Đại từ sở hữu – Possessive pronouns

Giả sử bạn muốn nói một người bạn của tôi, bạn không thể viết a friend of my, mà phải dùng một đại từ sở hữu (possessive pronoun).
Tính từ sở hữu (possessive adjective) phải dùng với một danh từ. Ngược lại đại từ sở hữu (possessive pronouns) có thể dùng một mình. Sau đây là bảng so sánh về ngôi, số của hai loại này:

Tính từ sở hữu                                                       Đại từ sở hữu
This is my book.                                                   This book is mine.
This is your book.                                                 This book is yours.
This is his book.                                                   This book is his.
This is her book.                                                   This book is hers.
This is our book.                                                   This book is ours.
This is their book.                                                 This book is theirs.

Cách dùng:

Đại từ sở hữu (possessive pronouns) được dùng trong những trường hợp sau:
1. Dùng thay cho một tính từ sở hữu (possessive adjective) và một danh từ đã nói phía trước. Ví dụ:

  • I gave it to my friends and to yours. (= your friends)

           Tôi đưa nó cho bạn của tôi và bạn của bạn

  • Her shirt is white, and mine is blue. (= my shirt)

           Áo cô ta màu trắng còn của tôi màu xanh.

2. Dùng trong dạng câu sở hữu kép (double possessive). Ví dụ:

  • He is a friend of mine. (Anh ta là một người bạn của tôi)
  • It was no fault of yours that we mistook the way.(Chúng tôi lầm đường đâu có phải là lỗi của anh)

3. Dùng ở cuối các lá thư như một quy ước. Trường hợp này người ta chỉ dùng ngôi thứ hai. Ví dụ:

  • Yours sincerely,
  • Yours faithfully,