Do-it-yourself: growing tomatoes .

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
generally nói chung, thông thường
risk nguy cơ
freeze băng giá
cage lồng
trellis giàn, lưới mắt cáo.
transplant gieo cấy
fertilizer phân bón
damage thiệt hại, hỏng
regularly đều đặn
plenty có nhiều
support vật chống
average trung bình
firm rắn chắc
opposite ngược lại
ovary bầu nhụy, buồng trứng
cultivated có trồng trọt
Thành ngữ - Ngữ pháp

frost-free

In fact

 

Bài 1:

Câu 1 :

Tomatoes are generally ..... to grow. Experts at the University of Illinois Extension suggest you start seeds ..... if the ground is still cold. For best results with the least risk, they say, plant when the soil is .... , soon after the frost-free ....  for your area.

 • 1.

  easy

 • 2.

  indoors

 • 3.

  warm

 • 4.

  date

Câu 2 :

Small plants called dwarfs may be placed a ..... of a meter apart in rows. If you grow staked plants, set the sticks in the ground about .... a meter apart. Some larger varieties of tomatoes may need about a meter between plants and at ..... a meter and a half between rows. The idea is to leave ..... space for harvesting.

 • 1.

  third

 • 2.

  half

 • 3.

  least

 • 4.

  enough

Today we talk about tomatoes.

Tomatoes are generally easy to grow. Experts at the University of Illinois Extension suggest you start seeds indoors if the ground is still cold. For best results with the least risk, they say, plant when the soil is warm, soon after the frost-free date for your area.

Be prepared to cover early plantings during the night if there is still a risk of freeze. Black plastic mulch can help keep them warm. Better to wait until the soil is warm to use organic mulch.

When transplanting, use starter fertilizer.

Small plants called dwarfs may be placed a third of a meter apart in rows. If you grow staked plants, set the sticks in the ground about half a meter apart. Some larger varieties of tomatoes may need about a meter between plants and at least a meter and a half between rows. The idea is to leave enough space for harvesting.

Work the soil to remove weeds. But do not work the soil too deeply or you could damage the tomato plants.

Water the plants regularly during long dry periods. Give them plenty of water. Plants in containers may need water daily or even more than once a day.

Hôm nay chúng ta nói về cà chua

Cà chua thường dễ phát triển.Các chuyên gia của trường Đại học Ilinois Extension khuyên bạn nên bắt đầu ươm hạt giống trong nhà nếu ngoài trời còn lạnh.Họ cho biết, để có kết quả tốt nhất với ít rủi ro nhất thì trồng cây khi đất đang ấm áp, ngay sau khi sương giá bắt đầu rơi trong khu nhà bạn.

Phải chuẩn bị che chắn suốt đêm nếu vẫn có nguy cơ băng giá khi trồng sớm.Màng phủ nhựa màu đen có thể giúp giữ ấm.Tốt hơn là chờ cho đến khi đất ấm áp để sử dụng mùn hữu cơ.

Khi gieo hạt, sử dụng phân bón khởi đầu.

Cây nhỏ được gọi là những cây lùn có thể được đặt cách nhau 1/3 mét trong 1 hàng.Nếu bạn trồng các cây cọc, hãy đặt các cây gậy đó cao trên mặt đất khoảng nửa mét.Một số giống cà chua lớn hơn có thể cần khoảng cách của các cây ít nhất là một mét rưỡi giữa các hàng.Điều đó để cho có đủ không gian cho việc thu hoạch

Làm đất để loại bỏ cỏ dại.Nhưng không đào đất quá sâu vì bạn có thể làm hỏng cây cà chua

Nước để tưới cây phải có đều đặn trong suốt thời gian dài của mùa khô.Cung cấp cho chúng thật nhiều nước .Cây trồng trong các thùng chứa có thể cần tưới nước hàng ngày hoặc thậm chí nhiều hơn một lần một ngày .

Bài 2:

Câu 1 :

Experts at Purdue University Extension in Indiana say tomatoes started from seed take .....  to ninety days till harvest. The average air temperature should be about ......  degrees Celsius. In that case, you can pick the tomatoes when they are firm and....  colored. But if the weather is very hot, pick the tomatoes....  day or two. Let them soften and develop their full color indoors.

 • 1.

  forty-five

 • 2.

  twenty-four

 • 3.

  fully

 • 4.

  every

Câu 2 :

Technically, a tomato is a .... -- the fruit of the tomato plant. As the experts at AskOxford.com explain: "True fruits are developed from the ovary in the base of the flower, and contain the seeds of the .... (though cultivated forms may be seedless)." But some fruits, including tomatoes, may be called "...... " because they are used in savory foods instead of ....  cooking. Got that?

 • 1.

  fruit

 • 2.

  plant

 • 3.

  vegetables

 • 4.

  sweet

Some gardeners train tomato plants to grow on cages or trellises. Whatever you choose, make sure the supports are tall enough. Most modern tomato plants grow about a meter tall. Others reach almost two meters.

Experts at Purdue University Extension in Indiana say tomatoes started from seed take forty-five to ninety days till harvest. The average air temperature should be about twenty-four degrees Celsius. In that case, you can pick the tomatoes when they are firm and fully colored. But if the weather is very hot, pick the tomatoes every day or two. Let them soften and develop their full color indoors.

There was a time when people thought tomatoes were poisonous. In fact, they are just the opposite. Tomatoes are good for you. But are they a fruit or a vegetable?

Technically, a tomato is a fruit -- the fruit of the tomato plant. As the experts at AskOxford.com explain: "True fruits are developed from the ovary in the base of the flower, and contain the seeds of the plant (though cultivated forms may be seedless)." But some fruits, including tomatoes, may be called "vegetables" because they are used in savory foods instead of sweet cooking. Got that?

Một số người làm vườn uốn cây cà chua để cây phát triển trong lồng hoặc trên giàn.Cho dù là bạn chọn loại nào, bạn cũng phải chắc chắn vật chống đỡ phải đủ cao.Hầu hết các loại cà chua hiện giờ tăng trưởng cao khoảng một mét . Những loại khác đạt gần hai mét .

Các chuyên gia tại Đại học Purdue ở Indiana Extension cho hay cà chua từ khi bắt đầu là hạt giống cho đến khi thu hoạch mất 45-90 ngày .Nhiệt độ không khí trung bình nên để khoảng hai mươi bốn độ C .Trong môi trường đó thì bạn mới có thể có những quả cà chua rắn chắc và đầy đủ màu sắc.Nhưng nếu thời tiết rất nóng, bạn nên hái những quả cà chua mỗi ngày hoặc hai ngày.Hãy để chúng được mềm và phát triển đủ màu trong vườn .

Có một thời gian mọi người nghĩ rằng cà chua là độc.Trên thực tế mọi điều là ngược lại.Cà chua rất tốt cho bạn . Nhưng chúng là một loại trái cây hay rau ?

Nói một cách chính xác , một quả cà chua là loại quả - quả của cây cà chua . Các chuyên gia tại AskOxford.com giải thích rằng :" Quả thật sự được phát triển từ bầu nhụy trong các cơ quan của hoa , và có những hạt giống của cây ( mặc dù hình thức trồng trọt không giống các loại có hạt )'' ." Tuy nhiên, một số loại trái cây , như cà chua , có thể được gọi là" rau " bởi vì chúng được sử dụng trong đồ ăn mặn thay vì ăn ngọt ''. Các bạn có hiểu không ?