Data centers power a big change in computing

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
contain bao gồm
estimate ước lượng
virtualization ảo hóa
criticism sự phê phán
Thành ngữ - Ngữ pháp

The Environmental Protection Agency

 

Bài 1:

Câu 1 :

But all that computing power takes another kind of ..... which also has to come from somewhere.

 • 1.

  power

Câu 2 :

Data centers need energy not only to operate their servers but to cool and... their systems.

 • 1.

  protect

The Internet is sometimes described as a cloud -- a big, borderless area of computing power.

But this power has to come from somewhere.

Data centers are buildings full of servers.

These powerful computers store, process and move information.They make the Web work.

"Server farms" contain thousands of machines -- millions in all at data centers worldwide.

And there is strong demand for more as a major change takes place in computing.

Tasks traditionally done with software stored on a personal computer are now increasingly offered as services on the Internet.

Google Apps, for example, combines e-mail, word processing and other applications.

Groups can work together online without the need for special software.

Other companies, including Salesforce.com and Microsoft, also offer software as a service.

Rich Miller is editor of Data Center Knowledge.
He says the number of data centers has jumped in the last three or four years.

But all that computing power takes another kind of power which also has to come from somewhere.

Data centers need energy not only to operate their servers but to cool and protect their systems.

Internet đôi khi được mô tả như một đám mây - một khu vực lớn , không biên giới của sức mạnh tính toán .
Nhưng quyền lực này phải đến từ một nơi nào đó .

Trung tâm dữ liệu là các tòa nhà đầy đủ của máy chủ .

Các cửa hàng máy tính lớn, quá trình và thông tin di chuyển.Họ làm cho công việc Web .

" Trang trại máy chủ " bao gồm hàng ngàn máy - hàng triệu người trong tất cả các dữ liệu tại trung tâm toàn cầu.

Nhiệm vụ truyền thống thực hiện với phần mềm được lưu trữ trên một máy tính cá nhân đang ngày càng được cung cấp như dịch vụ trên Internet .

Những ứng dụng của google , ví dụ như là kết hợp e -mail, xử lý văn bản và các ứng dụng khác .

Nhóm có thể làm việc với nhau trực tuyến mà không cần phần mềm đặc biệt .

Các công ty khác , bao gồm cả Salesforce.com và Microsoft , cũng cung cấp phần mềm như một dịch vụ .

Rich Miller là biên tập viên của Trung tâm dữ liệu kiến thức .
Ông cho biết số lượng các trung tâm dữ liệu đã tăng trong ba hoặc bốn năm qua.

Nhưng tất cả những khả năng tính toán có một loại quyền lực mà còn phải đến từ một nơi nào đó

Trung tâm dữ liệu cần năng lượng không chỉ để vận hành máy chủ của họ nhưng để làm mát và bảo vệ hệ thống của họ .

Bài 2:

Câu 1 :

Another answer is to make servers more energy-efficient.
The E.P.A. has recently set rules for measuring and rating the energy use of servers.Still another .... may come from virtualization.

 • 1.

  solution

Câu 2 :

Rich Miller at datacenterknowledge.com says the need for data centers will only ..... as the Internet becomes more central to everyday life.

 • 1.

  increase

Câu 3 :

Many companies are having finding enough skilled people to manage them.

 • 1.

  trouble

The Environmental Protection Agency says the United States has about ten thousand data centers.

The E.P.A. estimates that they use almost two percent of the country's electricity.

In two thousand six, the most recent year reported, power costs reached four and a half billion dollars.

The amount and cost of energy use by data centers is the subject of growing concern and criticism.

Some data centers use only about twenty to thirty percent of their computing power.

Using wind power or other renewable energy for data centers could help the situation.
Another answer is to make servers more energy-efficient.
The E.P.A. has recently set rules for measuring and rating the energy use of servers.Still another solution may come from virtualization.

This lets one server work like several. oUsually, a server runs a single perating system, like Linux or Windows.

Virtualization lets both run at the same time.

Rich Miller at datacenterknowledge.com says the need for data centers will only increase as the Internet becomes more central to everyday life.

As applications are becoming more complex, so are data centers.

Many companies are having trouble finding enough skilled people to manage them.

And that's the VOA Special English Economics Report, written by Mario Ritter. I'm Steve Ember.

Cơ quan Bảo vệ môi trường nói rằng Hoa Kỳ có khoảng mười nghìn trung tâm dữ liệu .

Các E.P.A. ước tính rằng họ sử dụng hầu như hai phần trăm điện của đất nước.

Trong năm 2006 , năm gần đây nhất được báo cáo , chi phí năng lượng đạt bốn tỷ rưỡi đô la

Số lượng và chi phí sử dụng năng lượng của trung tâm dữ liệu là đối tượng của mối quan tâm ngày càng tăng và chỉ trích.

Sử dụng năng lượng gió hay năng lượng tái tạo khác cho các trung tâm dữ liệu có thể giúp tình hình .Câu trả lời khác là làm cho các máy chủ tiết kiệm năng lượng .

Các E.P.A. gần đây đã thiết lập các quy tắc để đo lường và đánh giá việc sử dụng năng lượng của các máy chủ .Vẫn còn một giải pháp khác có thể đến từ ảo hóa .

Điều này cho phép máy chủ điều hàng những máy khác .Thông thường, một máy chủ chạy một hệ điều hành duy nhất, như Linux hoặc Windows .

Ảo hóa cho phép cả hai chạy cùng một lúc

Rich Miller tại datacenterknowledge.com cho biết sự cần thiết của các trung tâm dữ liệu sẽ chỉ tăng khi Internet trở thành trung tâm hơn đến cuộc sống hàng ngày
Như các ứng dụng đang trở nên phức tạp hơn, do đó, là trung tâm dữ liệu .

Như các ứng dụng đang trở nên phức tạp hơn, do đó bới các trung tâm dữ liệu .

Nhiều công ty đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những người có kỹ năng đủ để quản lý chúng .

Và đó là Báo cáo VOA Tiếng Anh Kinh tế , do Mario Ritter . Tôi là Steve Ember .