Growing chili peppers: A heated subject

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
confirm chứng minh, xác thực
warmth sự ấm áp
drop nhỏ giọt, rải
nutrient chất dinh dưỡng
rubber band dây chun, dây cao su
pot chậu, bình
transplant đưa đi nơi khác
vermiculite phân bón hữu cơ
tie dây buộc
support chống đỡ
pinch cấu, véo
potash Kali
fertilizer phân bón
salsa sốt Mexico

Bài 1:

abc
Câu 1 :

Some people who like to eat very hot chili peppers say that they can help you ......  better if you have a cold.  Others believe that chilies give you ........ energy. We .....  confirm those ideas. But we can tell you that people have been growing chilies for ..... , and there are many kinds.

In fact, a gardener at the Colorado State University Extension says there are between one hundred ..... and two hundred kinds of chili peppers.

 • 1.

  breathe

 • 2.

  added

 • 3.

  cannot

 • 4.

  centuries

 • 5.

  fifty

 • 6.

  two

Câu 2 :

Want to fire up your meals with .....  chilies? They need a warm climate. If you plant the seeds ..... when the weather is cool, place the seeds under a glass. That will add warmth from the sun and protect them .... wind. You can also start the seeds in your home or a ...... .

If you plant inside, fill a ..... and one-half centimeter pot with soil. The pot should have holes in the ........ so water can run out. Tap the sides of the pot to settle the soil.

 • 1.

  homegrown

 • 2.

  outside

 • 3.

  from

 • 4.

  greenhouse

 • 5.

  seven

 • 6.

  bottom

Câu 3 :

Drop several seeds over the surface of the pot and cover .....  a thin layer of vermiculite, a substance that can hold air, .....  and nutrients. Then cover the top of the pot with a ....... plastic bag. Hold the bag in place with a rubber band. Place the pot in a .....  area.

 • 1.

  with

 • 2.

  water

 • 3.

  see-through

 • 4.

  warm

Some people who like to eat very hot chili peppers say that they can help you breathe better if you have a cold. Others believe that chilies give you added energy. We cannot confirm those ideas. But we can tell you that people have been growing chilies for centuries, and there are many kinds.

In fact, a gardener at the Colorado State University Extension says there are between one hundred fifty and two hundred kinds of chili peppers.

Want to fire up your meals with homegrown chilies? They need a warm climate. If you plant the seeds outside when the weather is cool, place the seeds under a glass. That will add warmth from the sun and protect them from wind. You can also start the seeds in your home or a greenhouse.

If you plant inside, fill a seven and one-half centimeter pot with soil. The pot should have holes in the bottom so water can run out. Tap the sides of the pot to settle the soil.

Drop several seeds over the surface of the pot and cover with a thin layer of vermiculite, a substance that can hold air, water and nutrients. Then cover the top of the pot with a see-through plastic bag. Hold the bag in place with a rubber band. Place the pot in a warm area.

Một số nguời thích ăn loại  ớt cay nóng nói rằng ớt có thể giúp bạn thở dễ hơn nếu bạn bạn cảm lạnh .Những người khác tin rằng ớt cung cấp cho bạn thêm năng lượng.Chúng tôi không thể xác nhận được những ý kiến này. Nhưng chúng tôi có thể nói với bạn rằng con nguời đã trồng ớt trong nhiều thế kỷ , và ớt có nhiều loại .

Trên thực tế, một ngườii làm vườn tại Ðại học Colorado State University Extension cho biết ớt có khoảng từ một trăm năm mươi đến hai trăm loại ớt .

Bạn có muốn bữa ăn của mình cay sốt với những quả ớt cây nhà lá vườn .Chúng cần được trồng nơi khí hậu ấm áp.Nếu bạn gieo hạt khi thời tiết mát mẻ, thì bạn hãy gieo hạt dưới 1 lớp kính.Sẽ có thêm sự ấm áp từ mặt trời và sẽ bảo vệ cây khỏi gió . Bạn cũng có thể bắt đầu trồng những hạt giống trong nhà của bạn hoặc nhà kính.

