Credit card companies in US face new limits

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
agreement sự thỏa thuận
bill dự luật
approval sự chấp thuận,phê chuẩn

Bài 1:

Câu 1 :

A bill to place new restrictions on the credit card industry in the United States won final ....this week in Congress.

 • 1.

  approval

Câu 2 :

The ... went to President Obama to sign into law with popular support, except among banks.

 • 1.

  measure

Câu 3 :

Credit card companies will have to inform card-holders forty-five days before they raise ... or change other important terms.

 • 1.

  interest rates

A bill to place new restrictions on the credit card industry in the United States won final approval this week in Congress. The measure went to President Obama to sign into law with popular support, except among banks.

Credit card companies will have to inform card-holders forty-five days before they raise interest rates or change other important terms. The new act will also bar companies from raising rates on existing debts unless payment is at least sixty days late.

Một dự luật thiết lập hạn chế mới về ngành công nghiệp thẻ tín dụng tại Hoa Kỳ đã chính thức được Quốc hội phê chuẩn trong tuần này. Phạm vi được Tổng thống Obama ký thành luật với sự hỗ trợ phổ biến ngoại trừ giữa các ngân hàng.
Các công ty thẻ tín dụng sẽ phải thông báo cho chủ thẻ bốn mươi lăm ngày trước khi tăng lãi suất hoặc thay đổi các điều khoản quan trọng khác. Dự luật mới này cũng sẽ tránh cho các công ty khỏi việc gia tăng tỉ lệ những khoản nợ hiện có nếu như không thanh toán muộn ít nhất 60 ngày.

Also, companies will have to send out billing statements at least twenty-one days before a payment is owed. They will have to tell how long and how much it would take to pay off a card if the holder makes only the lowest monthly payment. And they will have to write their cardholder agreements clearly and publish them online. These changes, however, will not take effect for nine months.

Thêm vào đó, các công ty cũng sẽ gửi phiếu thông báo ít nhất 21 ngày trước khi nợ thanh toán. Nếu như chủ thẻ thanh toán lựa chọn thanh toán chậm nhất hàng tháng thì họ cũng sẽ phải thông báo chi tiết việc thanh toán thẻ sẽ diễn ra trong vòng bao lâu và hết bao nhiêu. Họ cũng sẽ phải viết phiếu rõ ràng cho chủ thẻ và đăng tải thông tin này lên mạng. Tuy nhiên những thay đổi này sẽ không có hiệu lực trong vòng 9 tháng tới.

President Obama recently said it was time for credit card reform:

BARACK OBAMA: “Instead of an ‘anything goes’ approach, we need strong and reliable protections for consumers. Instead of fine print that hides the truth, we need credit card forms and statements that have plain language in plain sight.”

Tổng thống Obama cho rằng đã đến lúc thẻ tín dụng cần phải được cải cách.

BARACK OBAMA: “Thay vì “một phương thức cho mọi thứ”, thì chúng ta cần những biện pháp bảo vệ xác thực và mạnh mẽ dành cho người tiêu dùng. Thay vì giấy in và che giấu sự thật, chúng ta cần những giấy tờ và những câu chữ giấy trắng mực đen.”

Bài 2:

Câu 1 :

Credit card companies say the changes will only reduce the .... of credit. These come at a time of recession when banks are reporting billions in losses in their credit card ...

 • 1.

  availability

 • 2.

  divisions

Câu 2 :

Lots of people pay off their credit cards in full each month to avoid .... But industry experts say card providers might now start charging new fees for all card-holders. And, they say, companies could raise their ...

 • 1.

  finance charges

 • 2.

  interest rates

Credit card companies say the changes will only reduce the availability of credit. These come at a time of recession when banks are reporting billions in losses in their credit card divisions.

Các công ty thẻ tín dụng cho rằng những thay đổi trên sẽ làm giảm sự sẵn có của thẻ tín dụng. Điều này đến vào thời kì suy thoái khi các ngân hàng công bố hàng tỉ lượt mất mát trong phân chia thẻ tín dụng của họ.

The president of the American Bankers Association says the legislation “changes the entire business model of credit cards.” Edward Yingling says it restricts the ability to price credit for risk — in other words, to charge more for those more likely not to repay their debts.

Lots of people pay off their credit cards in full each month to avoid finance charges. But industry experts say card providers might now start charging new fees for all cardholders. And, they say, companies could raise their interest rates.

Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ nói rằng luật “thay đổi mô hình kinh doanh toàn bộ thẻ tín dụng.” Edward Yingling nói rằng nó hạn chế khả năng định giá tín dụng cho rủi ro – nói cách khác, để tính thêm cho những người có nhiều khả năng không trả nợ của họ.
Rất nhiều người thanh toán hết thẻ tín dụng của họ đầy đủ mỗi tháng để tránh phí tài chính. Nhưng các chuyên gia ngành công nghiệp nói các nhà cung cấp thẻ bây giờ có thể bắt đầu thu phí mới cho tất cả các chủ thẻ. Và, họ nói, các công ty có thể tăng lãi suất.

Americans held nine hundred forty-six billion dollars in credit card debt at the end of March. That was down from last year, but still about twenty-five percent more than ten years ago.

Người Mỹ nắm giữ nợ thẻ tín dụng chín trăm bốn mươi sáu tỷ đô la vào cuối tháng ba. Con số đó đã giảm so với năm ngoái, nhưng vẫn còn khoảng hai mươi lăm phần trăm so với mười năm trước.

Elizabeth Kiss is a personal finance specialist with Purdue University in Indiana. She says the main value of the new credit card act is that it “provides an opportunity for consumers to have more information.” But, she says, consumers have to make their own informed decisions. In her words, “We need to know how using credit fits into our plans and goals.”

Elizabeth Kiss là một chuyên gia tài chính cá nhân với Đại học Purdue ở Indiana. Bà nói rằng giá trị chính của hành động tín dụng mới là “tạo cơ hội cho người tiêu dùng có thêm thông tin.”
Tuy nhiên, bà nói, người tiêu dùng phải tự quyết định. Nói theo cách của bà thì, “Chúng ta cần biết cách sử dụng tín dụng phù hợp với kế hoạch và mục tiêu của chúng ta.”