Could women farmers solve the food crisis?

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
summit hội nghị thượng đỉnh, hội nghị cấp cao
official quan chức, viện chức
headquarters trụ sở, tổng hành dinh
nonprofit phi lợi nhuận
supply sự cung cấp
refill làm đầy lại
improve cải tiến
responsible chịu trách nhiệm
nutrition dinh dưỡng
loan khoản vay
property quyền sở hữu
Thành ngữ - Ngữ pháp

United Nations : Liên Hợp Quốc

Food and Agriculture Organization: Tổ chức lương thực và nông nghiệp

Food and Agriculture Organization of the United  Nations : Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc

Organization for Economic Cooperation : Tổ chức Hợp tác kinh tế

to deal with.. : giải quyết 

International Center for Research on Women :Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu về Phụ nữ

cash crops : nông sản thương mại

 

Bài 1:

Câu 1 :

On Tuesday, the United Nations will open a ..... summit in Rome. Leaders and ...... officials from around the world will meet at the Food and Agriculture Organization headquarters. The F.A.O. says they will discuss the effects of ...... food prices, limited resources, climate change, increased energy needs and  ....... growth.

 • 1.

  food

 • 2.

  high-level

 • 3.

  rising

 • 4.

  population

Câu 2 :

The United Nations agency says the ....... -day summit offers a historic ...... to re-launch the fight against hunger and poverty. Another goal is to ....... agricultural production in ........ countries.

 • 1.

  three

 • 2.

  chance

 • 3.

  increase

 • 4.

  developing

Câu 3 :

But over the next ......  years, food prices are expected to average well above levels of the ...... ten years. World grain supplies are ..... and need to be refilled, and food crops are being ..... to make biofuels.

 • 1.

  ten

 • 2.

  past

 • 3.

  low

 • 4.

  used

On Tuesday, the United Nations will open a food summit in Rome. Leaders and high-level officials from around the world will meet at the Food and Agriculture Organization headquarters. The F.A.O. says they will discuss the effects of rising food prices, limited resources, climate change, increased energy needs and population growth.

The United Nations agency says the three-day summit offers a historic chance to re-launch the fight against hunger and poverty. Another goal is to increase agricultural production in developing countries.

Poor countries will likely spend up to one hundred seventy billion dollars this year to import food -- up forty percent from last year.

A new report says agricultural prices should ease from their recent record highs. International prices for most crops have started to drop, mainly because of increased production.

But over the next ten years, food prices are expected to average well above levels of the past ten years. World grain supplies are low and need to be refilled, and food crops are being used to make biofuels.

The report came from the Organization for Economic Cooperation and Development and the F.A.O.

Vào thứ ba, Liên Hiệp Quốc sẽ mở một cuộc họp hội nghị thượng đỉnh lương thực tại Rome.Các nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao từ khắp nơi trên thế giới sẽ họp mắt tại trụ sở của tổ chức Thực phẩm và Nông nghiệp.Tổ chức nông nghiệp và lương thực thế giới -FAO cho biết họ sẽ thảo luận về những tác động của việc tăng giá thực phẩm, nguồn tài nguyên hạn chế, biến đổi khí hậu , tăng nhu cầu năng lượng và tăng trưởng dân số .

Các cơ quan của Liên Hiệp Quốc cho rằng hội nghị thượng đỉnh ba ngày mở ra một cơ hội lịch sử để khởi động lại cuộc chiến chống đói nghèo.Mục tiêu khác là tăng cường sản xuất nông nghiệp ở các nước đang phát triển.

Các nước nghèo có thể sẽ chi tiêu lên đến 170 nghìn đô la trong năm nay để nhập khẩu lương thực tăng lên bốn mươi phần trăm so với năm ngoái .

Một báo cáo mới cho biết giá nông nghiệp nên giảm từ mức cao kỷ lục gần đây của họ.Giá cả quốc tế cho hầu hết các loại cây trồng đã bắt đầu giảm, chủ yếu là do sản xuất tăng.

