Ebola: Staying safe against a killer disease

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
frighten làm hoảng sợ
fatality cái chết bất hạnh
represent tượng trưng cho, tương ứng với
fluid chất lỏng
burial việc mai táng
funeral lễ tang
contain kiềm chế, nén lại
diarrhoea bệnh tiêu chảy
response đáp lại, chống lại
primates động vật linh trưởng
rodent loại gặm nhấm

Bài 1:

The World Health Organization, the W.H.O., says the disease Ebola is spreading in West Africa. The situation frightens both local citizens and travelers.

There is no vaccine or special treatment. And the fatality rate is very high. That rate represents the number of people who get sick from Ebola and then die. Ebola can kill up to 90 percent of those infected. At the time of this report, the W.H.O. says that in West Africa the disease has infected nearly 1,000 people and has killed more than 600.

It is difficult to stop Ebola from spreading. It moves easily from person to person. The disease strikes its victims through direct contact with the blood or other fluids from the body of an infected person. For that reason Ebola patients must be kept away from other people.

The bodies of victims still contain the virus days after they die. Local traditions and burial and funeral customs also make the sickness hard to contain.

Doctors say it is important to identify an Ebola case early to prevent others from becoming infected. Patients suffer from high body temperature, bleeding and diarrhea.

Only a few prevention measures exist. The Centers for Disease Control and Prevention in the U.S., the C.D.C., and the W.H.O. suggest staying away from countries with confirmed Ebola cases. People at increased threat include those working in animal research, health care workers and others caring for patients in the community.

As of July 15, 2014, the W.H.O. says Ebola killed 68 people in Guinea, Liberia, and Sierra Leone, the three countries where the disease has been confirmed. The W.H.O. also reports "high levels of transmission" continue in those countries.

The W.H.O. is helping to train volunteers in Liberia and Sierra Leone to locate anyone who may have been in contact with the Ebola virus. The W.H.O. says is wants to ensure that suspected Ebola patients are immediately isolated, or kept away from other people. The U.N. agency has also opened a new office in Guinea to help with the local response to the outbreak.

A patient in Ghana was suspected of having Ebola, but tests did not show the sickness. Ghanaian observers say the man has since died from unknown causes. The victim was an American citizen.

In the past, cases of Ebola have been confirmed in the Republic of the Congo, Côte d’Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Gabon, Sudan, and Uganda.

Doctors advise careful protective measures if you must go to an area where Ebola exists.

Wash your hands often. If soap and water are not available, use a hand sanitizer – or cleaner -- containing at least 60 percent alcohol. Avoid eating primates, bats, and bush meat or wild meat. Stay away from mines and places where bats and other rodents may live.

If Ebola has been identified directly around you, the C.D.C. and W.H.O. strongly suggest wearing protective clothing. Cover your face and hands. Goggles can help protect the eyes. Try to remove Ebola germs with cleaners that fight infection.

Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, cho biết dịch bệnh Ebola đang lan rộng ở Tây Phi. Tình hình làm cho cả người dân địa phương và khách du lịch lo sợ.

Chưa có thuốc chủng ngừa ( vác xin ) hay điều trị đặc biệt.Và tỷ lệ tử vong là rất cao.Tỉ lệ đó tương ứng với số người mắc Ebola và chết.Ebola có thể giết chết lên đến 90 phần trăm những người bị nhiễm bệnh.Tại thời điểm làm báo cáo này, W.H.O. nói rằng ở Tây Phi đã bị nhiễm bệnh gần 1.000 người và đã giết chết hơn 600 .

Rất khó để ngăn chặn Ebola lây lan.Nó lây lan dễ dàng từ người sang người.Bệnh dịch tấn công các nạn nhân của mình thông qua sự tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc chất lỏng khác từ cơ thể của người bị nhiễm bệnh.Vì lý do đó bệnh nhân nhiễm Ebola phải tránh xa những người khác.

Thi thể của nạn nhân vẫn còn chứa virus nhiều ngày sau khi họ chết.Truyền thống địa phương và tục lệ mai táng và tang lễ cũng làm cho dịch bệnh khó kiềm chế.

Các bác sĩ nói rằng điều quan trọng là phải xác định trường hợp Ebola sớm để ngăn chặn người khác không bị lây nhiễm.Bệnh nhân có thân nhiệt cao , sốt xuất huyết và tiêu chảy.

Chỉ có một vài biện pháp phòng ngừa.Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh ở Mỹ , CDC và WHO đề nghị tránh các nước xác nhận có trường hợp Ebola .Những người có nguy cơ cao nhiễm bệnh bao gồm những người làm việc trong nghiên cứu động vật , nhân viên y tế và những người khác chăm sóc bệnh nhân trong cộng đồng.

Tính đến ngày 15 Tháng Bảy 2014 , W.H.O. tuyên bố Ebola giết chết 68 người ở Guinea, Liberia và Sierra Leone , ba quốc gia mà bệnh dịch đã được xác nhận. W.H.O. cũng cho biết " mức độ cao của sự lan truyền " vẫn tiếp tục tại các quốc gia đó .

Tổ chức W.H.O đang góp phần đào tạo tình nguyện viên ở Liberia và Sierra Leone để xác định bất cứ ai có thể tiếp xúc với virus Ebola .Các W.H.O. nói là muốn đảm bảo rằng bệnh nhân nghi ngờ Ebola được ngay lập tức bị cách ly , hoặc tránh xa những người khác.Các cơ quan của Liên Hợp Quốc cũng đã mở một văn phòng mới tại Guinea để giúp đỡ các địa phương để chống lại sự bùng nổ .

Một bệnh nhân ở Ghana bị tình nghi có Ebola , nhưng các xét nghiệm không cho thấy nhiễm bệnh . Quan sát Ghana nói kể từ khi người đàn ông đã chết không rõ nguyên nhân . Nạn nhân là một công dân Mỹ .

Trong quá khứ, trường hợp của Ebola đã được xác nhận tại Cộng hòa Congo, Bờ Biển Ngà , Cộng hòa Dân chủ Congo , Gabon, Sudan và Uganda .

Các bác sĩ tư vấn các biện pháp bảo vệ cẩn thận nếu bạn phải đi đến một khu vực mà có dịch Ebola .

Rửa tay thường xuyên . Nếu xà phòng và nước không có sẵn, sử dụng một chất rửa tay - hoặc sạch hơn - có chứa ít nhất 60 phần trăm cồn.Tránh ăn các loài linh trưởng , dơi , và thịt thú rừng hoặc thịt thú rừng . Tránh xa các mỏ và những nơi mà con dơi và các loài gặm nhấm khác có thể sinh sống.

Nếu Ebola đã được xác định trực tiếp xung quanh bạn , CDC và W.H.O. đề nghị bạn mặc ​​quần áo bảo hộ.Che mặt và bàn tay của bạn . Goggles có thể giúp bảo vệ mắt. Cố gắng để loại bỏ vi trùng Ebola với chất tẩy rửa mà chống nhiễm trùng.