Got milk? Why not bank it?

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
Breast milk sữa mẹ
donate tặng
donor người tặng
donation sự đóng góp

Bài 1:

Câu 1 :

Some mothers are making deposits, or really, donations, to______ banks.

 • 1.

  breast milk

Câu 2 :

Experts say breast milk is ______ for babies. In fact, the World Health Organization says it is the only food babies should get during the first ______ of life, in most cases.

 • 1.

  the best food

 • 2.

  six months

Câu 3 :

Others might be taking medicines or have ______ that prevent the process.

 • 1.

  medical problems

Money, jewels and important documents may not be the only valuables placed in banks these days.

Some mothers are making deposits, or really, donations, to breast milk banks.

There are ten breast milk banks across the United States.

However, there are many more stations set up where mothers can donate their extra milk for other women’s babies.

Ngày nay, tiền bạc, đồ trang sức và các tài liệu quan trọng có thể không phải là những đồ có giá trị duy nhất được đặt trong ngân hàng những.
Một số bà mẹ đang tích lũy trước, hoặc thực sự, đóng góp, cho các ngân hàng sữa mẹ.
Có mười ngân hàng sữa mẹ trên khắp Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, có nhiều trạm nữa được thành lập, nơi các bà mẹ có thể tặng thêm sữa cho những đứa con của những người phụ nữ khác.

Experts say breast milk is the best food for babies. In fact, the World Health Organization says it is the only food babies should get during the first six months of life, in most cases.

Breast milk is especially important for babies born too early.

Các chuyên gia cho biết sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ sơ sinh. Trên thực tế, trong hầu hết các trường hợp, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đây là loại thức ăn duy nhất mà trẻ em được ăn trong 6 tháng đầu đời.
Sữa mẹ đặc biệt quan trọng đối với trẻ sinh quá sớm.

Sometimes these premature babies must stay in the hospital for many weeks.

There are several reasons some mothers may not be able to breastfeed. Some are not able to make enough milk.

Others might be taking medicines or have medical problems that prevent the process.

Đôi khi các em bé sơ sinh này phải ở lại bệnh viện trong nhiều tuần lễ.
Có một số lý do khiến một số bà mẹ không thể cho con bú sữa mẹ được. Một số không thể làm sản sinh đủ sữa.
Những người khác có thể đang dùng thuốc hoặc có các vấn đề y tế ngăn cản quá trình sữa mẹ.

Bài 2:

Câu 1 :

Doctor James Cameron: "The fact is that there are so many different proteins and ______s in the breast milk that the mom's able to make that help provide______. It's very important for the health of the newborn."

 • 1.

  specialized sugar

 • 2.

  immunity

Câu 2 :

She wanted to donate to the Indiana Mothers Milk Bank in Indianapolis. But ______ milk can be costly. Then, a ______ opened near her home.

 • 1.

  freezing and shipping

 • 2.

  donor station

Câu 3 :

They______ the milk and take it to the station. There, employees ______ the milk and ______ it with other mothers' milk. Then, the milk is ______ to kill bacteria.

 • 1.

  freeze

 • 2.

  warm

 • 3.

  mix

 • 4.

  heated

Câu 4 :

ey are not permitted to smoke tobacco, use illegal ______ or drink too much ______.
Lisa Baur gets something very special in return for the milk she gives: ______.

 • 1.

  drugs

 • 2.

  alcohol

 • 3.

  satisfaction

James Cameron is a doctor who treats newborns at Lutheran Children’s Hospital in Fort Wayne, Indiana.

He says breast milk is almost like medicine.

Doctor James Cameron: “The fact is that there are so many different proteins and specialized sugars in the breast milk that the mom’s able to make that help provide immunity. It’s very important for the health of the newborn.”

James Cameron là bác sĩ điều trị trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Nhi Lutheran ở Fort Wayne, Indiana.
Ông nói sữa mẹ gần như là thuốc.
Bác sĩ James Cameron: “Thực tế là có rất nhiều protein khác nhau và các loại đường đặc biệt trong sữa mẹ mà có thể giúp cho việc hình thành hệ miễn dịch. Điều này rất quan trọng đối với sức khoẻ của trẻ sơ sinh.”

Lucy Baur, lives near Fort Wayne. She breastfed both her children and always had more milk than they needed. She wanted to donate to the Indiana Mothers Milk Bank in Indianapolis. But freezing and shipping milk can be costly. Then, a donor station opened near her home.

Lucy Baur, sống gần Fort Wayne. Bà cho con bú sữa mẹ và luôn có nhiều sữa hơn mức cần thiết. Cô ấy muốn tặng cho ngân hàng sữa mẹ ở Indiana ở Indianapolis. Nhưng việc đóng băng và vận chuyển sữa có thể tốn kém. Sau đó, một nhà tài trợ đã mở một trạm gần nhà cô.

Milk donations in the United States work like this. Donors must be willing to provide almost three liters of breast milk. They freeze the milk and take it to the station. There, employees warm the milk and mix it with other mothers’ milk. Then, the milk is heated to kill bacteria. After that, the technicians test samples of all the milk to make sure it is safe and healthful. The milk is re-frozen and sent to the main milk bank. The milk bank transports the milk to hospitals to feed premature or sick babies.

Việc đóng góp sữa ở Hoa Kỳ hoạt động như thế này. Những người đóng góp sữa phải sẵn lòng cung cấp gần ba lít sữa mẹ. Họ đóng băng sữa và mang nó đến trạm. Ở đó, nhân viên làm ấm sữa và pha với sữa của các bà mẹ khác. Rồi sữa được làm nóng để diệt vi khuẩn. Sau đó, các kỹ thuật viên kiểm tra mẫu sữa để chắc chắn rằng nó an toàn và lành mạnh. Sữa được đóng lại và gửi đến ngân hàng sữa chính. Ngân hàng sữa vận chuyển sữa đến các bệnh viện để nuôi trẻ sơ sinh hoặc trẻ sơ sinh bị bệnh.

Donors are tested for diseases before any milk is accepted.

They are not permitted to smoke tobacco, use illegal drugs or drink too much alcohol.

Lisa Baur gets something very special in return for the milk she gives: satisfaction.

Những người đóng góp được kiểm tra sức khỏe trước khi sữa được chấp nhận.
Họ không được phép hút thuốc lá, sử dụng ma túy bất hợp pháp hoặc uống quá nhiều rượu.
Lisa Baur nhận được một cái gì đó rất đặc biệt để đổi lấy sữa mà cô ấy cho đi: chính là sự hài lòng.