VOA: Experimental serum used to treat Ebola patients

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
infect lây nhiễm
serum huyết thanh
outbreak bùng phát , bột phát
wounded bị thương
cease ngừng, thôi
withdrawn rút khỏi
troop quân đội
spokesman người phát ngôn
deployment việc triển khai
artillery pháo binh
aircraft máy bay

Bài 1:

Câu 1 :

Two Americans infected ..... the Ebola virus seem to be improving ..... they were treated with an experimental serum produced from tobacco.

The serum is known .... zMapp. It is developed from proteins ...... tobacco plants. Mapp Biopharmaceutical, a California ..... , developed the anti-Ebola drug.

The company has reported promising ...... after testing the drug on Ebola-infected monkeys. But U.S. health officials have not ...... the use of the serum in humans.

 • 1.

  with

 • 2.

  after

 • 3.

  as

 • 4.

  inside

 • 5.

  company

 • 6.

  drug

 • 7.

  results

 • 8.

  approved

Câu 2 :

 

The serum .... given to Dr. Kent Brantly and Nancy Writebol. The two Americans .... infected with the disease ..... working in Liberia for a Christian aid group.

Officials say the health of Dr. Brantly ..... to be improving. And Jeremy Writebol says his ..... is also showing improvement.

Very little of the serum is ..... at this time. It is ..... that the drug will be of immediate help in the current Ebola outbreak in ...... Africa.

 • 1.

  was

 • 2.

  became

 • 3.

  while

 • 4.

  appears

 • 5.

  mother

 • 6.

  available

 • 7.

  unlikely

 • 8.

  West

Câu 3 :

A man wearing an Afghan army ..... has shot and killed U.S. General Harold Green at a training camp ...... Afghan National Army officers ...... Kabul. A ..... of other people were wounded.

The Pentagon says the person who ..... the general was a member of the Afghan security forces. The gunman ..... also killed.

 • 1.

  uniform

 • 2.

  for

 • 3.

  in

 • 4.

  number

 • 5.

  shot

 • 6.

  was

 • 7.

Câu 4 :

Israel and Hamas agreed early ...... to a 72-hour cease-fire ..... the Gaza Strip.

Later Tuesday, an Israeli army ...... said Israel had withdrawn troops ...... Gaza. He said the troops remained in defensive positions ....... the territory.

Gaza residents say they hope the truce is long-lasting, but fear it will end too ..... .

 • 1.

  Tuesday

 • 2.

  in

 • 3.

  spokesman

 • 4.

  from

 • 5.

  outside

 • 6.

  quickly

Câu 5 :

A spokesman .....  Ukraine's National Security and Defense Council says Russia has deployed ..... troops to the border. He said the Russian deployment ...... tanks, artillery, rocket launchers and aircraft.

Both NATO and U.S. military officials ...... confirmed the information.

 • 1.

  for

 • 2.

  45,000

 • 3.

  includes

 • 4.

  have

Two Americans infected with the Ebola virus seem to be improving after they were treated with an experimental serum produced from tobacco.

The serum is known as zMapp. It is developed from proteins inside tobacco plants. Mapp Biopharmaceutical, a California company, developed the anti-Ebola drug.

The company has reported promising results after testing the drug on Ebola-infected monkeys. But U.S. health officials have not approved the use of the serum in humans.

The serum was given to Dr. Kent Brantly and Nancy Writebol. The two Americans became infected with the disease while working in Liberia for a Christian aid group.

Officials say the health of Dr. Brantly appears to be improving. And Jeremy Writebol says his mother is also showing improvement.

Very little of the serum is available at this time. It is unlikely that the drug will be of immediate help in the current Ebola outbreak in West Africa.

 

U.S. General Killed in Afghanistan

A man wearing an Afghan army uniform has shot and killed U.S. General Harold Green at a training camp for Afghan National Army officers in Kabul. A number of other people were wounded.

The Pentagon says the person who shot the general was a member of the Afghan security forces. The gunman was also killed.

A 72-hour Cease-fire in Gaza

Israel and Hamas agreed early Tuesday to a 72-hour cease-fire in the Gaza Strip.

