Ear care

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
earwax ráy tai
insect côn trùng
sticky dính
eardrum màng nhĩ tai
infection sự lây nhiễm (bệnh)

Bài 1:

Câu 1 :

Some people’s ears produce ______ like busy little bees. This can be a problem even though ______ appears to serve an important ______.

 • 1.

  wax

 • 2.

  earwax

 • 3.

  purpose

Câu 2 :

So earwax is good. It even has a ______: cerumen. And there are two kinds. Most people of European or ______ have the “wet” kind: thick and sticky. East Asians commonly have ______.

 • 1.

  medical name

 • 2.

  African ancestry

 • 3.

  “dry” earwax

Câu 3 :

People can also cause a ______ when they try to clean out their ears, but only push the wax ______ inside.

 • 1.

  blockage

 • 2.

  deeper

Câu 4 :

The wax can be ______ with mineral oil, glycerin or ear ______.

 • 1.

  softened

 • 2.

  drops

Some people’s ears produce wax like busy little bees. This can be a problem even though earwax appears to serve an important purpose.

Đôi tai của một số người có ráy tai giống sáp ong như những con ong bận rộn. Đây có thể là một vấn đề mặc dù ráy tai xuất hiện để phục vụ một mục đích quan trọng.

It protects and cleans the ear. It traps dirt and other matter, and it keeps insects out. Doctors think earwax might also help protect against infections. And the waxy oil keeps ears from getting too dry.

Nó bảo vệ và làm sạch tai. Nó giữ lại bụi bẩn và vật chất khác, và nó cản công trùng vào trong tai. Các bác sĩ nghĩ rằngráy tai cũng có thể giúp bảo vệ chống lại nhiễm trùng. Và dầu của ráy tai giúp tai không bị khô.

So earwax is good. It even has a medical name: cerumen. And there are two kinds. Most people of European or African ancestry have the “wet” kind: thick and sticky. East Asians commonly have “dry” earwax.

Vì vậy, ráy tai có lợi. Nó thậm chí có một tên y học: cerumen. Và có hai loại. Hầu hết những người gốc châu Âu hoặc châu Phi có loại “ướt”: dày và dính. Người Đông Á thường có ráy tai “khô”.

But you can have too much of a good thing.

The glands in the ear canal that produce the wax make too much in some people. Earwax is normally expelled; it falls out of the ear or gets washed away. But extra wax can harden and form a blockage that interferes with soundwaves and reduces hearing.

Nhưng bạn có thể có quá nhiều từ một điều tốt.
Các tuyến trong kênh tai tạo ra ráy tai quánhiều ở một số người. Ráy tai thường bị tống ra ngoài; nó rơi ra khỏi tai hoặc bị cuốn trôi. Nhưng ráy tai nhiều thêm có thể cứng lại và gây tắc nghẽn làm nhiễu sóng âm thanh và giảm nghe.

People can also cause a blockage when they try to clean out their ears, but only push the wax deeper inside. Earwax removal is sometimes necessary. But you have to use a safe method or you could do a lot of damage.

Mọi người cũng có thể gây tắc nghẽn khi cố gắng lau sạch tai, nhưng chỉ đẩy ráy tai sâu hơn vào bên trong. Đôi khi cũng cần phải lấy đi ráy tai. Nhưng bạn phải sử dụng một phương pháp an toàn, nếu không bạn có thể gây ra rất nhiều tổn thương.

Experts at the National Institutes of Health, NIH, suggest some ways to treat excessive earwax yourself. The wax can be softened with mineral oil, glycerin or ear drops. Hydrogen peroxide or carbamide peroxide may also help.

Các chuyên gia tại Viện Y tế Quốc gia, NIH, gợi ý một số cách để điều trị chứng ráy tai nhiều quá mức. Ráy tai có thể được làm mềm với dầu khoáng, glycerin hoặc thuốc nhỏ tai. Hydro peroxide hoặc carbamide peroxide cũng có thể giúp ích.

Bài 2:

Câu 1 : What is recommended as a way to remove earwax?

irrigation

Câu 2 : How would you feel if you use cooler or warmer water than your body's temperature?

dizzy

Câu 3 : Should we use a cotton swab into the ear canal to remove earwax?

No, we shouldn't.

Another way to remove wax is known as irrigation. With the head upright, take hold of the outer part of the ear. Gently pull upward to straighten the ear canal. Use a syringe device to gently direct water against the wall of the ear canal. Then turn the head to the side to let the water out.

Một cách khác để loại bỏ ráy tai được biết đến là dùng nước. Để đầu thẳng đứng, giữ phần ngoài của tai. Nhẹ nhàng kéo lên để thẳng ống tai. Sử dụng một thiết bị ống tiêm để nhẹ nhàng đưa nước vào thành của ống tai. Sau đó xoay đầu sang một bên để cho nước ra.

The experts at NIH say you may have to repeat this process a few times. Use water that is body temperature. If the water is cooler or warmer, it could make you feel dizzy. Never try irrigation if the eardrum is broken. It could lead to infection and other problems.

Các chuyên gia của NIH nói rằng bạn có thể phải lặp lại quá trình này một vài lần. Sử dụng nước có nhiệt độ cơ thể. Nếu nước mát hơn hoặc ấm hơn, nó có thể khiến bạn cảm thấy chóng mặt. Không bao giờ thử dùng nước nếu màng nhĩ bị thủng. Nó có thể dẫn đến nhiễm trùng và các vấn đề khác.

After the earwax is gone, gently dry the ear. But if irrigation fails, the best thing to do is to go to a health care provider for professional assistance.

Sau khi ráy tai được lấy đi, nhẹ nhàng làm khô tai. Nhưng nếu dùng nước không thành công, điều tốt nhất nên làm là đến các cơ sở y tế để được hỗ trợ chuyên môn.

You should never put a cotton swab or other object into the ear canal. But you can use a swab or cloth to clean the outer part of the ear. Experts agree with the old saying that you should never put anything smaller than your elbow in your ear.

Bạn không bao giờ nên đặt một miếng bông hoặc vật gì vào trong ống tai. Nhưng bạn có thể dùng khăn lau hoặc vải để làm sạch phần ngoài của tai. Các chuyên gia đồng ý với câu nói cũ rằng bạn không bao giờ nên đặt bất cứ điều gì nhỏ hơn khuỷu tay của bạn vào trong tai.