Climate change meets American agriculture

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
affect hậu quả
invasive xâm chiếm, xâm lấn
weed cỏ dại
federal liên bang
publication ấn phẩm
Thành ngữ - Ngữ pháp

Climate Change Science Program : Chương trình khoa học biến đổi khí hậu

federal agency : Hội đồng liên bang

crop failure : mất mùa 

insect outbreak : nạn dịch côn trùng

The Department of Agriculture : Bộ nông nghiệp

national laboratory : phòng thí nghiệm quốc gia

nongovernmental organization : tổ chức phi chính phủ

 

Bài 1:

Câu 1 :

The new report is from the Climate Change Science Program, which..(1)... together the research efforts of thirteen ..(2).... agencies. President George Bush launched the program ...(3)... years ago.

 • 1.

  brings

 • 2.

  federal

 • 3.

  six

Câu 2 :

Much of the East and.....now get more rain than a century ago. But the report says there is some evidence of increased drought conditions in the West and Southwest. Western states have less snow and ice on the ..... and earlier melting in the spring.

 • 1.

  South

 • 2.

  mountains

A government report says climate change is already affecting American agriculture.

The new report is from the Climate Change Science Program, which brings together the research efforts of thirteen federal agencies. President George Bush launched the program six years ago.

Here are some of the findings by scientists:

The growing season has increased by ten to fourteen days in northern parts of the United States over the last nineteen years.

Much of the East and South now get more rain than a century ago. But the report says there is some evidence of increased drought conditions in the West and Southwest. Western states have less snow and ice on the mountains and earlier melting in the spring.

Grain and oilseed crops are likely to develop faster with increased carbon dioxide in the atmosphere. But higher temperatures will increase the risk of crop failures.

Also, horticultural crops such as tomatoes, onions and fruit are more easily affected by climate change than grains and oilseed crops.

Fewer animals will die during warmer winters, but greater numbers will die during hotter summers. And temperature extremes reduce animal production of meat or milk products.

Một báo cáo của chính phủ cho biết biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp Mỹ.

Báo cáo mới từ Chương trình khoa học biến đổi khí hậu , trong đó tập hợp những nỗ lực nghiên cứu của các cơ quan 13 liên bang.Tổng thống George Bush đã phát động chương trình sáu năm trước.

Dưới đây là một số phát hiện của các nhà khoa học :

Vụ mùa đã tăng 10-14 ngày trong phần phía bắc của Hoa Kỳ trong mười chín năm qua.

Phương Đông và Nam bây giờ có mưa nhiều hơn một thế kỷ trước . Nhưng báo cáo cho biết có một số bằng chứng về tình trạng hạn hán gia tăng ở phương Tây và Tây Nam.Phía tây tiểu bang có ít tuyết và băng trên núi tan chảy và trước đó vào mùa xuân.

Ngũ cốc và hạt có cây lấy dầu có thể phát triển nhanh hơn với sự gia tăng lượng khí carbon dioxide trong khí quyển. Nhưng nhiệt độ cao sẽ làm tăng nguy cơ mất mùa .

Ngoài ra, các loại cây hoa màu cà chua , hành tây và trái cây được dễ dàng hơn bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu hơn ngũ cốc và cây hạt có dầu.

Một vài con sẽ chết trong những mùa đông ấm, nhưng số lượng nhiều sẽ chết trong những mùa hè nóng hơn . Và nhiệt độ khắc nghiệt làm giảm sản xuất động vật lấy thịt hoặc các sản phẩm sữa.

Bài 2:

Câu 1 :

Forests in the West, the Southwest and Alaska already have ..... in fires, insect outbreaks and dead trees. But young forests on good soil will be more ..... because of increased carbon dioxide levels.

 • 1.

  increases

 • 2.

  productive

Câu 2 :

The Department of Agriculture was the lead ..... for the new report. Thirty-eight scientists from universities, national laboratories, nongovernmental organizations and federal ..... wrote it. They considered more than one..... scientific publications.

 • 1.

  agency

 • 2.

  service

 • 3.

  thousand

Forests in the West, the Southwest and Alaska already have increases in fires, insect outbreaks and dead trees. But young forests on good soil will be more productive because of increased carbon dioxide levels.

At the same time, invasive plants will also grow faster and are likely to move northward. Recent research also suggests that weeds might get harder to kill with glyphosate, the most widely used plant killer in the United States.

The Department of Agriculture was the lead agency for the new report. Thirty-eight scientists from universities, national laboratories, nongovernmental organizations and federal service wrote it. They considered more than one thousand scientific publications.

The report was the strongest statement yet by the Bush administration that human activity is the main cause of climate change in the last fifty years. Carbon dioxide from the burning of oil, natural gas and coal is the main gas blamed for trapping heat in the atmosphere.

The report says warming is very likely to continue in the United States during the next twenty-five to fifty years. And it says this is so even if future greenhouse-gas emissions are
reduced.

Rừng ở phía Tây , Tây Nam và Thổ đã có sự gia tăng hỏa hoạn, dịch côn trùng và cây chết.Nhưng rừng mới trên đất tốt sẽ có hiệu quả hơn do tăng nồng độ carbon dioxide.

Đồng thời , thực vật xâm lấn cũng sẽ phát triển nhanh hơn và có khả năng di chuyển về phía bắc.Nghiên cứu gần đây cũng cho thấy rằng cỏ dại có thể tiêu diệt khó hơn với thuốc diệt cỏ glyphosate , kẻ phá hủy cây trồng đc sử dụng rộng rãi nhất tại Hoa Kỳ.

Bộ Nông nghiệp là cơ quan chủ trì báo cáo mới . Ba mươi tám nhà khoa học từ các trường đại học , phòng thí nghiệm quốc gia , các tổ chức phi chính phủ và các dịch vụ liên bang đã viết nó.Họ xem xét hơn một ngàn ấn phẩm khoa học.

Báo cáo là tuyên bố mạnh mẽ nhất của chính quyền Bush rằng hoạt động của con người là nguyên nhân chính của biến đổi khí hậu trong năm mươi năm qua.Carbon dioxide từ việc đốt dầu , khí tự nhiên và than là nguyên nhân chính cho sự tăng nhiệt trong khí quyển .

Báo cáo cho biết sự ấm lên là rất có khả năng tiếp tục ở Hoa Kỳ trong 25-50 năm tới. , Và nói rằng đây là như vậy ngay cả khi lượng khí thải khí nhà kính trong tương lai là
giảm .