For fans of Anarchy, Grand Theft Auto IV Is a big smash

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
division sự phân chia
interactive ảnh hưởng lẫn nhau, tương tác
release phát hành, xuất bản
moderately mức vừa phải
two-dimensional 2 chiều
storyline cốt truyện
prostitute mại dâm
reject bác bỏ, từ chối
Thành ngữ - Ngữ pháp

Estimates suggest..

 

Bài 1:

Câu 1 :

The Rockstar Games division of Take-Two Interactive Software in New York is ...... for Grand Theft Auto.

 • 1.

  responsible

Câu 2 :

Some players reported problems with the game. Rockstar ..... a software patch to .... with those problems.

 • 1.

  released

 • 2.

  deal

A lot of marketers would kill for a product like Grand Theft Auto. GTA Four is the newest in the popular series of violent video games.

The Rockstar Games division of Take-Two Interactive Software in New York is responsible for Grand Theft Auto. Estimates suggest that Rockstar spent about one hundred million dollars developing the newest version.

Take-Two said about six million copies were sold worldwide in the first week, with a value estimated at more than five hundred million dollars. The first-week performance represented, it said, the largest launch in the history of interactive entertainment.

Some players reported problems with the game. Rockstar released a software patch to deal with those problems.

Grand Theft Auto started as a two-dimensional video game in nineteen ninety-seven. It was moderately successful. But in two thousand one, Rockstar released the third version. This time, players felt like they were inside the game. Three-dimensional graphics made it a hit.

Together, the first three titles sold more than seventy million copies.

Rất nhiều nhà tiếp thị đã giết người vì 1 sản phẩm như Grand Theft Auto. GTA 4 là sản phẩm mới nhất trong series nổi tiếng của trò chơi video bạo lực .

Rockstar Games đã phân cho Take-Two Interactive Software ở New York chịu trách nhiệm cho Grand Theft Auto.Ước tính cho thấy rằng Rockstar đã dành khoảng một trăm triệu đô la phát triển phiên bản mới nhất .

Take-Two cho biết khoảng sáu triệu bản đã được bán trên toàn thế giới trong tuần đầu tiên , với giá trị ước tính hơn năm trăm triệu đô laViệc thực hiện trong tuần đầu tiên được miêu tả là sự ra mắt lớn nhất trong lịch sử của giải trí tương tác .

Một vài game thủ đã phản ánh những vấn đề với trò chơi này. Rockstar đã xuất bản 1 phần mềm chắp vá để giải quyết vấn đề này.

Grand Theft Auto bắt đầu như một trò chơi video hai chiều trong năm 1997.Nó thành công ở mức độ vừa phải. Những đến năm 2001.Rockstar phát hành phiên bản thứ ba . Thời gian này, người chơi có cảm giác như họ trong trò chơi . Đồ họa ba chiều đã khiến cho nó thành công.

Cùng với đó, ba phiên bản đầu tiên bán được hơn bảy mươi triệu bản.

Bài 2:

Câu 1 :

Grand Theft Auto takes... in Liberty City, a fantasy world of criminals, prostitutes and guns. Players can rob, kill, drive wildly and gain points in the process. The game is rated for players...... years and older.

 • 1.

  place

 • 2.

  seventeen

Câu 2 :

The success of Take-Two has made the company a target for bigger players in the video game.......
Electronic Arts, the industry leader, has offered to buy Take-Two for two.....dollars.

 • 1.

  industry

 • 2.

  billion

Gamers say they like the realistic action and interesting storylines. Critics of violent video games -- well, you can imagine how they feel.

Grand Theft Auto takes place in Liberty City, a fantasy world of criminals, prostitutes and guns. Players can rob, kill, drive wildly and gain points in the process. The game is rated for players seventeen years and older.

The success of Take-Two has made the company a target for bigger players in the video game industry. Electronic Arts, the industry leader, has offered to buy Take-Two for two billion dollars. Take-Two has rejected the offer; it says it is worth more than that.

The Entertainment Software Association says nine and a half billion dollars worth of video games were sold in the United States last year.

Electronic Arts just reported that its sales were up nineteen percent in the last year, to more than three and a half billion dollars. Still, EA says it had a loss of four hundred fifty-four million dollars, compared to a profit of seventy-six million the year before.

Game thủ nói rằng họ thích các hành động thực tế và cốt truyện thú vị . Nhà phê bình của trò chơi video bạo lực nói : tốt, bạn có thể tưởng tượng làm họ cảm thấy như thế nào .

Grand Theft Auto diễn ra tại thành phố Liberty , một thế giới tưởng tượng của bọn tội phạm , gái mại dâm và súng. Người chơi có thể cướp, giết , lái xe cực kỳ và đạt được điểm trong quá trình này. Trò chơi được đánh giá cao nhất bởi người chơi mười bảy tuổi trở lên.

Sự thành công của Take-Two là mục tiêu cho các công ty muốn có nhiều game thủ hơn trong ngành công nghiệp trò chơi video.Nhà lãnh đạo ngành công nghiệp Electronic Arts đã đề nghị mua Take-Two vs giá hai tỷ USD. Take-Two đã từ chối lời đề nghị , họ nói nó cò giá trị hơn như vậy.

Hiệp hội phần mềm giải trí nói chín và một nửa tỷ đô la là giá của trò chơi này đã được bán tại Mỹ năm ngoái.

Electronic Arts chỉ báo cáo rằng doanh số bán hàng đã tăng mười chín phần trăm trong năm qua , với hơn ba tỷ rưỡi đô la. Tuy nhiên, EA cho biết họ mất 454.000.000 đô la, so với lợi nhuận là 76.000.000 trước đó 1 năm