Nếu bạn trồng trong nhà , bạn để đầy chậu đất 7,5 cm. Chậu phải có lỗ hổng ở phía dưới để nước có thể thoát ra ngoài.Ðục lỗ ở các mặt của nồi để xếp đất.

Thả vài hạt giống lên trên bề mặt của chậu và rải một lớp mỏng chất khoáng bón cây, một loại chất có thể giúp không khí, nuớc, và chất dinh dưỡng.Sau đó đậy một túi nhựa có thể nhìn xuyên qua lên nắp trên cùng của chậu . Giữ túi cố định với một sợi dây cao su . Ðặt chậu nơi ấm áp.

Bài 2:

Câu 1 :

When the chilies start ...... , take off the bag. When the plants have reached about two ......  high, place each one ...... in its own..... and one-half centimeter pot.

When the roots show through the ..... in the bottom of the pot, transplant each seedling into a ....centimeter pot. When the plants are..... centimeters high, tie the plants to a ...... placed in the pot to support them.

 • 1.

  growing

 • 2.

  centimeters

 • 3.

  carefully

 • 4.

  seven

 • 5.

  holes

 • 6.

  twelve

 • 7.

  twenty

 • 8.

  stick

Câu 2 :

When the chili peppers are ...... centimeters high, pinch the tops off with your...... . That should make new ......  grow. When the first ..... show, give the plants some potash fertilizer. When the weather is warm, put them into .....-liter pots and place them outside. Make sure they get a good amount of light and water.

Some people like to harvest the plants when the chilies are ...... Others like their chilies red. Both give color, taste and differing amounts of .....  to salads, soups, salsa and other foods.

 • 1.

  thirty

 • 2.

  fingers

 • 3.

  branches

 • 4.

  flowers

 • 5.

  five

 • 6.

  of

 • 7.

  green

 • 8.

  heat

When the chilies start growing, take off the bag. When the plants have reached about two centimeters high, place each one carefully in its own seven and one-half centimeter pot.

When the roots show through the holes in the bottom of the pot, transplant each seedling into a twelve centimeter pot. When the plants are twenty centimeters high, tie the plants to a stick placed in the pot to support them.

When the chili peppers are thirty centimeters high, pinch the tops off with your fingers. That should make new branches grow. When the first flowers show, give the plants some potash fertilizer. When the weather is warm, put them into five-liter pots and place them outside. Make sure they get a good amount of light and water.

Some people like to harvest the plants when the chilies are green. Others like their chilies red. Both give color, taste and differing amounts of heat to salads, soups, salsa and other foods.

Khi ớt bắt đầu phát triển , bỏ túi ra khỏi cây.Khi cây cao được khoảng 2cm ,mỗi cây đặt cẩn thận trong chậu khoảng 7,5 cm

Khi mà rễ cây có thể nhìn thấy được qua các lỗ ở thân chậu, bạn chuyển cây con sang 1 chậu 12cm.Khi các cây cao hai mươi cm, đặt một thanh củi trong chậu buộc vào cây để chống đỡ cho cây.

Khi cây ớt cao khoản 30cm , bạn lấy ngón tay của mình cấu lấy ngọn cây. Ðiều này sẽ làm cho nhánh mới phát triển .Khi những bông hoa đầu tiên xuất hiện , ta bón cho một số cây phân bón kali .Khi thời tiết ấm áp , đặt chúng vào chậu năm lít và cho chúng ra bên ngoài.Hãy chắc chắn rằng chúng được cung cấp đủ ánh sáng và nước.

Một số người thích thu hoạch khi quả ớt còn xanh. Một số người khác lại thích thu hoạch ớt chín . Cả loại màu quả cho vị và độ cay nóng khác nhau để làm sa lát , súp, nước sốt và những món ăn khác.