French party accepts Loan from Russian bank

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
National Front // .n Mặt trận Quốc gia
announce /ə'nauns/ .v công bố , tuyên bố
announcement /ə'naunsmənt/ .n lời thông báo
admission /əd'miʃn/ .n sự thú nhận
agreement /ə'gri:mənt/ .n việc giao kèo
warship /'wɔ:ʃip/ .n tàu chiến
permit /'pə:mit/ .v cho phép
deliver /dɪ'lɪvə/ .v giao
campaign /kæm'pein/ .v vận động
broadly /'brɔ:dli
/ .adj
rộng rãi
radical /'rædɪkl
/ .n
cấp tiến
potentially /pə'tenʃlɪ/ .adv khả năng
contribution /,kɔntri'bju:ʃn/ .n sự đóng góp góp phần
rebel /'rebl/ .n quân nổi dậy
observer /əb'zə:və/ .n quan sát viên
legitimate /i'dʤitimit/ .n hợp pháp
sympathize /'simpəθaiz
/ .v
thông cảm, đồng tình
detention /di'tenʃn/ .n giam cầm , cầm tù
deteriorate /di'tiəriəreit/ .v làm giảm giá trị
sanction /'sæŋkʃn/ .n sự đồng ý
traitor /'treitə/ .n kẻ phản bội

Học Tiếng Anh qua VOA

Bài 1:

Câu hỏi 1 :

National Front in France ..... admitted taking a huge loan from a bank controlled by ..... . National Front leader Marine Le Pen announced ...... week that her party had taken an ..... -million-dollar loan from the ....  Czech-Russian Bank. She made the announcement ..... a visit to Moscow.

 • 1.

  has

 • 2.

  Russia

 • 3.

  last

 • 4.

  11

 • 5.

  First

 • 6.

  during

Câu hỏi 2 :

Her admission ..... as the French government delayed an ...... to deliver two warships for Russia. The French president’s ..... said the situation in Ukraine did not ...... delivery of the warships, which carry ..... .  The ships are being built in the ..... of Saint Nazaire.

 • 1.

  came

 • 2.

  agreement

 • 3.

  office

 • 4.

  permit

 • 5.

  helicopters

 • 6.

  port

Câu hỏi 3 :

The National Front has ..... hard for the warship agreement to be ...... . The party’s Gauthier Bouchet spoke to VOA in .... .

“Our position is to .... our industry, to protect our .... to trade with every ..... that we want.”

 • 1.

  campaigned

 • 2.

  completed

 • 3.

  October

 • 4.

  protect

 • 5.

  right

 • 6.

  country

Câu hỏi 4 :

The National Front has attracted .... of people in French ..... and cities. Opinion .... show it is the country’s most popular .... .

The National Front has ...... thousands of people in French towns and cities. Opinion studies show it is the country’s most ..... party.

 • 1.

  thousands

 • 2.

  towns

 • 3.

  studies

 • 4.

  party

 • 5.

  attracted

 • 6.

  popular

Câu hỏi 5 :

“To divide .... countries from each other, their ..... from each other... To spread division ..... the European Union, but also more broadly to ..... Europe from the U.S… Having radical ..... forces potentially forming governments in major EU states is a ...... contribution towards that.”

 • 1.

  European

 • 2.

  governments

 • 3.

  within

 • 4.

  divide

 • 5.

  political

 • 6.

  major

Câu hỏi 6 :

Last month, pro-Russian rebels held ...... in parts of ..... Ukraine. Some Western ..... did not think the elections ..... legitimate. But ..... parties in Europe accepted invitations to serve as election monitors, .... the voting.

 • 1.

  elections

 • 2.

  eastern

 • 3.

  observers

 • 4.

  were

 • 5.

  several

 • 6.

  observing

Câu hỏi 7 :

In Hungary, the Jobbik Party won ..... percent of the vote in elections .... April. The party has called for special detention ...... for the Roma people. It also has argued that Jews are a national ..... risk.

 • 1.

  20

 • 2.

  last

 • 3.

  camps

 • 4.

  security

The National Front in France has admitted taking a huge loan from a bank controlled by Russia. National Front leader Marine Le Pen announced last week that her party had taken an 11-million-dollar loan from the First Czech-Russian Bank. She made the announcement during a visit to Moscow.

Her admission came as the French government delayed an agreement to deliver two warships for Russia. The French president’s office said the situation in Ukraine did not permit delivery of the warships, which carry helicopters.  The ships are being built in the port of Saint Nazaire.

The National Front has campaigned hard for the warship agreement to be completed. The party’s Gauthier Bouchet spoke to VOA in October.

“Our position is to protect our industry, to protect our right to trade with every country that we want.”

The National Front has attracted thousands of people in French towns and cities. Opinion studies show it is the country’s most popular party.

Neil Barnett is with the Center for Policy Studies in London.  He says supporting far-right, anti-European Union parties is part of a Russian strategy.

“To divide European countries from each other, their governments from each other... To spread division within the European Union, but also more broadly to divide Europe from the U.S… Having radical political forces potentially forming governments in major EU states is a major contribution towards that.”

Last month, pro-Russian rebels held elections in parts of eastern Ukraine. Some Western observers did not think the elections were legitimate. But several parties in Europe accepted invitations to serve as election monitors, observing the voting.

