G-20 Leaders promise measures to fight Global recession

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
recession suy thoái
seek tìm kiếm
credit tín dụng
tax thuế, cước
currency tiền tệ
expert chuyên gia
possibly có lẽ, có thể
Thành ngữ - Ngữ pháp

International Monetary Fund : Quỹ tiền tệ quốc tế IMF

turning-point : bước ngoặt

hedge funds :quỹ đầu tư

executive pay : lương điều hành

European Union : Liên minh Châu Âu ( EU )

Special Drawing Right : Quyền rút vốn đặc biệt

 

Bài 1:

Câu 1 :

Leaders of the world's largest rich and developing economies met ...... in London. The Group of Twenty agreed to an additional trillion dollars for the International Monetary Fund and other lenders to strengthen the world..... and trade. President Obama says the G-20 summit will be a "turning point" in seeking global economic recovery.

 • 1.

  Thursday

 • 2.

  economy

Câu 2 :

Developing economies like China, India and Brazil want greater ..... over international financial policy and groups like the I.M.F. ..... countries now see developing nations as important partners in the effort to get the world economy growing again.

 • 1.

  influence

 • 2.

  Western

Leaders of the world's largest rich and developing economies met Thursday in London. The Group of Twenty agreed to an additional trillion dollars for the International Monetary Fund and other lenders to strengthen the world economy and trade. President Obama says the G-20 summit will be a "turning point" in seeking global economic recovery.

The leaders promised to keep closer watch over banks, hedge funds, credit rating agencies and executive pay. They also agreed to act against countries that provide tax shelters for the wealthy. And they agreed to form a supervisory group to warn of problems in the world financial system.

The G-20 is nineteen countries and the European Union. Members represent about ninety percent of world economic activity and eighty percent of trade.

Finance ministers and central bankers formed the group ten years ago to give more attention to developing nations. Leaders met last November for the first time. They plan to meet again in September.

Developing economies like China, India and Brazil want greater influence over international financial policy and groups like the I.M.F. Western countries now see developing nations as important partners in the effort to get the world economy growing again.

Các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế giàu và đang phát triển lớn nhất thế giới đã gặp gỡ vào hôm thứ năm tại London . Tập đoàn của Hai mươi nước đồng ý chi thêm hàng nghìn tỷ USD cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế và các quỹ cho vay khác để tăng cường nền kinh tế thế giới và thương mại.Tổng thống Obama nói rằng hội nghị thượng đỉnh G- 20 sẽ là một " bước ngoặt " trong việc tìm kiếm sự phục hồi kinh tế toàn cầu .

Các nhà lãnh đạo cam kết sẽ tiếp tục thận trọng hơn so với các ngân hàng , quỹ đầu tư , các cơ quan xếp hạng tín dụng và lương điều hành . Họ cũng đồng ý chống lại các nước cung cấp nơi trú ẩn thuế cho người giàu . Và họ đã đồng ý thành lập một nhóm giám sát cảnh báo về những vấn đề trong hệ thống tài chính thế giới

G-20 là mười chín quốc gia và Liên minh châu Âu . Các thành viên đại diện cho chín mươi phần trăm hoạt động kinh tế thế giới và tám mươi phần trăm thương mại .

Bộ trưởng tài chính và ngân hàng trung ương thành lập nhóm cách đây mười năm để hướng sự chú ý hơn tới các quốc gia đang phát triển. Các nhà lãnh đạo đã gặp cuối tháng mười một cho lần đầu tiên . Họ lên kế hoạch gặp lại nhau vào tháng Chín.

Các nền kinh tế đang phát triển như Trung Quốc , Ấn Độ và Brazil muốn ảnh hưởng lớn hơn đối với chính sách tài chính quốc tế và các nhóm như IMF Các nước phương Tây bây giờ nhìn thấy nước đang phát triển như các đối tác quan trọng trong các nỗ lực để đưa nền kinh tế thế giới tăng trưởng trở lại .

Bài 2:

Câu 1 :

The International Monetary Fund created the Special Drawing Right, or S.D.R., forty years ago. The value is based on several ..... currencies. Today the I.M.F. and some other international ..... mainly use it as an accounting tool.

 • 1.

  major

 • 2.

  organizations

Câu 2 :

At the G-20 meeting, Russian President Dmitri Medvedev called for a study of a new reserve..... He said it would be wise to support the creation of strong regional currencies and use them as the basis, ....also using gold.

 • 1.

  currency

 • 2.

  possibly

The currency most commonly used in foreign trade is the dollar. But last week, the governor of the Chinese central bank suggested that the dollar be replaced as the world's leading reserve currency. Zhou Xiaochuan called for a new currency disconnected from individual nations -- such as using what are called Special Drawing Rights.

The International Monetary Fund created the Special Drawing Right, or S.D.R., forty years ago. The value is based on several major currencies. Today the I.M.F. and some other international organizations mainly use it as an accounting tool.

Last week a United Nations group of experts also urged a new global reserve system -- an expanded version of Special Drawing Rights.

At the G-20 meeting, Russian President Dmitri Medvedev called for a study of a new reserve currency. He said it would be wise to support the creation of strong regional currencies and use them as the basis, possibly also using gold.

Few experts see a threat to the dollar, at least for now.

Đồng tiền thường được sử dụng trong thương mại nước ngoài là đồng đô la . Nhưng tuần trước, thống đốc ngân hàng trung ương Trung Quốc cho rằng đồng đô la được thay thế đồng tiền dự trữ hàng đầu thế giới . Chu Tiểu Xuyên kêu gọi sử dụng một đồng tiền mới để ngắt kết nối qua lại từ các quốc gia cá nhân chẳng hạn như việc sử dụng những gì được gọi là Quyền rút vốn đặc biệt

Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã tạo ra Quyền rút vốn đặc biệt hay còn gọi là SDR bốn mươi năm trước . Giá trị này được dựa trên một số loại tiền tệ lớn . Ngày nay, I.M.F. và một số tổ chức quốc tế khác chủ yếu là sử dụng nó như một công cụ kế toán .

Tuần trước, một nhóm các chuyên gia của Liên hợp quốc cũng kêu gọi một hệ thống dự trữ toàn cầu mới - một phiên bản mở rộng của Quyền rút vốn đặc biệt .

Tại cuộc họp G- 20 , Tổng thống Nga Dmitri Medvedev đã kêu gọi nghiên cứu về một loại tiền tệ dự trữ mới. Ông cho rằng sẽ là khôn ngoan để hỗ trợ việc tạo ra các đồng tiền mạnh trong khu vực và sử dụng chúng làm cơ sở, có thể cũng sử dụng vàng .

Vài chuyên gia nhìn thấy một mối đe dọa đối với đồng đô la , ít nhất là cho bây giờ.