A day in the life of Hollywood paparazzi

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
chase săn đuổi , theo đuổi
worth đáng giá
celebrity người nổi tiếng
shoot chụp hình
base cơ sở, trụ sở
occur xảy đến , xảy ra
closely chặt chẽ
employ thuê
apparently hình như
target bia, mục tiêu
escape trốn thoát
interact tương tác lẫn nhau, ảnh hưởng đến nhau
concern sự quan tâm , lo ngại
perceive nhận thức

Bài 1:

Câu 1 :

Mr. Harrison and his photographers have to watch ..... and act quickly to get a picture of ..... famous.

“That is Robert Redford ...... in the car.”

Mr. Harrison says taking photographs of famous people lets him live his ...... of being a reporter and having an exciting life.

 • 1.

  closely

 • 2.

  someone

 • 3.

  getting

 • 4.

  dream

Câu 2 :

“I have hung out of helicopters. I have hung out of airplanes. I have done a lot of crazy things to get a shot.”

Mr. Harrison employs more than 30 other photographers around the world.

“Are you sitting at the right house, because apparently she ..... burgled yesterday.”

Mr. Harrison likes to drive...... Los Angeles looking for celebrities. He does not like to stand near a famous person’s home, waiting for them to ......

“I am......at the right house.”

 • 1.

  got

 • 2.

  around

 • 3.

  leave.

 • 4.

  sitting

Câu 3 :

David Faustino has been a television actor since he was a boy. He is often a target of photographers. He doesn’t like them, but he knows he can’t escape them. He says at least they don’t chase him around like they do other famous people.

“They are a necessary ...... I have been dealing with them since I was a little kid on ‘Married With Children.’ But you know I also don’t have them chasing me around..... say, I don’t know, Justin Bieber. It’s all good. We’re in Hollywood.”

Michael Burgeno watches celebrity news....... But he doesn’t like it when the paparazzi........ celebrities when they are with their children.

 • 1.

  evil

 • 2.

  like

 • 3.

  online

 • 4.

  photograph

Câu 4 :

“If they are with their family -- yes, I think it should be, you know, that line ..... there, where they should not try to interact with them yet.”

Giles Harrison says he understands this concern. But he says many famous people ..... their children to make money.

“When you have people like the Kardashians doing photo ..... with their children, and, you know, selling access to magazines. Once they open that door you just ...... switch it off.”

 • 1.

  right

 • 2.

  use

 • 3.

  shoots

 • 4.

  cannot

Mr. Harrison and his photographers have to watch closely and act quickly to get a picture of someone famous.

“That is Robert Redford getting in the car.”

Mr. Harrison says taking photographs of famous people lets him live his dream of being a reporter and having an exciting life.

Ông Harrison và các nhiếp ảnh gia của mình phải theo dõi chặt chẽ và hành động nhanh chóng để có được một hình ảnh của một người nổi tiếng .

” Đó là Robert Redford đang vào trong xe. ”

Ông Harrison cho biết chụp ảnh những người nổi tiếng cho phép ông sống với ước mơ của mình là trở thành một phóng viên và có một cuộc sống thú vị .

“I have hung out of helicopters. I have hung out of airplanes. I have done a lot of crazy things to get a shot.”

Mr. Harrison employs more than 30 other photographers around the world.

“Are you sitting at the right house, because apparently she got burgled yesterday.”

“I am sitting at the right house.”

”Tôi đã từng trèo ra ngoài trực thăng . Tôi trèo ra ngoài máy bay .Tôi đã từng làm rất nhiều điều điên rồ để có được những shot hình.”

Ông Harrison thuê hơn 30 nhiếp ảnh gia khác trên khắp thế giới.

”Có phải bạn đang ở ngôi nhà đó không , vì hình như cô ấy bị chụp trộm vào ngày hôm qua”

”Tôi đang ở đúng căn nhà đó”

Mr. Harrison likes to drive around Los Angeles looking for celebrities. He does not like to stand near a famous person’s home, waiting for them to leave.

David Faustino has been a television actor since he was a boy. He is often a target of photographers. He doesn’t like them, but he knows he can’t escape them. He says at least they don’t chase him around like they do other famous people.

Ông Harrison thích lái xe quanh Los Angeles tìm kiếm những người nổi tiếng . Ông ấy không thích đứng gần nhà một người nổi tiếng, mà chờ họ rời nhà.

David Faustino là một diễn viên truyền hình từ khi còn nhỏ . Anh ấy thường là mục tiêu của các tay săn ảnh .Anh không thích họ, nhưng anh biết anh không thể thoát khỏi bọn họ. Anh nói rằng ít nhất thì họ không bám theo quanh anh như họ làm với những người nổi tiếng khác.

“They are a necessary evil. I have been dealing with them since I was a little kid on ‘Married With Children.’ But you know I also don’t have them chasing me around like say, I don’t know, Justin Bieber. It’s all good. We’re in Hollywood.”

” Họ là kẻ xấu cần thiết . Tôi đã được làm việc với họ kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ trong bộ phim ‘Married With Children’.Nhưng bạn biết đấy họ cũng không bám theo tôi mọi nơi như đã nói , tôi không biết , Justin Bieber.Đó là điều tốt. Chúng ta đang ở Hollywood.”

Michael Burgeno watches celebrity news online. But he doesn’t like it when the paparazzi photograph celebrities when they are with their children.

“If they are with their family — yes, I think it should be, you know, that line right there, where they should not try to interact with them yet.”

Michael Burgeno xem tin tức trực tuyến về những người nổi tiếng. Nhưng anh ấy không thích khi những người nổi tiếng bị săn ảnh khi họ đi với con cái của họ .

”Nếu họ đi với gia đình của họ — vâng , Tôi nghĩ nên làm thế nào thì bạn biết đấy , đừng nên cố làm ảnh hưởng đến họ nữa.”

Giles Harrison says he understands this concern. But he says many famous people use their children to make money.

“When you have people like the Kardashians doing photo shoots with their children, and, you know, selling access to magazines. Once they open that door you just cannot switch it off.”

Giles Harrison nói rằng ông hiểu mối quan tâm này . Nhưng ông nói rằng nhiều người nổi tiếng sử dụng con cái của họ để kiếm tiền.

”Khi bạn có độc giả thích Kardashians chụp hình với lũ trẻ và bạn biết là bạn có thể bán quyền truy cập cho các tạp chí. Một khi họ mở cánh cửa thì bạn không thể từ chối nó.”