Enumerative essay – Bài viết dạng liệt kê

A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DẠNG BÀI VIẾT ENUMERATIVE ESSAY:

 • Dạng bài viết này thường được đưa ra khi tiêu đề nói về một hiện tượng. Nhiệm vụ của người viết là thảo luận một số vấn đề và đưa ra giải pháp cho một hiện tượng xác định; hoặc chỉ ra nguyên nhân và những ảnh hưởng của hiện tượng đó, hoặc là những thuận lợi, bất cập cho người đọc thấy rõ.
 • Dạng bài này thường xuất hiện trong những tiêu đề như “What…? Or How…?”

Ví dụ:

What are the advantages and disadvantages of the Internet?

What is the most dangerous threat the world faces today?

 • Cách ta triển khai ý của bài luận này cũng tương tự như những dạng khác. Chỉ có một sự khác biệt nhỏ là ta không phải thảo luận vấn đề, mà chỉ đưa ra các ý kiến để trả lời một cách thích hợp cho câu hỏi mà đề bài đưa ra.
  B.DÀN BÀI CHUNG

Xét ví dụ sau đây

“There are lots of difficulties for the newly-arrived international students in the first several days of school. They often feel very lonely and a bit depressed. What are other difficulties they will face on the first day? Discuss the causes and give some advice and suggestions.”

Bên dưới là dàn bài gợi ý cho đề bài này

 • Thesis: It is often the case that students who study abroad will be confronted with some problems in their first several days of school, and it is vital to find a timely and proper solution to these problems.
 • Body paragraph 1: The problems they will meet can be compounded to their uncertainty and confusion.

e.g: language barrier

       psychological problems

       financial difficulties

 • Body paragraph 2: A variety of causes can contribute to the discomfort of the new students.

e.g: a breakdown in communication

      language obstacle, culture shock, and homesickness

      feeling of being out of place when suddenly transplanted to a new culture

      an adjustment problem

 • Conclusion: All these uncomfortable reactions can be overcome as long as the students have an active attitude and take sufficient precautions (Restatement of the thesis)

Từ dàn bài trên, ta có thể nhận thấy rằng câu cuối của phần mở bài hoặc giới thiệu nên chứa câu thesis statement, chỉ rõ hướng đi được làm rõ bởi phần thân bài. Đoạn thân bài đầu tiên chỉ ra nhiệm vụ đầu tiên. Nhiệm vụ thứ hai được chỉ ra trong đoạn thân bài thứ hai. Phần kết bài bao gồm câu tóm lại của câu thesis.
C. THỰC HÀNH:

Xét đề bài sau đây và xây dựng dàn ý khái quát cho bài viết: “Every country has poor people and every country has different ways of dealing with the poor. What are some of the reasons for world poverty? What can be done to help the poor?”

Clue:

 • Phần mở bài bắt đầu với một ý kiến chung nêu ra được những từ khóa của bài viết (ví dụ: 1 định nghĩa của “poor people”). Câu cuối đoạn nên là câu thesis statement chỉ rõ hướng đi được ủng hộ của đoạn văn trong phần thân bài.
 • Đoạn thân bài đầu tiên đưa ra nguyên nhân thứ nhất của đói nghèo: war (chiến tranh) sau đó gợi ý giải pháp: peaceful negotiation by the world leaders (các nhà lãnh đạo thế giới đàm phán trong hòa bình)
 • Đoạn thân bài thứ hai chỉ ra nguyên nhân thứ hai của đói nghèo: overpopulation and underdevelopment, unemployment and natural disasters. Tiếp theo, nó đề cập đến các giải pháp như: aid from developed countries, economic development and birth control policies.
 • Đoạn kết bài sẽ paraphrase lại câu thesis statement ở phần mở bài.