GORE STAYS ON OFFENSIVE; BUSH VISITS BATTLEGROUNDS

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
add up đúng, hợp lý
fuzzy mờ nhạt, không rõ ràng
invoke cầu khẩn
forum diễn đàn
politics chính trị
rally tập hợp lại
declare chính thức thông báo

Bài 1:

GORE STAYS ON OFFENSIVE; BUSH VISITS BATTLEGROUNDS

GORE TIẾP TỤC Ở THẾ TẤN CÔNG; BUSH ĐẾN VẬN ĐỘNG TẠI CÁC TIỂU BANG CÒN TRONG THẾ BẤT PHÂN THẮNG BẠI

Vice President Al Gore charged Gov. George Bush’s Social Security plan does not add up1. “Don’t use fu2zy2 math!”, Gore declared, invoking3 the phrase Bush used against him. Gore was so confident he did well in Tuesday night’s debate that he asked permission to re-air the forum4 in key battleground states. Bush spent the day in two such states, Wisconsin and Michigan. “I’m here to remind you that grass roots politics5 is going to make a big difference”, he told a rally6 in Eau Claire. Bush also planned to visit Florida for two days next week.

Phó Tổng thống AI Gore chỉ trích kế hoạch an sinh xã hội của Thống đốc George Bush là không hợp lý. Ông Gore tuyên bô’ “Đừng sử dụng toán học không rõ ràng” yiện dẫn cụm từ mà ông Bush đã dùng để chống lại ông. Ông Gore rất tự tin là ông đã thể hiện tốt trong cuộc tranh luận vào đêm thứ Ba nên ông xin phép chiếu lại diễn dàn này ở các tiểu bang then chốt còn trong thế bất phân thắng bại. Ông Bush đã ở cả ngày tại hai bang, bang Wisconsin và bang Michigan. Ông nói vói một đám đông tập hợp ỏ Eau Claire: “Tôi đến đây để nhắc nhở các bạn rằng trò chính trị mị dân như thế sẽ tạo nên một khác biệt lớn.” Ông Bush cũng dự định đến Florida trong 2 ngày vào tuần tới.