Deaths in blood thinner

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
blood-thinning medicine thuốc làm loãng máu
intestine ruột
blockage tình trạng tắc nghẽn
kidney thận
dialysis sự thẩm tách
presence sự có mặt
severe nghiêm trọng, gay gắt
purify làm sạch, tinh chế
inspector thanh tra
contaminant chất gây ô nhiễm
delegation phái đoàn, đoàn đại biểu
explanation sự giảng giải
allergic dị ứng
investigate điều tra
widespread lan rộng,phổ biến
lawmaker người làm luật
Thành ngữ - Ngữ pháp

the Food and Drug Administration : cục quản lí thuốc và thực phẩm (F.D.A)

Scientific Protein Laboratories (SPL) : Phòng thì nghiệm khoa học protein

 

Bài 1:

Câu 1 :

Heparin is a blood-thinning medicine made from .....  intestines, which often come from .....  farms in China. The drug is often used to ..... blockages during kidney dialysis treatment and different operations.

But in ....... , a major producer, Baxter International, recalled almost all of its heparin. Tests showed the ...... of a chemical called oversulfated chondroitin sulfate. This is chemically similar to ...... but should not have been used. Who added it, and why, remains unclear.

 • 1.

  pig

 • 2.

  small

 • 3.

  prevent

 • 4.

  February

 • 5.

  presence

 • 6.

  heparin

Câu 2 :

Officials in the United States have received ......  of reports of severe reactions, including deaths.

On April ....... , the Food and Drug Administration released a...... letter to a Chinese supplier for the Baxter heparin. The letter said Changzhou SPL had received ....... from an unacceptable supplier, and could not purify the materials used to ...... the drug. F.D.A. inspectors found that the company did not follow ..... manufacturing practice.

 • 1.

  hundreds

 • 2.

  twenty-first

 • 3.

  warning

 • 4.

  material

 • 5.

  make

 • 6.

  good

Câu 3 :

Chinese officials have suggested that the contaminant ...... the heparin during the finishing process in the United States. Baxter disagreed. A Chinese delegation ..... a Baxter factory in New Jersey ..... week.

Scientists have offered explanations for ......the chemical could ..... caused the allergic reactions and ...... blood pressure seen in patients.

 • 1.

  entered

 • 2.

  visited

 • 3.

  last

 • 4.

  how

 • 5.

  have

 • 6.

  low

Heparin is a blood-thinning medicine made from pig intestines, which often come from small farms in China. The drug is often used to prevent blockages during kidney dialysis treatment and different operations.

But in February, a major producer, Baxter International, recalled almost all of its heparin. Tests showed the presence of a chemical called oversulfated chondroitin sulfate. This is chemically similar to heparin but should not have been used. Who added it, and why, remains unclear.

Officials in the United States have received hundreds of reports of severe reactions, including deaths.

On April twenty-first, the Food and Drug Administration released a warning letter to a Chinese supplier for the Baxter heparin. The letter said Changzhou SPL had received material from an unacceptable supplier, and could not purify the materials used to make the drug. F.D.A. inspectors found that the company did not follow good manufacturing practice.

Chinese officials have suggested that the contaminant entered the heparin during the finishing process in the United States. Baxter disagreed. A Chinese delegation visited a Baxter factory in New Jersey last week.

Scientists have offered explanations for how the chemical could have caused the allergic reactions and low blood pressure seen in patients.

Heparin là một loại thuốc làm loãng máu làm từ ruột lợn, thường lấy từ các trang trại nhỏ ở Trung Quốc.Thuốc này thường được sử dụng để ngăn chặn tắc nghẽn trong khi điều trị thẩm tách thận và các hoạt động khác .

Nhưng vào hồi tháng 2 , một nhà sản xuất lớn từ văn phòng quốc tế Baxter đã thu hồi lại gần như tất cả số thuốc Heparin . Thử nghiệm cho thấy sự hiện diện của một chất hóa học gọi là oversulfated chondroitin sulfate . Nó cũng tương tự như hóa học với heparin nhưng không nên sử dụng. Những ai được dùng chất đó , và tại sao , vẫn chưa được rõ ràng.

Các quan chức ở Hoa Kỳ đã nhận được hàng trăm báo cáo về phản ứng nghiêm trọng , trong đó có trường hợp tử vong .

