Giới thiệu về kì thi TOEIC

Bài thi TOEIC là một bài thi trắc nghiệm làm trên giấy (paper and pencil, multiple-choice test) gồm có hai thành phần (tổng thời gian làm bài là 120 phút, tổng số câu hỏi là 200 câu) cụ thể như sau:
Section I: Listening Comprehension (100 câu hỏi, khoảng 45 phút làm bài)
Thành phần- Kiểu câu hỏi- Số lượng câu hỏi
Part 1- Photographs- 20 (4 lựa chọn)
Part 2- Question and Response- 30 (3 lựa chọn)
Part 3- Short Conversations- 30 (4 lựa chọn)
Part 4- Short Talks- 20 (4 lựa chọn)
Section II: Reading (100 câu hỏi, 75 phút làm bài)
Thành phần- Kiểu câu hỏi- Số lượng câu hỏi
Part 5- Incomplete Sentences- 40 (4 lựa chọn)
Part 6- Error Recognition- 20 (4 lựa chọn)
Part 7- Reading Comprehension- 40 (4 lựa chọn)
Điểm số TOEIC được tính như sau:
1.Trước tiên số lượng câu hỏi trả lời đúng của thí sinh cho từng section được ghi nhận. Đây là điểm thô (Raw Score)
2.Điểm thô được quy đổi thành điểm thành phần theo một thang cho sẵn của từng bài thi cụ thể. Điểm này được gọi là điểm chuyển đổi (Converted Score). Điểm chuyển đổi tối đa cho mỗi section là 495, và tối thiểu là 5. Quy trình tính điểm này về cơ bản giống như quy trình tính điểm TOEFL.
3.Tổng điểm của 2 section chính là điểm TOEIC của thí sinh. Như vậy điểm TOEIC tối đa là 990 và tối thiểu là 10.
Phần lớn thí sinh có mức điểm của hai thành phần là tương đối cân bằng, tuy rằng điều này không phải là luôn luôn đúng. Chẳng hạn một thí sinh có thể có điểm TOEIC là 600, nhưng điểm Listening là 200 và điểm Reading là 400. Trong trường hợp này, có thể kết luận là nhóm khả năng đọc-viết của thí sinh đó vượt trội hơn là nhóm khả năng nghe-nói.
BÀI THI TOEIC KIỂM TRA NHỮNG GÌ?
Bài thi TOEIC kiểm tra dạng tiếng Anh được dùng trong các hoạt động có liên quan đến nơi làm việc và thế giới công việc hàng ngày, chẳng hạn như sự phát triển của công ty, đi ăn tối, giải trí, tài chính và ngân sách, công việc kinh doanh nói chung, sức khỏe, phòng ốc hay tài sản công ty, sản xuất, các văn phòng, nhân sự, thu mua, các lĩnh vực kỹ thuật, và du lịch.
TOEIC không kiểm tra tiếng Anh dùng trong các tình huống học thuật và cũng không kiểm tra các thông tin thực tế như các sự kiện lịch sử. Không có câu hỏi về toán học trong bài thi TOEIC.
CẤU TRÚC CỦA BÀI THI TOEIC
TOEIC là một bài thi trắc nghiệm nhiều lựa chọn kéo dài 120 phút. Bài thi gồm có 2 phần là phần thi Nghe Hiểu và phần thi Đọc.
Phần thi Nghe Hiểu bao gồm 100 câu hỏi được phân bố trong 4 đề bài, kéo dài 45 phút. Có 4 dạng câu hỏi trong phần thi Nghe Hiểu:
Phần I: 20 câu hỏi hình ảnh.
Bạn sẽ xem một ảnh chụp và được yêu cầu lựa chọn trả lời mô tả đúng những gì đang diễn ra trong hình. Các lựa chọn trả lời sẽ được đọc cho bạn; chúng sẽ không được in trong quyển đề thi.
Phần II: 30 câu hỏi và đáp
Bạn sẽ nghe một câu hỏi và được yêu cầu chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi. Cả câu hỏi lẫn các lựa chọn trả lời đều sẽ được đọc nhưng không được in trong quyển đề thi.
Phần III: 30 câu hỏi đối thoại ngắn.
Bạn sẽ nghe một bài đối thoại ngắn giữa hai người. Một câu hỏi về bài hội thoại và các lựa chọn trả lời sẽ được in trong quyển đề thi.
Phần IV: 20 câu hỏi về bài nói ngắn.
Bạn sẽ nghe một bài nói ngắn do một người nói. Một câu hỏi về bài nói và các lựa chọn trả lời sẽ được in trong quyển đề thi. Sẽ có 2 đến 4 câu hỏi về mỗi bài nói.
Phần thi Đọc bao gồm 100 câu hỏi được phân thành 3 đề bài kéo dài 75 phút. Có 3 dạng câu hỏi trong phần thi Đọc.
Phần V: 40 câu hỏi hoàn chỉnh câu.
Bạn sẽ đọc một câu trong đó có thiếu một từ và bốn lựa chọn trả lời. Bạn phải chọn từ thích hợp nhất với câu này.
Phần VI: 20 câu hỏi nhận dạng lỗi.
Bạn sẽ đọc một câu có bốn từ hay cụm từ được gạch dưới. Một trong những phần này không đúng về ngữ pháp. Bạn phải tìm ra từ đó.
Phần VII: 40 câu hỏi đọc hiểu.
Bạn sẽ đọc một bài đọc (đó có thể là bất kỳ loại văn bản in nào, chẳng hạn như bản fax, bài báo, hay thư báo). Sẽ có một câu hỏi về bài đọc cùng 4 lựa chọn trả lời. Sẽ có từ 2 đến 5 câu hỏi về mỗi bài đọc.
CÁCH CHẤM ĐIỂM BÀI THI TOEIC
Bài thi TOEIC được chấm điểm bằng cách đếm số lượng các câu trả lời đúng được đánh dấu trên tờ trả lời. ETS có một công thức giúp chuyển đổi số lượng các câu trả lời đúng trong mỗi phần thi thành một con số trên thang điểm từ 5 đến 495. Kết quả đã chuyển đổi từ hai phần thi này được cộng lại với nhau để có kết quả thi cuối cùng từ 10 đến 990 điểm.