Expand your skills for writing college papers

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
paper bài luận văn, bài thuyết trình
structure tạ nên, cấu thành
convention tục lệ , thường lệ
establish quy ước , quy tắc
introductory để mể đầu, giới thiệu
contain chứa đựng, bao gồm
evidence chứng cớ, bằng chứng
statement sự bày tỏ
conclusion kết luận
involve gồm
complexity phức tạp
organize tổ chức , cấu tạo
article bài báo, xã luận, mục
argue chỉ rõ
sense cảm giác
offer đưa ra
outline nét phác , đại cương
standard tiêu chuẩn , mẫu chuẩn
template mẫu

VOA

Bài 1:

Fill in the blank with the missing words
Câu 1 :

Many students say there is no easy way to write college papers. This may be especially true if English is not your first language. Most teachers agree that there is no single “correct” way to create a ______ or a research paper. But there are ______ to help you structure your papers. One way often used to structure writing is the traditional five-paragraph essay. Many students learn this form in middle and high school. The paragraphs follow _____, or established rules.

 • 1.

  personal essay

 • 2.

  methods

 • 3.

  conventions

Câu 2 :

The first paragraph is ____. It tells the reader what the paper is about. It is followed by three paragraphs containing _______ that support the writer’s argument. The final paragraph is the _____. It provides a reasoned opinion based on the evidence.
Allison Cummings teaches English at Southern New Hampshire University. She is among many professors who find this form too simple for college work. Still, on the positive side, Ms. Cummings says the five-paragraph essay form teaches a student some ____ for writing a paper. She says the form teaches the need for the opening statement, or thesis. This thesis tells the reader what will come next. In addition, students who have learned to write a five-paragraph essay know they must provide evidence. And Ms. Cummings says the writer will know a conclusion is required. But she also says the five-paragraph essay falls far short of college writing needs.

 • 1.

  introductory

 • 2.

  evidence

 • 3.

  conclusion

 • 4.

  tools

Many students say there is no easy way to write college papers. This may be especially true if English is not your first language.  Most teachers agree that there is no single “correct” way to create a personal essay or a research paper.  But there are methods to help you structure your papers.

Nhiều sinh viên cho rằng viết luận văn ở trường Đại học không phải là việc dễ dàng. Điều này đặc biệt đúng nếu Tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của bạn .Hầu hết các giáo viên đều đồng ý rằng không có mẫu số chung nào  để một bài luận văn hay một bài nghiên cứu mang tính chất cá nhân.Nhưng có nhiều cách để giúp bạn xây dựng bài luận văn của riêng mình.

One way often used to structure writing is the traditional five-paragraph essay. Many students learn this form in middle and high school.  The paragraphs follow conventions, or established rules.

Một cách thường được dùng để xây dựng một bài luận văn là bài luận năm đoạn truyền thống. Nhiều bạn sinh viên được học phương pháp này ở trường cấp 2 và trường trung học. Các đoạn được làm theo quy ước và lập ra theo 1 quy tắc.

The first paragraph is introductory. It tells the reader what the paper is about. It is followed by three paragraphs containing evidence that support the writer’s argument.  The final paragraph is the conclusion.  It provides a reasoned opinion based on the evidence.

Đoạn đầu tiên là mở bài . Thông báo cho người đọc những gì mà bài luận văn đề cập đến.Tiếp theo là ba đoạn có chứa các bằng chứng hỗ trợ cho lập luận của bài văn.Đoạn cuối là kết luận . Nó đưa ra quan điểm lý luận dựa trên các bằng chứng thuyết phục.

Allison Cummings teaches English at Southern New Hampshire University.  She is among many professors who find this form too simple for college work. Still, on the positive side, Ms. Cummings says the five-paragraph essay form teaches a student some tools for writing a paper.  She says the form teaches the need for the opening statement, or thesis.  This thesis tells the reader what will come next. In addition, students who have learned to write a five-paragraph essay know they must provide evidence. And Ms. Cummings says the writer will know a conclusion is required. But she also says the five-paragraph essay falls far short of college writing needs.

Bà Allison Cummings dạy tiếng Anh tại Đại học Southern New Hampshire .Bà là một trong nhiều giáo sư chỉ ra rằng mẫu làm bài kiểu này quá đơn điệu đối với một bài luận văn ở trình độ đại học. Tuy nhiên , về mặt tích cực bà Cummings cho rằng hình thức viết tiểu luận 5 đoạn dạy cho sinh viên cách viết một bài luận văn. Bà cho biết dạng bài này dạy cho chúng ta cách cần phải mở đầu một bài phát biểu hay một bản luận án như thế nào. Cách viết luận văn này cho người đọc thấy rõ điều gì sẽ đề cập đến tiếp theo.Thêm vào đó , những sinh viên học được cách viết luận văn 5 đoạn sẽ biết được mình cần phải đưa ra những lập luận thuyết phục.Và bà Cummings nói rằng người viết bài sẽ biết chọn một kết bài phù hợp. Tuy nhiên bà cũng cho hay cách viết luận văn 5 đoạn là quá ngắn so với yêu cầu của một bài luận văn trình độ đại học.

“Most of the subjects that students are asked to write about are going to involve more paragraphs, and more points, and more complexities.” So, if a traditional method for structuring a research paper does not work, what steps can help you structure your writing?  Ms. Cummings’ students learn several ways learn to organize their papers. The paces at which they learn differs.

Hầu hết các môn học được yêu cầu viết luận văn bao gồm nhiều đoạn, nhiều luận điểm và phức tạp hơn. Vì vậy , nếu áp dụng cách làm truyền thống để xây dựng nên một bài nghiên cứu là không khả thi,vậy những bước làm nào có thể giúp bạn cấu thành một bài luận văn? Sinh viên của bà Cummings đã tìm hiểu một số cách để hình thành một bài luận văn của họ.Các bước làm mà họ tìm hiểu được là khác nhau.

Ms. Cummings says doing research for a paper helps some students in their writing. The teacher says noting the way the research is structured can help students organize their own writing. “They’ll read articles and see what other people argue about, whatever issue they’re writing on, and get a sense of what the points are out there, what the debates are out there, and then let that structure what they come up with.”

Bà Cummings nói việc nghiên cứu làm một bài luận văn sẽ giúp một số sinh viên tổ chức được bài viết của họ. Các giáo viên lưu ý cách thức nghiên cứu được tổ chức tốt có thể giúp sinh viên hình thành được bài làm của họ. ”Họ sẽ đọc các mục lên và sẽ thấy người khác lập luận  gì về bất cứ điều gì họ viết , và họ có cảm nhận gì về những luận điểm được đưa ra , họ tranh luận những gì , và sau đó mới đưa ra cách tổ chức bài làm.”

Allison Cummings offers sample outlines – examples for organizing papers. “If they want to use them, they are free to follow that kind of standard template…” Ms. Cummings also provides her students with examples of successful and unsuccessful student papers. That way, her class can see what works in a piece of writing and what does not.

Bà Cummings đưa ra một bài phác thảo mẫu – ví dụ cho cách tổ chức một bài luận văn. ”Nếu các sinh viên muốn áp dụng , họ có quyền tự do làm theo các mẫu tiêu chuẩn.” Bà Cummings cũng cung cấp cho sinh viên của mình các ví dụ về luận văn của mình viên đạt và không đạt.Bằng cách đó , lớp học của bà có thể thấy những gì cần cho một bài luận văn và những gì không .