Nhưng trong mười năm tới , giá lương thực dự kiến ​​sẽ đạt trung bình cũng cao hơn mức trong mười năm qua.Nguồn cung cấp ngũ cốc thế giới thấp và cần phải được nạp đầy lại,và cây lương thực đang được sử dụng để làm nhiên liệu sinh học .

Báo cáo đến từ Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển và tổ chức FAO.

Bài 2:

Câu 1 :

Rekha Mehra is the director for .....and development issues at the ........ -based nonprofit. She says improving women's ...... to get resources and technology can directly increase ........ productivity.

 • 1.

  economic

 • 2.

  Washington

 • 3.

  ability

 • 4.

  agricultural

Câu 2 :

After all, women produce as much as .....percent of the food in developing countries. In parts of Africa, for example, men are ..... for cash crops while women are generally responsible for food crops. And, around the world, women are the ones ....... responsible for their families’ ...... .

 • 1.

  eighty

 • 2.

  responsible

 • 3.

  mainly

 • 4.

  nutrition

Câu 3 :

Rekha Mehra says the ....... to own land will lead to ...... investment in the land. She says world leaders need to think about these ..... issues when they meet in Rome ...... week.

 • 1.

  right

 • 2.

  greater

 • 3.

  gender

 • 4.

  this

The F.A.O. has suggested several measures to deal immediately with the situation. These include supplying food to at–risk populations and seeds, fertilizer and animal feed to local farmers.

But what about long-term answers to food security? The International Center for Research on Women says one answer is investing more in female farmers.

Rekha Mehra is the director for economic and development issues at the Washington-based nonprofit. She says improving women's ability to get resources and technology can directly increase agricultural productivity.

After all, women produce as much as eighty percent of the food in developing countries. In parts of Africa, for example, men are responsible for cash crops while women are generally responsible for food crops. And, around the world, women are the ones mainly responsible for their families’ nutrition.

Women farmers usually have to own land to receive loans and other resources. Yet, in many developing countries, women do not have property rights like men have.

Rekha Mehra says the right to own land will lead to greater investment in the land. She says world leaders need to think about these gender issues when they meet in Rome this week.

Tố chức FAO đã đề nghị một số biện pháp để đối phó ngay với tình hình. Bao gồm việc cung cấp lương thực và hạt giống cho nhóm dân số có nguy cơ cao , phân bón và thức ăn gia súc cho nông dân địa phương .

Nhưng câu trả lời dài hạn cho an ninh lương thực là gì?Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu về Phụ nữ đưa ra một câu trả lời là đầu tư nhiều hơn trong nông dân nữ.

Bà Rekha Mehra là giám đốc về các vấn đề kinh tế và phát triển tại trụ sở phi lợi nhuận tại Washington.Bà cho rằng việc cải thiện khả năng của phụ nữ để có được nguồn lực và công nghệ có thể trực tiếp làm tăng năng suất nông nghiệp .

Sau tất cả biện pháp đó, phụ nữ sản xuất được tối đa tám mươi phần trăm lương thực ở các nước đang phát triển.Trong khu vực châu Phi , ví dụ , những người đàn ông chịu trách nhiệm để trồng cây hoa màu trong khi phụ nữ thường chịu trách nhiệm về cây lương thực.Và , trên thế giới, phụ nữ là những người chịu trách nhiệm chính cho dinh dưỡng trong gia đình của họ .

Nữ nông dân thường phải sở hữu đất đai để nhận được các khoản vay và các nguồn lực khác.Tuy nhiên , ở nhiều nước đang phát triển , phụ nữ không có quyền sở hữu như những người đàn ông .

Rekha Mehra cho rằng quyền sở hữu đất đai sẽ dẫn đến đầu tư nhiều hơn trong đất.Bà nói các nhà lãnh đạo thế giới cần phải suy nghĩ về những vấn đề giới tính khi họ gặp nhau tại Rome vào tuần này .