Do-it-yourself: growing potatoes

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
root nguồn gốc
tuber củ
formation sự hình thành
Celsius độ C
spot dấu nhỏ, điểm nhỏ
sprout mầm, chồi
drain thoát nước
organic hữu cơ
buckwheat kiều mạch
rye lúa mạch đen
suppress ngăn , chặn
stem thân cây
mulch lớp phủ, mùn
moisture hơi ẩm
bury chôn vùi
spread trải ra
handle xử lý
Thành ngữ - Ngữ pháp
Most kinds of cover crop
 

Bài 1:

Câu 1 :

Potatoes are started from "seed pieces." These are either .... whole potatoes or potatoes cut into ..... . Each piece should weigh about forty to ....  grams. The experts at the University of Illinois say pieces that weigh less than ..... grams may not produce as much.

 • 1.

  small

 • 2.

  pieces

 • 3.

  sixty

 • 4.

  thirty

Câu 2 :

Each piece must have at least one good ".....," the small dark spot where a sprout will grow. Soon after the pieces are cut, plant them .....  to thirty centimeters apart. Cover them in a furrow between two and one-half and ....  and one-half centimeters deep. The rows should be spaced about sixty to ..... centimeters apart.

------

 • 1.

  eye

 • 2.

  twenty-five

 • 3.

  seven

 • 4.

  ninety

True or false? Potatoes are root vegetables.

False. Potatoes are underground stems called tubers.

Most kinds of potatoes can be planted during cool weather. But John Masiunas of the University of Illinois Extension says it may be best to wait until after the last winter freeze.

The extension service says the best formation happens when the soil is between fifteen and twenty-one degrees Celsius. Tubers will not form if the soil temperature reaches twenty-seven degrees.

Potatoes are started from "seed pieces." These are either small whole potatoes or potatoes cut into pieces. Each piece should weigh about forty to sixty grams. The experts at the University of Illinois say pieces that weigh less than thirty grams may not produce as much.

Each piece must have at least one good "eye," the small dark spot where a sprout will grow. Soon after the pieces are cut, plant them twenty-five to thirty centimeters apart. Cover them in a furrow between two and one-half and seven and one-half centimeters deep. The rows should be spaced about sixty to ninety centimeters apart.

Khoai tây có nguồn gốc là một loại rau .Đúng hay là sai ??

Điều đó là sai. Khoai tây là 1 loại thân mọc dưới lòng đất được gọi là củ.

Hầu hết các loại khoai tây có thể được trồng trong thời tiết mát mẻ .Nhưng ngài John Masiunas của trường Đại học Illinois mở rộng cho biết có thể là tốt nhất để chờ đợi cho đến sau ngày đóng băng cuối cùng của mùa đông.

Các dịch vụ khuyến nông cho biết sự hình thành diễn ra tốt nhất khi đất từ mười lăm đến hai mươi mốt độ C .Củ sẽ không hình thành nếu nhiệt độ đất đạt đến hai mươi bảy độ.

Khoai tây được nảy mầm từ " miếng hạt giống . "Đây là một trong hai nguyên củ khoai tây hoặc khoai tây cắt thành miếng .Mỗi phần nên nặng khoảng 40-60 gram.Các chuyên gia tại Đại học Illinois nói miếng có trọng lượng ít hơn ba mươi gram có thể không cho sản lượng nhiều.

Mỗi miếng hạt giống phải có ít nhất một  " mắt" , là các điểm nhỏ tối, nơi mầm sẽ phát triển ở đó.Ngay sau khi các miếng được cắt, trồng chúng cách nhau 25-30 cm.Trồng chúng ở giữa các rãnh sâu 2,2cm và 7,5 cm.Các hàng nên trồng cách xa nhau khoảng 60-90 cm

Bài 2:

Câu 1 :

For potatoes, the best soil is fertile and well drained, not .... . To improve clay soils, mix in garden waste or other organic matter and turn the soil ..... in the fall. If possible, in the year before you plant potatoes, plant a cover .... to improve the soil and the potato production. The extension service suggests a crop such as ..... , buckwheat or winter rye.

 • 1.

  wet

 • 2.

  deeply

 • 3.

  crop

 • 4.

  clover

Câu 2 :

You can wait till the fall to harvest potatoes, or harvest them during the growing season as new potatoes. But whatever you do, make sure to handle potatoes carefully. They can bruise easily, and damaged potatoes can quickly go bad.

For potatoes, the best soil is fertile and well drained, not wet. To improve clay soils, mix in garden waste or other organic matter and turn the soil deeply in the fall. If possible, in the year before you plant potatoes, plant a cover crop to improve the soil and the potato production. The extension service suggests a crop such as clover, buckwheat or winter rye.

After the potato plants appear, organic mulch can be spread around to hold moisture, help suppress weed growth and cool the soil. John Masiunas says water management is extremely important. Potatoes do not grow well in very dry conditions.

Some gardeners plant potatoes under straw, or stems of dried grain. Instead of burying the seed pieces, place them at the surface. Then spread loose straw ten to fifteen centimeters deep over the seed pieces and between the planted rows. The potatoes should send up sprouts through the straw cover.

You can wait till the fall to harvest potatoes, or harvest them during the growing season as new potatoes. But whatever you do, make sure to handle potatoes carefully. They can bruise easily, and damaged potatoes can quickly go bad.

Đối với khoai tây, tốt nhất là dùng đất màu mỡ và nơi thoát nước tốt, không ẩm ướt. Để cải thiện đất sét ,vào mùa thu trộn chất thải trong vườn hoặc các chất hữu cơ khác và đào đất sâu .Nếu có thể, trong 1 năm trước khi cây khoai tây , trồng một cây phủ đất để cải thiện đất và sản xuất khoai tây .Các dịch vụ khuyến nông cho rằng nên trồng cây như cỏ ba lá, kiều mạch hoặc lúa mạch đen mùa đông .

Sau khi khoai tây mọc lên , mùn hữu cơ có thể trải ra xung quanh để giữ ẩm ,giúp ngăn chặn cỏ dại phát triển và làm mát đất.John Masiunas cho biết rằng khâu quản lý nước là cực kỳ quan trọng . Khoai tây không phát triển tốt trong điều kiện rất khô .

Một số người làm vườn trồng khoai tây dưới rơm , thân cây hoặc hạt khô.Thay vì chôn vùi những mảnh hạt giống, họ đặt chúng lên bề mặt. Sau đó trải rơm thưa từ mười đến mười lăm cm sâu hơn các phần giống và giữa các hàng trồng.Khoai tây nên được mọc mầm qua lớp rơm phủ .

Bạn có thể chờ đợi cho đến mùa thu để thu hoạch khoai tây , hoặc thu hoạch chúng trong mùa trồng trọt như khoai tây mới.Nhưng dù làm bất cứ điều gì ,bạn hãy chắc chắn để xử lý khoai tây một cách cẩn thận . Khoai tây có thể dễ dàng bị thâm tím , và bị hỏng , có thể nhanh chóng xấu đi.