Đồ ăn – Food

Từ vựng hình
thịt, thịt tươi
meat.
meat /mi:t/
thịt lợn muối xông khói
bacon.
bacon /'beikən/
thịt bò
beef.
beef /bi:f/
thịt vịt
duck meat.
duck meat /dʌk mi:t/
xúc xích
sausage.
sausage /'sɔsidʤ/
xúc xích Ý
salami.
salami /sə'lɑ:mi/
butter.
butter /bʌtə/
pho mát
cheese.
cheese /tʃi:z//
bánh ngọt
cake.
cake /keik/
mật ong
honey.
honey /'hʌni/
 

Bài 1:

Câu 1 :

Tim is going to the supermarket. Listen and tick the things he needs to buy:

 • cucumber
 • bread
 • sweetcorn
 • lamb
 • cabbage
 • onions
 • broccoli
 • rice

Bài 2:

You will hear the ingredients for three recipes. Listen and write down the amounts needed. Use these abbreviatons
Câu 1 :

...... beef

.......onion

.......tomatoe puree

........curry powder

........salt

........pepper

 

 

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

Câu 2 :

.......eggs

.......onions

........mushrooms

........cream

........salt

........pepper

.......chesse

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

Câu 3 :

.......chicken

........onions

........chopped bacon

.......red wine

........flour

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.