Later Tuesday, an Israeli army spokesman said Israel had withdrawn troops from Gaza. He said the troops remained in defensive positions outside the territory.

Gaza residents say they hope the truce is long-lasting, but fear it will end too quickly.

Russia Sends More Troops to Ukraine Border

A spokesman for Ukraine's National Security and Defense Council says Russia has deployed 45,000 troops to the border. He said the Russian deployment includes tanks, artillery, rocket launchers and aircraft.

Both NATO and U.S. military officials have confirmed the information.

Words in the News
experiment – v. to test; n. a test or trial carried out to prove if an idea is true or false, or to discover something

serum – n. the watery part of a fluid found in a plant; the part of blood that is like water and that contains substances that fight disease

proteins – n. substances responsible for the growth of tissue and for fixing damaged tissue

infect – v. to make sick with something that causes disease

deploy – v. to move forces or weapons into positions for action

 

Hai người Mỹ bị nhiễm virus Ebola sức khỏe có vẻ được cải thiện sau khi họ được điều trị bằng huyết thanh thử nghiệm sản xuất từ ​​thuốc lá.

Huyết thanh được gọi là zMapp .Nó được phát triển từ các protein bên trong cây thuốc lá . Mapp Biopharmaceutical là công ty ở California đã phát triển các loại thuốc chống Ebola .

Công ty đã báo cáo kết quả đầy hứa hẹn sau khi thử nghiệm thuốc trên khỉ nhiễm Ebola .Nhưng các quan chức y tế Mỹ đã không chấp thuận việc sử dụng huyết thanh ở người

Huyết thanh đã được trao cho Tiến sĩ Kent Brantly và Nancy Writebol .Hai người Mỹ bị nhiễm bệnh trong khi làm việc  cho một tổ chức cứu trợ Thiên chúa giáo tại Liberia.

Các quan chức nói rằng sức khỏe của Tiến sĩ Brantly đã được cải thiện. Và Jeremy Writebol nói mẹ của ông cũng đang thấy sự cải thiện .

Rất hiếm huyết thanh có sẵn tại thời điểm này . Điều đó cho thấy không chắc loại thuốc này sẽ được giúp đỡ ngay lập tức trong khi dịch Ebola hiện đang bùng phát  ở Tây Phi.

 

Tướng Mỹ bị bắn chết tại Afganistan

Một người đàn ông mặc một bộ đồng phục quân đội Afghanistan đã bắn chết tướng Mỹ Harold Green tại một trại huấn luyện cho cán bộ Quân đội Quốc gia Afghanistan ở Kabul.Một người đàn ông mặc một bộ đồng phục quân đội Afghanistan đã bắn chết tướng Mỹ Harold Green tại một trại huấn luyện cho cán bộ Quân đội Quốc gia Afghanistan ở Kabul.

Lầu Năm Góc cho rằng người bắn đại tướng là một thành viên của lực lượng an ninh Afghanistan. Các tay súng cũng đã bị giết chết .

 

Lệnh ngừng bắn 72 giờ ở dải Gaza

Israel và Hamas nhất trí 72 giờ ngừng bắn ở Dải Gaza từ sớm ngày thứ 3.

Sau Thứ ba, một phát ngôn viên quân đội Israel cho biết Israel đã rút quân khỏi Gaza. Ông cho biết quân đội vẫn ở vị trí phòng thủ bên ngoài lãnh thổ.

Người dân Gaza nói rằng họ hy vọng thỏa thuận này kéo dài , nhưng họ cũng lo sợ nó sẽ kết thúc nhanh chóng.

 

Nga gửi thêm quân đến biên giới Ukraine

Một phát ngôn viên an ninh quốc gia của Ukraine và Hội đồng Quốc phòng cho biết Nga đã triển khai 45.000 quân tới biên giới.Ông cho biết việc triển khai của Nga bao gồm xe tăng, pháo binh, bệ phóng tên lửa và máy bay.

Cả hai quan chức quân sự Mỹ và NATO đã xác nhận thông tin .