Neil Barnett called attention to the lists of election observers the Russians brought into Crimea and later into Donetsk and Luhansk. He said the lists contain a variety of European movements that openly sympathize with Russia. He says some may possibly be receiving financial support from Russia.

“This is really an intelligence matter. And so payments that have been happening will have been happening generally covertly through third parties.”

In Hungary, the Jobbik Party won 20 percent of the vote in elections last April. The party has called for special detention camps for the Roma people. It also has argued that Jews are a national security risk.

Also present for the voting in eastern Ukraine were representatives of Italy’s Forza Party, Bulgaria’s Ataka and the Communist Party in Greece.

Relations between Russia and Europe are sharply deteriorating over Ukraine. Russia’s finance minister says Western sanctions against Russia and falling oil prices would cost his country up to $140 billion a year.

Nicholas Redman is with the International Institute of Strategic Studies. He says Russian President Vladimir Putin is using the economic pain to fuel public opinion against the West.

“Anti-Americanism is something that is being given full rein. Some people who are in opposition now risk being classed as traitors.  Society is in some senses on a phony war footing. The political set up is now conditioned for several years of economic relative hardship.”

Mặt trận Quốc gia Pháp thừa nhận đã vay một khoản tiền khổng lồ từ một ngân hàng kiểm soát của Nga. Tuần trước lãnh đạo Mặt trận Quốc gia Marine Le Pen công bố  rằng đảng của bà đã vay 11 triệu USD từ Ngân hàng Séc- Nga lần thứ nhất.Tuyên bố được bà đưa ra trong chuyến thăm Moscow .

Bà đã thừa nhận khi chính phủ Pháp đình chỉ vô thời hạn việc giao cho Nga hai chiến hạm. Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết tình hình ở Ukraine không cho phép máy bay trực thăng  giao tàu chiến  .Các tàu chiến đang được đóng tại cảng Saint Nazaire .

Mặt trận quốc gia đã rất khó khăn trong việc hoàn tất các thỏa thuận cho các tàu chiến. Phe của  ngài  Gauthier Bouchet đã thông báo với VOA vào tháng 10 rằng :

''Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ ngành công nghiệp , bảo vệ quyền để kinh doanh với tất cả các nước mà chúng tôi muốn''

Mặt trận Quốc gia đã thu hút hàng ngàn người ở các thị trấn và thành phố Pháp . Nghiên cứu dư luận cho thấy đây là Đảng được lòng nhất của nước này.

Theo ông Neil Barnett của Trung tâm nghiên cứu chính sách ở London , việc hỗ trợ cực hữu , chống Liên minh châu Âu môt phần là chiến lược của Nga :

''Mục tiêu là chia rẽ các nước Âu châu, chia rẽ các chính phủ Âu châu. Họ muốn tạo chia rẽ bên trong Liên hiệp Âu châu, nhưng đồng thời họ cũng muốn chia rẽ Âu châu với Hoa Kỳ. Việc có được những thế lực chính trị quá khích có khả năng thành lập chính phủ ở những nước lớn trong Liên hiệp Âu châu là một sự đóng góp quan trọng cho mục tiêu đó."

Hồi đầu tháng này, phiến quân đòi ly khai thân Nga đã tổ chức những cuộc bầu cử tại những khu vực ở miền đông Ukraine. Các nước Tây phương xem những cuộc bầu cử đó là bất hợp pháp. Nhưng nhiều đảng cực đoan ở Âu châu đã nhận lời mời để đến nơi làm quan sát viên bầu cử.

Neil Barnett đã kêu gọi chú ý đến danh sách của các quan sát viên bầu cử Nga đưa vào Crimea và sau đó vào Donetsk và Luhansk . Ông cho biết các danh sách có chứa một loạt các động tác châu Âu công khai thông cảm với Nga . Ông cũng cho hay một số có thể có thể được nhận được hỗ trợ tài chính từ Nga .

"Đây thật ra là một vấn đề tình báo. Và do đó các khoản tiền thường được cung cấp một cách lén lút thông qua một bên thứ ba."

Tại Hungary, Đảng Jobbik giành 20 phần trăm số phiếu trong cuộc bầu cử tháng Tư năm ngoái . Các bên đã kêu gọi dành những trại giam đặc biệt cho những người Roma . Điều này cũng đã gây ra tranh cãi rằng người Do Thái là một nguy cơ an ninh quốc gia .

Đại diện của Đảng Forza Italia , Bulgaria của Ataka và Đảng Cộng sản ở Hy Lạp cũng có mặt để bỏ phiếu ở miền đông Ukraina.

Quan hệ giữa Nga và Châu Âu đang xấu đi rất nhiều so với Ucraina. Bộ trưởng Tài chính Nga cho biết biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga và giá dầu giảm sẽ có chi phí đất nước của mình lên đến 140.000.000.000 $ một năm .
Theo ông Nicholas Redman của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang lợi dụng sự khó khăn về kinh tế để khích động tình cảm bài xích Tây phương.

"Bài Mỹ là một việc được dành cho tất cả mọi nguồn lực. Một số người thuộc phe đối lập giờ đây có rủi ro bị liệt vào hàng ngũ những kẻ phản bội tổ quốc. Xã hội Nga hiện nay có thể nói đang ở trong tình trạng chiến tranh giả tạo. Tình hình chính trị giờ đây được chuẩn bị cho một thời kỳ khó khăn kinh tế kéo dài nhiều năm."