Global recession hits the developing world

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
recession suy thoái
demanding nhu cầu,đòi hỏi
willing bằng lòng
reserve dự trữ
struggle sự đấu tranh
recovery sự phục hồi
aid khoản viện trợ
commodity hàng hóa, vật phẩm
coordinate phối hợp
separate riêng rẽ
Thành ngữ - Ngữ pháp

a great recession : suy thoái trầm trọng

credit market :thị trường tín dụng

than ever : hơn lúc nào hết

 

Bài 1:

Câu 1 :

A new World Bank report says the ..... may hurt the developing world the most. Those countries depend on trade for economic growth. But world trade is .....to fall at the fastest rate in eighty years.

 • 1.

  recession

 • 2.

  expected

Câu 2 :

Rich nations are expected to borrow heavily in world credit markets to finance spending at home. But...... are demanding very high returns if they are willing to lend to the developing world at all. Jeff Chelsky, a World Bank senior ......, says investors are avoiding higher risk debt in a flight to quality

 • 1.

  investors

 • 2.

  economist

Both the World Bank and the International Monetary Fund expect the world economy to shrink this year for the first time since World War Two. As recently as January, the I.M.F. had predicted growth of one-half percent. But this week its chief, Dominique Strauss-Kahn, said the world has entered what he called "a great recession."

A new World Bank report says the recession may hurt the developing world the most. Those countries depend on trade for economic growth. But world trade is expected to fall at the fastest rate in eighty years.

East Asia has been hardest hit. In February, exports from China fell twenty-six percent from a year ago.

Rich nations are expected to borrow heavily in world credit markets to finance spending at home. But investors are demanding very high returns if they are willing to lend to the developing world at all. Jeff Chelsky, a World Bank senior economist, says investors are avoiding higher risk debt in a flight to quality.

The bank estimates that up to three trillion dollars of public and private loans in developing countries must be repaid this year. Some nations have enough foreign currency reserves, but others will struggle to find new financing to pay their existing debts.

Cả Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo kinh tế thế giới sẽ giảm trong năm nay , lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai.Gần đây nhất là tháng Một, I.M.F. đã dự đoán tăng trưởng một nửa phần trăm . Nhưng tuần này ngài chủ tịch quỹ, Dominique Strauss-Kahn , cho biết thế giới đã bước vào cái mà ông gọi là " một cuộc suy thoái lớn

Một báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới cho biết suy thoái kinh tế có thể làm tổn thương các nước đang phát triển nhiều nhất. Những quốc gia phụ thuộc vào thương mại để tăng trưởng kinh tế . Nhưng thương mại thế giới dự kiến ​​sẽ giảm với tốc độ nhanh nhất trong tám mươi năm qua.

Đông Nam Á đã bị ảnh hưởng nặng nhất . Vào tháng Hai , xuất khẩu từ Trung Quốc giảm hai mươi sáu phần trăm so với năm ngoái .

Các nước giàu dự kiến ​​sẽ vay nhiều trong thị trường tín dụng thế giới để tài trợ cho chi tiêu trong nước.Nhưng các nhà đầu tư đang đòi hỏi lợi nhuận rất cao nếu họ sẵn sàng cho tất cả các nước đang phát triển trên thế giới vay . Jeff Chelsky , chuyên gia kinh tế Ngân hàng Thế giới cho biết các nhà đầu tư đang tránh nợ rủi ro cao hơn trong việc đi đến chất lượng

Các ngân hàng ước tính rằng có đến ba nghìn tỷ USD các khoản vay của cộng đồng và tư nhân của các nước đang phát triển phải được hoàn trả trong năm nay.Một số quốc gia có dự trữ đủ ngoại tệ , nhưng mặt khác họ sẽ đấu tranh để tìm nguồn tài chính mới để chi trả cho các khoản nợ hiện có của họ

Bài 2:

Câu 1 :

Bank economist Jeff Chelsky says the ..... countries are in the greatest danger. They cannot borrow in credit markets and they depend on exports of commodities like crops or minerals. But falling .... prices mean they now depend more than ever on foreign aid.

 • 1.

  poorest

 • 2.

  commodity

Câu 2 :

Finance ministers and central bankers from major...l and developing countries meet this weekend outside London to discuss the financial crisis. President Obama wants all countries in the Group of Twenty to ...... their separate efforts to strengthen their economies. But European Union officials have ...... American calls to spend more.

 • 1.

  industrial

 • 2.

  coordinate

 • 3.

  rejected

The World Bank estimates that developing nations will need between two hundred seventy and seven hundred billion dollars in financing. The amount depends on the depth of the recession.

The I.M.F. is seeking to expand its lending ability. And World Bank President Robert Zoellick has called on rich nations to put some of their economic recovery spending into a crisis fund to help poor countries.

Bank economist Jeff Chelsky says the poorest countries are in the greatest danger. They cannot borrow in credit markets and they depend on exports of commodities like crops or minerals. But falling commodity prices mean they now depend more than ever on foreign aid.

Finance ministers and central bankers from major industrial and developing countries meet this weekend outside London to discuss the financial crisis. President Obama wants all countries in the Group of Twenty to coordinate their separate efforts to strengthen their economies. But European Union officials have rejected American calls to spend more.

There was some good news this week, including better-than-expected reports on spending by Americans in January and February. And financial stocks rose after Citigroup reported a profit for those two months.

Ngân hàng Thế giới ước tính rằng các quốc gia đang phát triển sẽ cần từ hai trăm bảy mươi đến bảy trăm tỷ USD cho tài chính . Khoản tiền này phụ thuộc vào độ sâu của suy thoái kinh tế .

Các quỹ I.M.F. đang tìm cách mở rộng khả năng cho vay. Và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Robert Zoellick đã kêu gọi các nước giàu phải đặt một số chi tiêu phục hồi kinh tế của họ vào quỹ khủng hoảng để giúp đỡ các nước nghèo .

Ngân hàng kinh tế Jeff Chelsky nói các nước nghèo nhất đang gặp nguy hiểm nhất.Họ không thể vay trong thị trường tín dụng và họ phụ thuộc vào xuất khẩu các mặt hàng như cây trồng hoặc khoáng chất. Nhưng giá cả hàng hóa giảm có nghĩa là bây giờ họ phụ thuộc hơn bao giờ hết vào viện trợ nước ngoài .

Bộ trưởng tài chính và ngân hàng trung ương của các nước công nghiệp và các nước đang phát triển lớn gặp gỡ vào cuối tuần này ở London để thảo luận về cuộc khủng hoảng tài chính.Tổng thống Obama muốn tất cả các nước trong nhóm của Hai mươi phối hợp những nỗ lực riêng của họ để tăng cường nền kinh tế của họ . Nhưng các quan chức Liên minh châu Âu đã bác bỏ kêu gọi người Mỹ chi tiêu nhiều hơn .

Đã có một số tin tốt trong tuần này, bao gồm cả báo cáo tốt hơn so với dự kiến ​​chi tiêu của người Mỹ trong tháng Giêng và tháng Hai. Và cổ phiếu tài chính tăng sau khi Citigroup báo cáo lợi nhuận cho hai tháng này .