Động từ (Verb)

Động từ là từ loại có rất nhiều biến thể. Động từ chưa biến thể gọi là động từ nguyên thể (Infinitive), các động từ nguyên thể thường được viết có “to” đi trước.
Ví dụ: to go (đi), to work (làm việc),…

I. Động từ TO BE

 • Động từ to be có nghĩa là thì, là, ở.
 • Đi với chủ từ số ít to be biến thể thành is /iz/
 • Đi với chủ từ số nhiều to be biến thể thành are /a:/

To be còn là một trợ động từ (Auxiliary Verb). Các trợ động từ là những động từ giúp tạo thành các dạng khác nhau của động từ.Khi giữ vai trò trợ động từ, những động từ này không mang ý nghĩa rõ rệt.

II. Động từ được chia và không được chia (Finites and Non-finites)

1. Những hình thức nào của động từ có thể giúp hình thành một vị ngữ (predicate) thì gọi là hình thức được chia (finites).

He walked slowly in the yard.

 • Các hình thức được chia của động từ đều nằm trong các thì (tense).
 • Khi hình thành thì quá khứ đơn (simple past) và quá khứ phân từ (past participle) tất cả các động từ đều được xếp vào hai nhóm: nhóm động từ có qui tắc (regular verbs) và nhóm động từ bất qui tắc (irregular verbs).

2. Động từ không được chia gồm có các dạng nguyên mẫu (infinitive), V+ing (present participle và gerund) và quá khứ phân từ (past participle).

III. Thêm -ED và thêm -ING

1. Các trường hợp thêm -ED:
Những cách thức thêm -ED sau đây được dùng để thành lập thì Quá khứ đơn (Simple Past) và Quá khứ phân từ (Past Participle).

a) Thông thường: Thêm ED vào động từ nguyên mẫu.

to walk – They walked home.

b) Động từ tận cùng bằng E – chỉ thêm D.

to live – They lived in Paris for three years.

c) Động từ tận cùng bằng phụ âm + Y – Đổi Y thành IED.

to study – He studied in the lab at weekends.

d) Động từ một vần tận cùng bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm và động từ được nhấn mạnh (stressed) ở vần cuối (Gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm ED.

to stop – She stopped to buy some food.

e) Một số động từ 2 vần, tận cùng bằng L, được nhấn mạnh (stressed) ở vần thứ nhất cũng gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm ED.

to travel – They travelled a lot.

Tương tự: to kidnap – kidnapped; to worship – worshipped.

2. Cách phát âm -ED tận cùng

-ED tận cùng được phát âm theo 3 cách khác nhau:

/ id / : sau các âm /t/ và /d/

to want – wanted; to decide – decided

/t/ : sau các phụ âm vô thanh (voiceless consonant sounds)

to ask – asked; to finish – finished

/d/ : sau các nguyên âm (vowel sounds) và phụ âm hữu thanh (voiced consonant sounds)

to answer – answered; to open – opened

3. Các trường hợp thêm ING

V.ing được hình thành để tạo nên hiện tại phân từ (present participle), trong các thì tiếp diễn (Continuous Tenses) và để tạo thành động danh từ (Gerund). Có 6 trường hợp thêm ING:

a) Thông thường: thêm -ING và cuối động từ nguyên mẫu.

to walk – walking; to do – doing

b) Động từ tận cùng bằng E – bỏ E trước khi thêm -ING

to live – living; to love – loving

c) Động từ tận cùng bằng -IE – đổi thành -Y trước khi thêm ING.

to die – dying; to lie – lying

d) Động từ một vần tận cùng bằng 1 nguyên âm + 1 phụ âm và động từ được nhấn mạnh (stressed) ở vần cuối – Gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm -ING.

to run – running; to cut – cutting

e) Một số động từ 2 vần, tận cùng bằng L, được nhấn mạnh (stressed) ở vần thứ nhất cũng gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm -ING.

to travel – travelling

f) Một số động từ có các thêm -ING đặc biệt để tránh nhầm lẫn:

to singe (cháy xém) – singeing khác với to sing (hát) – singing

to dye (nhuộm) – dyeing khác với to die (chết) – dying

IV. Trợ động từ (Auxiliary verbs) và Động từ thường (Ordinary verbs)

1. Trợ động từ (auxiliary verbs) là những động từ giúp tạo thành các dạng khác nhau của động từ. Khi giữ vai trò trợ động từ, những động từ này không mang ý nghĩa rõ rệt. Tự bản thân các trợ động từ cũng có thể là những động từ chính (main verb) trong câu. Khi là động từ chính, nó có ý nghĩa riêng.

2. Có hai nhóm trợ động từ:

a) Trợ động từ cơ bản (primary auxiliary verbs): gồm có be, have, do.

b) Trợ động từ khuyết thiếu (modal auxiliary verbs): gồm có will, would, can, could, may, might, shall, should, must, ought to, used to, dare, need.

V. Ngoại động từ (Transitive) và Nội động từ (Intransitive)

1. Ngoại động từ (Transitive verbs) là những động từ diễn tả một hành động tác động lên một túc từ nào đó. Nói tóm tắt, ngoại động từ luôn đòi hỏi phải có một túc từ.

I hit the ball.

He killed the lion.

2. Nội động từ (Intransitive verbs) là những động từ không chuyển hành động đến một túc từ nào. Nó không có túc từ. Túc từ duy nhất mà nội động từ có thể có là loại túc từ cùng gốc (cognate objects).

The sun rises.

He sings a song. She lived a happy life.

3. Một số động từ có thể được sử dụng vừa như một nội động từ vừa như một ngoại động từ. Khi ấy, có thể có một thay đổi chút ít trong ý nghĩa. Ví dụ:

 • intransitive

The bell rings.

The fire lit quickly

 • transitive

The waiter rings the bell.

He lit the fire

VI. Động từ khuyết thiếu (Defective verbs)

Động từ khuyết thiếu (defective verbs còn được gọi là model verbs) là những động từ có chung một tính chất thiếu một số hình thức (forms) và có chung một số cách sử dụng khác biệt với các động từ còn lại.

Ví dụ: Can, Must, May, Will,…

VII. Động từ liên kết (linking verbs)

Động từ liên kết (linking verbs) là những động từ nối chủ từ (subject) với các thành phần khác của mệnh đề (clause). Những thành phần này mô tả một tính chất nào đó của chủ từ.

The soldiers stayed perfectly still.

Những động từ liên kết (linking verbs) chính là: be, appear, become, end (up), feel, get, go, grow, keep, look, prove, remain, seem, smell, sound, stay, taste, turn (out)…

 

Bài 1:

Câu 1 :

She likes (go) ______________ fishing. She (go) _______ fishing when she (have)

_______free time.

 • 1.

  going

 • 2.

  goes

 • 3.

  has

Câu 2 :

_______you (do) _______ the housework last night?

 • 1.

  Did

 • 2.

  do

Câu 3 :

When _______you ( buy ) _______this comic ?- I (buy) _______ it two days ago.

 • 1.

  did

 • 2.

  buy

 • 3.

  bought

Câu 4 :

When I was a child, I (not like ) ______________ eating vegetables. I only ( eat )

___________ meat and fish. Now I ( know ) _______ that vegetables are good for health so I often ( have ) _______ them for meals.

 • 1.

  didn’t

 • 2.

  ate

 • 3.

  know

 • 4.

  have

Câu 5 :

Nam is a hard working student, now he ( read) _______ books in the library. He (go)_______there three times a week. Last week he ( go) _______there only once because he (have) _______a flu.

 • 1.

  is reading

 • 2.

  goes

 • 3.

  went

 • 4.

  had