VOA: Where do we come from?

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
ancestor ông bà tổ tiên
algorithm thuật toán
tribe bộ lạc
movement sự di chuyển
prove chứng minh
sequencing sự sắp xếp dãy

VOA: Where do we come from?

Thành ngữ - Ngữ pháp

as far back as : lui tận về

 

Bài 1:

Câu 1 :

Would you like to know where your ancestors .....from? British and American scientists may have found ...... for you. They have developed a new algorithm to study deoxyribonucleic acid, also known as DNA -- the building ....... of life.

The algorithm is a step-by-step operation .... solving problems. It is called “Geographic Population Structure,” or GPS. The ....... was prepared by researchers from the University of Sheffield in England, and the University of Southern California. It was ...... in the journal Nature Communications.

 • 1.

  came

 • 2.

  answers .

 • 3.

  blocks

 • 4.

  for

 • 5.

  report

 • 6.

  published

Câu 2 :

The researchers say GPS can find a ..... or tribe where genes became mixed as far back as .... years ago, during population movements or invasions. At such times, people from groups that were separated ..... came together and had children.

The British and American scientists tested their algorithm by .....genetic information from ..... individuals. The people were from 10 ...... on the Italian island of Sardinia. GPS correctly placed ...... percent of the people directly in their villages. Most of the other individuals were placed within ... kilometers of their villages. A test involving more than .....  islands in the Pacific Ocean produced similar results. In all, ..... percent of the information proved correct.

 • 1.

  village

 • 2.

  1,000

 • 3.

  earlier

 • 4.

  studying

 • 5.

  200

 • 6.

  villages

 • 7.

  25

 • 8.

  50

 • 9.

  20

 • 10.

  98

Câu 3 :

The scientists say the new ...... may be important not only for learning about ancestors, but also for ..... reasons. They say that knowing one’s genetic code may ..... what conditions and sicknesses may be likely to ......a person.

But valuable as it may prove to be, there are more-..... ways that people can learn about their ancestry. Some families pass information about family history to the next .......  . In turn, those children pass the information on to their children.

 • 1.

  method

 • 2.

  health

 • 3.

  show

 • 4.

  affect

 • 5.

  traditional

 • 6.

  generation

Câu 4 :

And some people have their DNA studied ..... what is called bio-geographical sequencing. This method places people ..... within about ..... kilometers in Europe. But the rate of success is much ..... in other parts of the world.   

 • 1.

  through

 • 2.

  correctly

 • 3.

  700

 • 4.

  lower

Would you like to know where your ancestors came from? British and American scientists may have found answers for you. They have developed a new algorithm to study deoxyribonucleic acid, also known as DNA -- the building blocks of life.

The algorithm is a step-by-step operation for solving problems. It is called “Geographic Population Structure,” or GPS. The report was prepared by researchers from the University of Sheffield in England, and the University of Southern California. It was published in the journal Nature Communications.

The researchers say GPS can find a village or tribe where genes became mixed as far back as 1,000 years ago, during population movements or invasions. At such times, people from groups that were separated earlier came together and had children.

The British and American scientists tested their algorithm by studying genetic information from 200 individuals. The people were from 10 villages on the Italian island of Sardinia. GPS correctly placed 25 percent of the people directly in their villages. Most of the other individuals were placed within 50 kilometers of their villages. A test involving more than 20 islands in the Pacific Ocean produced similar results. In all, 98 percent of the information proved correct.

The scientists say the new method may be important not only for learning about ancestors, but also for health reasons. They say that knowing one’s genetic code may show what conditions and sicknesses may be likely to affect a person.

But valuable as it may prove to be, there are more-traditional ways that people can learn about their ancestry. Some families pass information about family history to the next generation. In turn, those children pass the information on to their children.

And some people have their DNA studied through what is called bio-geographical sequencing. This method places people correctly within about 700 kilometers in Europe. But the rate of success is much lower in other parts of the world.

Bạn có muốn biết tổ tiên của bạn đến từ đâu không ? Các nhà khoa học Anh và Mỹ có thể đã tìm ra câu trả lời cho bạn.Họ đã phát triển một thuật toán mới để nghiên cứu deoxyribonucleic acid , còn được gọi là DNA - những yếu tố làm nên sự sống.

Thuật toán là một hoạt động từng bước để giải quyết vấn đề .Nó được gọi là "Cấu trúc địa lý dân số , " hoặc GPS.Báo cáo này được soạn bởi các nhà nghiên cứu từ Đại học Sheffield ở Anh, và Đại học Nam California. Được xuất bản trong tạp chí Nature Communications.

Các nhà nghiên cứu cho rằng GPS có thể được tìm thấy một ngôi làng hay bộ lạc nơi mà  lui về 1.000 năm trước gen trở nên lẫn lộn, trong quá trình di dân hay những cuộc xâm lược . Vào thời điểm đó, những người từ các nhóm  được tách ra trước đó đã đến với nhau và có con.

Các nhà khoa học Anh và Mỹ đã thử nghiệm thuật toán của họ bằng cách nghiên cứu các thông tin di truyền từ 200 cá thể .Những người đến từ 10 ngôi làng trên đảo Sardinia của Ý.GPS chọn chính xác 25 phần trăm số người trực tiếp sống trong làng của họ .Hầu hết các cá nhân khác sống trong phạm vi 50 km từ quanh ngôi làng của họ.Một cuộc thử nghiệm liên quan đến hơn 20 hòn đảo ở Thái Bình Dương cho kết quả tương tự. Trong tất cả , 98 phần trăm của các thông tin đã chứng minh là đúng .

Các nhà khoa học nói rằng phương pháp mới có thể quan trọng không chỉ để tìm hiểu về tổ tiên, mà còn vì lí do sức khỏe.Họ cho biết mã di truyền của một người có thể cho thấy những điều kiện và bệnh tật có thể có khả năng ảnh hưởng đến người đó.

Nhưng giá trị ở chỗ nó có thể chứng minh được rằng có nhiều cách truyền thống mà mọi người có thể tìm hiểu về tổ tiên của họ.Một số gia đình chuyển các thông tin về lịch sử gia đình cho thế hệ sau . Ngược lại, những trẻ em đó chuyển các thông tin  con cái của họ .

Và một số người có ADN của họ nghiên cứu thông qua những gì được gọi là sự sắp xếp chuỗi sinh học địa lý . Phương pháp này đặt con người một cách chính xác trong phạm vi khoảng 700 km ở châu Âu. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công thấp hơn rất nhiều trong các nơi khác trên thế giới .