Grow it yourself: Strawberries

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
ripe chín
neutral vô tính
root gốc rễ
crown đỉnh, ngọn
loam đất nhiều mùn
renovation sự cải tiến
top dressing rải phân, bón phân
supply cung cấp
nutrient chất dinh dưỡng
bud chồi
plentiful phong phú, dồi dào
shortcake bánh bơ giòn
parade cuộc diễu hành
contest cuộc thi đấu
Thành ngữ - Ngữ pháp

ever-bearing

Agricultural Extension Service

 

Bài 1:

Câu 1 :

Ever bearers, when planted after the .....  winter freeze, will produce fruit during .....  or early ..... . A second or sometimes .....  crop will be ready in late summer. Day neutrals produce fruit throughout the summer months.

 • 1.

  last

 • 2.

  spring

 • 3.

  summer

 • 4.

  third

Câu 2 :

Strawberries grow well in loamy soil that lets ..... pass through ...... . Carl Wilson at the Colorado State University Extension suggests mixing about ...... to five ......  organic material into the soil.

 • 1.

  water

 • 2.

  easily

 • 3.

  three

 • 4.

  percent

One of the sweetest gifts of nature is a red, ripe strawberry. There are three basic kinds of strawberries: June bearing, ever bearing and day neutrals.

June bearing are ready in the spring, so they are also called spring bearing. But gardeners will not get a crop during the first spring after planting.

Ever bearers, when planted after the last winter freeze, will produce fruit during spring or early summer. A second or sometimes third crop will be ready in late summer. Day neutrals produce fruit throughout the summer months.

The University of Illinois Urban Extension says ever bearers and day neutrals are especially good for home gardens. Plant strawberries in the spring as soon as the soil is dry enough.

Try to plant late in the day or on a cloudy day. The soil should cover just the roots and not the crown on top of the plant. Runners will appear in a few weeks.

Strawberries grown in containers need a soil depth of about twenty-five to thirty centimeters. Be sure the container has holes in the bottom.

Strawberries grow well in loamy soil that lets water pass through easily. Carl Wilson at the Colorado State University Extension suggests mixing about three to five percent organic material into the soil.

Một trong những món quà ngọt ngào nhất của thiên nhiên là màu đỏ , màu dâu tây chín.Có 3 loại dâu tây : loại sinh sản vào tháng 6, loại sinh sản quanh năm và loại sinh sản vô tính.

Loại dâu tây sinh sản vào tháng 6 được trồng vào mùa xuân , bởi vậy nên chúng cũng được gọi là loại sinh sản vào mùa xuân. Nhưng những người làm vườn sẽ không thu hoạch được gì trong suốt mùa xuân đầu tiên sau khi trồng cây.

Những cây sinh sản quanh năm , được trồng sau mùa đông băng giá cuối cùng , sẽ thu hoạch quả trong mùa xuân hoặc mùa hè . Vụ thứ hai hoặc vụt thứ 3 đôi khi sẽ thu hoạch vào cuối mùa hè.Loại sinh sản vô tính sẽ cho quả trong suốt những tháng của mùa hè.

Đại học Urban Extension thuộc bang Illinois cho biết loại dâu tây sinh sản quanh năm và dâu tây sinh sản vô tính đặc biết tốt cho vườn nhà bạn.Trồng những cây dâu tây vào mùa xuân ngay sau khi đấy có đủ độ ẩm .

Cố gắng trồng vào cuối ngày hoặc một ngày nhiều mây. Đất chỉ nên phủ gốc chứ không che phủ phần ngọn của cây.Thân cây sẽ xuất hiện trong vòng một vài tuần.

Dâu tây được trồng trong các thùng chứa cần độ sâu đất khoảng 25-30 cm.Hãy chắc chắn các thùng chứa có lỗ ở phía dưới.

Dâu tây phát triển tốt trong mùn đất ,loại đất cho phép nước thấm qua dễ dàng.Ngài Carl Wilson tại trường Đại học University Extension thuộc tiểu bang Colorado đã cho trộn khoảng 3-5% chất hữu cơ vào trong đất.

Bài 2:

Câu 1 :

Part of caring for strawberries is renovation. Once the plants have produced ..... , they become less productive. Renovation means removing a lot of the ......  plants to let .....  ones replace them. The Agricultural Extension Service at the University of Tennessee says growers should do this every year ......  harvest.

 • 1.

  fruit

 • 2.

  old

 • 3.

  newer

 • 4.

  after

Câu 2 :

California grows most of the strawberry crop in the United States. The.....  year of the Garden Grove Strawberry Festival is this.....  south of Los Angeles. The Web site Strawberryfestival.org says it began as a way to bring the city of Garden Grove ...... . A local public relations man suggested a celebration of the area's once .....  strawberry fields.

 • 1.

  fifty-first

 • 2.

  weekend

 • 3.

  together

 • 4.

  plentiful

Part of caring for strawberries is renovation. Once the plants have produced fruit, they become less productive. Renovation means removing a lot of the old plants to let newer ones replace them. The Agricultural Extension Service at the University of Tennessee says growers should do this every year after harvest.

Renovation also includes adding fertilizer. Adding nitrogen as a side or top dressing in late summer will supply nutrients to the fruit buds for the following spring.

California grows most of the strawberry crop in the United States. The fifty-first year of the Garden Grove Strawberry Festival is this weekend south of Los Angeles. The Web site Strawberryfestival.org says it began as a way to bring the city of Garden Grove together. A local public relations man suggested a celebration of the area's once plentiful strawberry fields.

It grew into one of the largest community festivals in the western states, complete with the world's largest strawberry shortcake. The festival has a parade, carnival rides, games and a karaoke singing contest called "Strawberry Idol."

Một phần của sự chăm sóc dâu tây là sự phục hồi .Một khi các cây trồng đã cho thu hoạch quả , chúng trở nên kém chất lượng hơn. Sự phục hồi có nghĩa là loại bỏ rất nhiều các cây cũ thay thế bằng những cây mới hơn.Dịch vụ khuyến nông tại trường Đại học Tennessee cho biết người trồng cây nên làm điều này hàng năm sau khi thu hoạch.

Sự phục hồi cũng bao gồm cả việc bón phân.Việc thêm ni-tơ cũng như việc bón thúc vào cuối mùa hè sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho những chồi quả vào mùa xuân tiếp theo.

California nơi phát triển hầu hết các vụ mùa thu hoạch dâu tây ở Mỹ.Lễ hội dâu tây Garden Grove lần thứ 51 tại phía nam Los Angeles diễn ra vào dịp cuối tuần.Trang web Strawberryfestival.org cho biết lễ hội bắt đầu cũng là một cách để mang thành phố của lễ hội Garden Grove đến gần với mọi người.Một người đàn ông địa phương đã đề nghị tổ chức một lễ hội kỉ niệm tại vùng đất trù phú dâu tây này.

Nó phát triển thành một trong những lễ hội cộng đồng lớn nhất trong các quốc gia phương Tây,với việc hoàn thành một chiếc bánh bơ dâu tây lớn nhất thế giới.Lễ hội có tổ chức một cuộc diễu hành, lễ hội đua ngựa, chơi trò chơi và cuộc thi hát karaoke với tên gọi " Thân tượng dâu tây "