access

 • 2.

  attempts

Câu 3 :

Last month, hackers gained access to an unclassified computer system at the White House and did not get through the part that holds secret information. Two other U.S. government ______, the U.S. Postal Service and the National Weather Service, also reported attacks on their computer systems. There have been reports that Russian cyber-attackers have targeted the governments of Germany and Ukraine among others, as well as NATO _______

 • 1.

  agencies

 • 2.

  headquarters

The U.S. State Department has closed its public email system and websites after a suspected attack by computer criminals called “hackers.” It had never been shut down before.
A senior official told the Associated Press on Sunday that only the unclassified email system and websites were affected. The affected email system was not used to send secret communications. Workers are now repairing the damage caused by the hackers and are improving the security of the system. The repairs should be finished Monday or Tuesday. The State Department plans to talk about the attack when the repairs are completed.

Bộ ngoại giao Hoa Kỳ vừa đóng cửa hệ thống email và website công sau một vụ tấn công bị tình nghi do tội phạm về máy tính, thường được gọi là “hackers” gây ra. Hệ thống này vốn chưa bao giờ bị đóng cửa trước đó. Một quan chức cấp cao đã nói với cánh Báo chí vào hôm Chủ nhật rằng chỉ những hệ thống email và website chưa được phân loại mới bị ảnh hưởng. Hệ thống này sẽ không được sử dụng để thực hiện việc trao đổi các thông tin mật nữa. Các công nhân đang khắc phục thiệt hại do đám hacker gây ra. Việc sửa chữa sẽ kết thúc vào Thứ 2 hoặc Thứ 3. Bộ Ngoại giao đã có kế hoạch họp về vụ tấn công này khi việc sửa chữa hoàn tất.

According to the official, the State Department detected “activity of concern” last October. It was around the same time hackers tried to gain access to the White House computer network. At that time, it appeared that the State Department computers were not affected. And there was no indication that the two hacking attempts were related.

Theo các nhân viên cấp cao, Bộ Ngoại giao đã phát hiện ra các “hành vi gây lo ngại” vào tháng 10 năm ngoái, cũng cùng thời gian khi các hacker đang cố gắng thâm nhập vào hệ thống máy tính của cơ quan này. Vào thời điểm đó, hệ thống máy tính không hề bị ảnh hưởng. Và cũng không có cáo buộc nào cho thấy một vụ như vậy xảy ra lần thứ hai.

Last month, hackers gained access to an unclassified computer system at the White House and did not get through the part that holds secret information. Two other U.S. government agencies, the U.S. Postal Service and the National Weather Service, also reported attacks on their computer systems. There have been reports that Russian cyber-attackers have targeted the governments of Germany and Ukraine among others, as well as NATO headquarters.

Tháng trước, các hacker đã thâm nhập vào một hệ thống máy tính chưa được phân loại ở Nhà Trắng nhưng không thâm nhập được vào nơi chứa các thông tin mật. Hai cơ quan khác của Chính phủ Mỹ là cơ quan Bưu chính và cơ quan Khí tượng quốc gia cũng đã báo cáo về những vụ tấn công nhằm vào hệ thống máy tính của họ. Đã có những báo cáo cho thấy rằng những kẻ tấn công mạng người Nga nhằm vào Chính phủ Đức và U-crai-na trong số những mục tiêu khác, cũng như là trụ sở của NATO.

Obama administration officials have blamed hackers with links to the Russian government for the attack on White House computers. And The New York Times have reported that the attacks on the Postal Service and the National Weather Service likely came from China. Identifying the hackers is difficult. Hackers often take control of computer networks around the world and then launch their attacks through those systems.
I’m Bob Doughty.

Các quan chức của chính quyền Tổng thống Obama đã kết tội gây ra vụ tấn công vào máy tính của Nhà Trắng cho các hacker có liên quan đến chính phủ Nga. Đồng thời tờ New York Times cũng đã công bố rằng các vụ tấn công nhằm vào Cơ quan Bưu chính và Cơ quan Khí tượng quốc gia có khả năng xuất phát từ Trung Quốc.Việc nhận dạng các hacker này thật sự rất khó khăn. Các hacker thường kiểm soát các hệ thống máy tính trên khắp thế giới và sau đó bắt đầu những vụ tấn công từ những hệ thống máy tính này.
Tôi là Bob Doughty.

Bài 2: