FIFA Re-Elects Blatter Despite Corruption Scandal

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
Re-Elects tái đắc cử
corruption tham nhũng
rock rung chuyển
charge cáo buộc, buộc tội
annual thường niên

Bài 1:

Sepp Blatter won a fifth term as FIFA president, while people around the world called for him to resign. The soccer organization has been rocked this week by arrests and corruption charges.

Sepp Blatter đã thắng cử chủ tịch FIFA lần thứ 5, trong khi người dân trên khắp thế giới kêu gọi ông từ chức. Trong tuần này, FIFA đã bị rung chuyển bởi các vụ bắt giữ và cáo buộc tham nhũng.

The 65th FIFA annual congress took place in Zurich, Switzerland. It is the same city where U.S. and Swiss authorities arrested senior FIFA officials at their luxury hotel two days ago.

Đại hội thường niên lần thứ 65 của FIFA đã diễn ra tại Zurich, Thụy Sĩ. Đây cũng là nơi mà Mỹ và chính quyền Thụy Sĩ bắt giữ các quan chức cấp cao của FIFA tại một khách sạn sang trọng cách đây hai ngày.

The voting went beyond the first round before Mr. Blatter’s only opponent, Prince Ali bin al Hussein of Jordan, gave up and said Mr. Blatter had won. The U.S. and European organizations backed Prince Ali and had called for change at the top of FIFA.

Cuộc bầu cử đã qua vòng đầu tiên trước khi đối thủ duy nhất của ông Blatter, Hoàng tử Ali bin al Hussein của Jordan,bỏ cuộc và nói rằng ông Blatter đã giành chiến thắng. Các tổ chức của Mỹ và châu Âu ủng hộ Hoàng tử Ali và kêu gọi sự thay đổi bộ phận lãnh đạo của FIFA.

The 79-year-old Mr. Blatter has been the leader of FIFA since 1998. Several current vice-presidents under Mr. Blatter are among the 14 officials charged with corruption. The U.S. government says the crimes date back 24 years. Mr. Blatter says he did not do anything wrong, and he has not been charged with any crimes.

Ông Blatter 79 tuổi đã lãnh đạo FIFA từ năm 1998. Một vài phó chủ tịch dưới quyền ông Blatter đang nằm trong số 14 quan chức bị buộc tội tham nhũng. Chính phủ Mỹ nói rằng những tội này đã bắt đầu từ 24 năm trước. Ông Blatter nói rằng ông đã không làm gì sai cả, và ông không có liên quan đến bất kỳ tội nào.

After winning the vote, Mr. Blatter said, “I am not perfect, nobody is perfect.” He added that he “takes the responsibility to bring back FIFA.”

 

Sau khi thắng cử, ông Blatter nói, “Tôi không hoàn hảo, không ai hoàn hảo.” Ông nói thêm rằng ông “chịu trách nhiệm đưa FIFA trở lại.”

Calls for Blatter to step down

In Berlin before the vote, Britain’s Prime Minister David Cameron called for Mr. Blatter to step down, saying “the sooner that happens the better.” Mr. Cameron said, “you cannot have accusations of corruption at this level and on this scale in this organization and pretend that the person currently leading it is the right person to take it forward.”

 

Kêu gọi Blatter từ chức

Tại Berlin, trước khi bỏ phiếu, Thủ tướng Anh David Cameron kêu gọi ông Blatter từ chức, nói rằng “điều này xảy ra càng sớm càng tốt.” Ông Cameron nói, “ngài không thể có cáo buộc tham nhũng ở cấp độ và trên quy mô của Tổ chức này và giả vờ rằng người hiện đang lãnh đạo nó là người đúng đắn để đưa đội bóng tiến lên. “

Two major European football associations also had called on Mr. Blatter to resign before Friday’s election. But he refused to do so. Instead, Mr. Blatter called for unity among the FIFA members and he promised to work to overcome the group’s problems if he is re-elected.

 

Hai hiệp hội bóng đá lớn của châu Âu cũng đã kêu gọi ông Blatter từ chức trước cuộc bầu cử hôm thứ Sáu. Nhưng ông đã từ chối. Thay vào đó, ông Blatter kêu gọi sự thống nhất các thành viên FIFA và ông hứa sẽ khắc phục vấn đề của tổ chức nếu ông được tái đắc cử.

Russian President Vladimir Putin criticized the U.S. corruption case. In televised comments he said that the case is an attempt by the U.S. to spread its legal control to other countries. American law says that if some part of the crime took place in the United States, then U.S. officials can arrest foreign citizens involved in those crimes.

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích trường hợp tham nhũng của Hoa Kỳ. Bình luận trên truyền hình, ông nói rằng vụ việc này là một nỗ lực của Hoa Kỳ để mở rộng hoạt động kiểm soát hợp pháp sang các quốc gia khác. Luật pháp Hoa Kỳ nói rằng nếu một phần tội phạm xảy ra ở Hoa Kỳ, thì các quan chức Mỹ có thể bắt giữ những công dân nước ngoài tham gia vào những tội ác đó.

Mr. Putin also said it was an “obvious attempt” by the U.S. to prevent Mr. Blatter’s reelection as FIFA president. Russia supports Mr. Blatter as head of FIFA.

 

Ông Putin cũng nói rằng đó là một “nỗ lực rõ ràng” của Hoa Kỳ để ngăn việc tái bầu cử ông Blatter làm chủ tịch FIFA. Nga ủng hộ ông Blatter làm người đứng đầu FIFA.

More investigations on FIFA ahead

The U.S. Justice Department charged 14 people with racketeering, wire fraud and money laundering, among other offenses. All of these crimes, officials say go back to 1991. The defendants are alleged to have paid well over $150 million in bribes and kickbacks. They made those payments so they could get media and marketing rights to international soccer tournaments.

Các cuộc điều tra khác về FIFA

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội 14 người có gian lận, lừa đảo và rửa tiền, trong số các vi phạm khác. Tất cả các tội ác này, các quan chức nói rằng quay trở lại năm 1991, các bị cáo được cho là đã trả hơn 150 triệu đô la tiền hối lộ và tiền mua lại. Họ đã thực hiện các khoản thanh toán này để họ có thể có được phương tiện truyền thông và quyền tiếp thị ở các các giải đấu bóng đá quốc tế.

 

In addition to the U.S. case, Swiss authorities are conducting a separate investigation. They are looking into charges connected to the awarding of the 2018 World Cup to Russia and 2022 World Cup to Qatar.

 

Ngoài trường hợp của Hoa Kỳ, các cơ quan Thụy Sĩ đang tiến hành một cuộc điều tra riêng. Họ đang xem xét các cáo buộc liên quan đến việc trao giải World Cup 2018 cho Nga và World Cup 2022 cho Qatar.

Germany’s Justice Minister Heiko Maas spoke to the German daily Bild on Friday. He said those World Cup decisions can’t stand if it turns out that votes were bought. Qatar said its bid for the World Cup was done with “integrity.”

 

Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas đã nói chuyện với nhật báo Bild của Đức hôm thứ Sáu. Ông nói rằng những quyết định của World Cup không thể tiếp tục nếu có phiếu bầu được mua. Qatar cho biết lời đề nghị của mình cho World Cup đã được thực hiện với “tính toàn vẹn.”

Britain’s Serious Fraud Office said Friday it is examining information about possible corruption at FIFA. But it has not begun a formal criminal investigation. The United Nations is reviewing its partnerships with FIFA following the corruption reports, a U.N. spokesman said Thursday.

 

Văn phòng Gian lận nghiêm trọng của Anh hôm thứ sáu cho biết họ đang kiểm tra thông tin về tham nhũng có thể xảy ra tại FIFA. Nhưng đã không bắt đầu một cuộc điều tra hình sự chính thức. Liên Hợp Quốc đang xem xét mối quan hệ hợp tác với FIFA sau các báo cáo tham nhũng, theo lời phát ngôn viên của LHQ hôm thứ Năm.

Businesses to review sponsorships

Meanwhile, business sponsors are saying they might pull their support of the soccer organization. The credit card company Visa issued a statement expressing “profound” disappointment. Without reforms, Visa said, the company would look at its sponsorship of FIFA.

Các doanh nghiệp sẽ xem xét lại nguồn tài trợ

Trong khi đó, các nhà kinh doanh cho biết họ có thể ủng hộ tổ chức bóng đá. Công ty thẻ tín dụng Visa đưa ra một tuyên bố thể hiện sự thất vọng “sâu sắc”. Visa đã nói rằng, nếu không có cải cách, công ty sẽ xem xét việc tài trợ cho FIFA.

Coca-Cola said it has repeatedly expressed concerns about the allegations. It said it expects FIFA to thoroughly examine the issues. Adidas called on the soccer organization to “follow transparent compliance standards in everything they do.” Budweiser and McDonald’s also are reconsidering their sponsorships.
I’m Anne Ball.

Coca-Cola cho biết họ đã nhiều lần bày tỏ mối quan tâm về những cáo buộc. Hãng này cho biết FIFA cần phải xem xét kỹ lưỡng các vấn đề. Adidas kêu gọi tổ chức bóng đá “tuân theo các tiêu chuẩn tuân thủ minh bạch trong mọi thứ họ làm” Budweiser và McDonald cũng đang cân nhắc lại việc tài trợ.