Cooking meals with the sun

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
solar (thuộc về) mặt trời
harmful có hại
organism sinh vật
bacteria vi khuẩn
panel điều khiển
separate riêng rẽ
onto
manufacture chế tạo, sản xuất
directly trực tiếp
postal bưu chính
Thành ngữ - Ngữ pháp

solar cooker : bếp năng lượng mặt trời

solar oven : lò nướng năng lượng mặt trời

 

Bài 1:

Câu 1 :

Millions of people around the world cook their food over a ......fire every day. It is often difficult to find wood for the fire. People who do not have wood must spend large amounts of ......on cooking fuel. However, there is a much ...... way to cook food using ...... from the sun.

 • 1.

  smoky

 • 2.

  money

 • 3.

  easier

 • 4.

  energy

Câu 2 :

The second kind of solar oven is a ..... cooker. It includes ....... flat walls, or panels, that directly reflect the sun's ..... onto the food. The food is inside a separate container of plastic or ......  that traps heat energy. 

 • 1.

  panel

 • 2.

  several

 • 3.

  light

 • 4.

  glass

Millions of people around the world cook their food over a smoky fire every day. It is often difficult to find wood for the fire. People who do not have wood must spend large amounts of money on cooking fuel. However, there is a much easier way to cook food using energy from the sun.

Solar cookers, or ovens, have been used for centuries. A Swiss scientist made the first solar oven in seventeen sixty-seven. Today, people are using solar cookers in many countries around the world. People use solar ovens to cook food and to heat drinking water to kill bacteria and other harmful organisms.

There are three kinds of solar ovens. The first is a box cooker. It is designed with a special wall that shines or reflects sunlight into the box. Heat gets trapped under a piece of glass or plastic covering the top of the cooker. A box oven is effective for slow cooking of large amounts of food.

The second kind of solar oven is a panel cooker. It includes several flat walls, or panels, that directly reflect the sun's light onto the food. The food is inside a separate container of plastic or glass that traps heat energy.

Hàng triệu người trên thế giới nấu ăn bằng lửa mỗi ngày.Thường là rất khó để tìm gỗ đốt lửa. Những người mà không có gỗ phải dành một số  tiền lớn để mua nhiên liệu đun nấu .Tuy nhiên , có một cách dễ dàng hơn để nấu thức ăn là sử dụng năng lượng từ mặt trời.

Bếp năng lượng mặt trời , hoặc lò nướng, đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ.Một nhà khoa học Thụy Sĩ đã sản xuất ra lò nướng năng lượng mặt trời đầu tiên trong năm 1767 .Ngày nay, mọi người đang sử dụng bếp năng lượng mặt trời ở nhiều nước trên thế giới.Người sử dụng lò năng lượng mặt trời để nấu thức ăn và đun nước uống nóng để diệt vi khuẩn và sinh vật gây hại khác .

Có ba loại lò năng lượng mặt trời . Đầu tiên là một nồi hộp .Nó được thiết kế với một bức tường đặc biệt tỏa sáng hoặc phản chiếu ánh sáng mặt trời vào hộp.Hơi nóng được bẫy dưới một mảnh thủy tinh hoặc nhựa bao lấy đỉnh của nồi.Một chiếc lò hình hộp có hiệu quả cho việc nấu chậm một số lượng thức ăn lớn.

Loại lò năng lượng mặt trời thứ hai là một nồi điều khiển .Nó bao gồm những bức chắn bằng phẳng, hoặc các tấm , trực tiếp phản chiếu ánh sáng của mặt trời vào thực phẩm.Các món ăn để bên trong một hộp chứa riêng biệt bằng nhựa hoặc thủy tinh bẫy năng lượng nhiệt .

Bài 2:

Câu 1 :

The third kind of solar oven is a parabolic cooker. It has ......  walls that aim sunlight directly into the bottom of the oven. Food cooks ..... in parabolic ovens. However, these cookers are .....to make. They must be re-aimed often to follow the sun. Parabolic cookers can also cause burns and .... injuries if they are not used correctly.

 • 1.

  rounded

 • 2.

  quickly

 • 3.

  hard

 • 4.

  eye

Câu 2 :

You can make solar ovens from .....  or heavy paper. They will not catch fire. Paper burns at two hundred ..... degrees Celsius. A solar cooker never gets that hot. Solar ovens cook food at ..... temperatures over long periods of time. This permits people to leave ..... to cook while they do other things.

 • 1.

  boxes

 • 2.

  thirty-two

 • 3.

  low

 • 4.

  food

People can build panel cookers quickly and with very few supplies. They do not cost much. In Kenya, for example, panel cookers are being manufactured for just two dollars.

The third kind of solar oven is a parabolic cooker. It has rounded walls that aim sunlight directly into the bottom of the oven. Food cooks quickly in parabolic ovens. However, these cookers are hard to make. They must be re-aimed often to follow the sun. Parabolic cookers can also cause burns and eye injuries if they are not used correctly.

You can make solar ovens from boxes or heavy paper. They will not catch fire. Paper burns at two hundred thirty-two degrees Celsius. A solar cooker never gets that hot. Solar ovens cook food at low temperatures over long periods of time. This permits people to leave food to cook while they do other things.

You can learn more about solar cooking at solarcooking.org. Or write to Solar Cookers International. The postal address is nineteen nineteen Twenty-first Street, Sacramento, California, nine-five-eight-one-one, USA.

Mọi người có thể làm chiếc lò nướng điều khiển một cách nhanh chóng và tốn ít nguyên liệu.Chúng có chi phí rẻ. Ví dụ như là ở Kenya , lò nướng điều khiển được sản xuất với giá chỉ có 2 đô la.

Loại lò năng lượng mặt trời thứ 3 là loại bếp parabol. Nó đã được làm thành hình tròn nhằm mục đích đưa ánh sáng mặt trời trực tiếp vào đáy lò. Thức ăn được nấu rất nhanh chóng trong lò nướng parabol.Tuy nhiên, những chiếc bếp này rất khó để thực hiện. Chúng phải thường xuyên phải hướng đi hướng lại theo ánh nắng mặt trời .Những chiếc bếp nấu parabol cõ thể bị cháy và mắt bạn sẽ bị thương nếu không sử dụng bếp dúng cách.

Bạn có thể làm lò năng lượng mặt trời từ hộp hoặc giấy nặng .They will not catch fire.Giấy cháy ở nhiệt độ 232 độ C. Một chiếc bếp năng lượng mặt trời không bao giờ nóng. Lò năng lượng mặt trời nấu chín thức ăn ở nhiệt độ thấp trong một thời gian dài.Điều này cho phép mọi người để lại thức ăn để nấu trong lò trong khi đó họ làm những việc khác .

Bạn có thể tìm hiểu thêm về bếp nấu năng lượng mặt trời tại solarcooking.org . Hoặc viết thư cho tổ chức Bếp năng lượng mặt trời quốc tế. Địa chỉ bưu chính tại số 1919 phố 21, Sacramento, California, 5-5-8-1-1 , Hoa Kỳ