Vào ngày 21 tháng 4 , cục quản lý thuốc và thực phẩm đã gửi một bức thư cảnh báo đến Baxter-một nhà cung cấp heparin của Trung Quốc.Bức thư đã nói rằng phòng thi nghiệm khoa học protein Changzhou đã nhập các nguyên liệu không được cho phép, và không thể làm sạch các vật liệu sử dụng để làm thuốc.Các thanh tra của FDA đã chỉ ra rằng các công ty đã không thực hiện tốt việc chế xuất.

Các quan chức Trung Quốc cho rằng các chất gây ô nhiễm đã xâm nhập vào heparin trong quá trình hoàn thiện ở Hoa Kỳ.Baxter đã không đồng ý như vậy. Một phái đoàn Trung Quốc đến thăm một nhà máy sản xuất Baxter ở New Jersey tuần trước

Các nhà khoa học đã đưa ra lời giải thích cách hóa chất này có thể gây ra các phản ứng dị ứng và huyết áp thấp ở các bệnh nhân.

Bài 2:

Câu 1 :

Reports from ......  teams were published online last week in the New England Journal of Medicine and Nature Biotechnology. Both teams ..... led by Professor Ram Sasisekharan at the Massachusetts Institute of Technology.

Officials in the United States .... investigating eighty-one deaths in heparin patients with signs of allergic reactions or low ...pressure. Most of these deaths happened between ..... of last year and February of this year. But F.D.A. officials say the reactions may not have been the cause of ...... in all cases.

 • 1.

  two

 • 2.

  were

 • 3.

  are

 • 4.

  blood

 • 5.

  November

 • 6.

  death

Câu 2 :

China says there is no proof of a connection ...... the contaminant and the deaths. The chemical has been ..... in heparin supplies in other countries. But Chinese officials note that the United States and ..... are the only countries that have reported any ...... problems.

 • 1.

  between

 • 2.

  found

 • 3.

  Germany

 • 4.

  health

Câu 3 :

The widespread use of foreign ..... suppliers has led American lawmakers to call for at least ..... hundred additional F.D.A. inspectors. Also, a House subcommittee held a hearing ..... called "The Heparin Disaster: Chinese Counterfeits ..... American Failures."

 • 1.

  drug

 • 2.

  five

 • 3.

  Tuesday

 • 4.

  and

Reports from two teams were published online last week in the New England Journal of Medicine and Nature Biotechnology. Both teams were led by Professor Ram Sasisekharan at the Massachusetts Institute of Technology.

Officials in the United States are investigating eighty-one deaths in heparin patients with signs of allergic reactions or low blood pressure. Most of these deaths happened between November of last year and February of this year. But F.D.A. officials say the reactions may not have been the cause of death in all cases.

China says there is no proof of a connection between the contaminant and the deaths. The chemical has been found in heparin supplies in other countries. But Chinese officials note that the United States and Germany are the only countries that have reported any health problems.

The widespread use of foreign drug suppliers has led American lawmakers to call for at least five hundred additional F.D.A. inspectors. Also, a House subcommittee held a hearing Tuesday called "The Heparin Disaster: Chinese Counterfeits and American Failures."

Báo cáo từ hai đội đã được công bố trực tuyến vào tuần trước tại nhật báo New England của viện Y học và Công nghệ sinh học tự nhiên. Cả hai đội đều được dẫn dắt bởi giáo sư Ram Sasisekharan tại Viện Công nghệ Massachusetts .

Các quan chức ở Hoa Kỳ đang điều tra tám mươi mốt trường hợp tử vong ở những bệnh nhân heparin có dấu hiệu phản ứng dị ứng hoặc huyết áp thấp.Hầu hết các ca tử vong xảy ra vào giữa tháng 11 năm ngoái và tháng 2 năm nay.Nhưng các quan chức FDA cho rằng những phản ứng này có thể không phải là nguyên nhân gây ra những trường hợp tử vong trên.

Trung Quốc cho rằng không có bằng chứng về mối liên hệ giữa các chất gây ô nhiễm và sự tử vong.Các chất hóa học được tìm thấy trong heparin cũng được cung cấp cho các thành phố khác. Nhưng chính quyền Trung Quốc lưu ý rằng chỉ có 2 nước Mỹ và Đức báo cáo về tình trạng sức khỏe này.

Việc sử dụng rộng rãi của các nhà cung cấp thuốc nước ngoài đã làm cho các nhà lập pháp Mỹ gọi thêm ít nhất năm trăm Thanh tra FDA , Thêm vào đó , tiểu bang House tổ chức một buổi điều trần thứ ba được gọi là " thảm họa Heparin : hàng Trung Quốc giả mạo và hàng Mỹ bị lỗi "