Will China, India Become World’s Largest Economies?

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
gross domestic product Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)
establish thành lập, thiết lập
exchange rate tỷ giá hối đoái
estimate sự đánh giá , ước lượng
margin khoản dư, lợi nhuận
huge đồ sộ, to lớn
error sự sai lầm, sự sai sót, lỗi, sai số
validity giá trị, tính hợp lệ
emerging hiện lên

Bài 1:

Câu 1 :

The economies of India and China could be..... than many people have thought.

 • 1
  larger
 • smaller
 • stronger
 • weaker
Câu 2 :

 A new study from the World Bank now has some experts predicting that China will become the world’s largest economy--by one measure--...... this year. 

 • these
 • that
 • 1
  this
 • those
Câu 3 :

The same study says that India’s economy could pass Japan’s as the world’s .... largest.

 • first
 • second
 • 1
  third
 • fourth
Câu 4 :

To get their results, the researchers ... a different way to measure the size of a nation’s economy.  Usually economists measure by a country’s gross .... product: the value of all goods and services it produces. But, some say a .... method called purchasing power parity, or PPP, is a better measure.  It examines differences in the cost of living ..... nations.

 • 1.

  used

 • 2.

  domestic

 • 3.

  different

 • 4.

  among

Câu 5 :

The report is ... the International Comparison Program, which was established by the United Nations.  The results are based on prices in ..... .  Kamel Mellahi is a professor at the University of Warwick in ..... .  He says PPP provides economists with a way to .... the costs of ordinary things that people need in different countries.

 • 1.

  from

 • 2.

  2011

 • 3.

  Britain

 • 4.

  compare

Câu 6 :

“You take a ..... of goods that we all buy, including milk, butter, sugar, go(ing) to the movie, ..... of (a) haircut, in different countries and they look at the cost of that ....  different countries.”

Experts then establish a base exchange ..... and use it to compare economies.

 • 1.

  basket

 • 2.

  price

 • 3.

  in

 • 4.

  rate

Câu 7 :

The gross domestic .... measure uses market-based exchange rates to .... economies. They are exchange rates paid by travelers and exporters. So the main difference .... GDP and PPP is how exchange rates .... computed.

 • 1.

  product

 • 2.

  compare

 • 3.

  between

 • 4.

  are

Câu 8 :

“There is a huge margin of error there that I think can ..... throw the validity of the whole .... into question.”

World Bank information shows that China’s GDP was about .... trillion dollars in 2012. That was half the size of the 16-..... -dollar US economy.

 • 1.

  really

 • 2.

  thing

 • 3.

  eight

 • 4.

  trillion

Câu 9 :

However, Professor Mellahi says the GDP measurement underestimates ......economies.

“With traditional GDP, people always said it underestimates the size of economies in developing countries, and .....of the emerging economies.”

The economies of China and India continue to ..... at rates higher than most developed economies. However, China and India rate far below other large economies when their .... are compared with their populations.

 • 1.

  developing

 • 2.

  some

 • 3.

  grow

 • 4.

  economies

The economies of India and China could be larger than many people have thought.  A new study from the World Bank now has some experts predicting that China will become the world’s largest economy--by one measure--this year.  The same study says that India’s economy could pass Japan’s as the world’s third largest.

 

To get their results, the researchers used a different way to measure the size of a nation’s economy.  Usually economists measure by a country’s gross domestic product: the value of all goods and services it produces. But, some say a different method called purchasing power parity, or PPP, is a better measure.  It examines differences in the cost of living among nations.
 
The report is from the International Comparison Program, which was established by the United Nations.  The results are based on prices in 2011.  Kamel Mellahi is a professor at the University of Warwick in Britain.  He says PPP provides economists with a way to compare the costs of ordinary things that people need in different countries.
 
“You take a basket of goods that we all buy, including milk, butter, sugar, go(ing) to the movie, price of (a) haircut, in different countries and they look at the cost of that in different countries.”
 
Experts then establish a base exchange rate and use it to compare economies.
                          
The gross domestic product measure uses market-based exchange rates to compare economies.  They are exchange rates paid by travelers and exporters.  So the main difference between GDP and PPP is how exchange rates are computed.
 
Greg McBride is Chief Financial Analyst at Bankrate.com.  He says PPP avoids some problems. But it is more like an estimate than a measurement.
 
“There is a huge margin of error there that I think can really throw the validity of the whole thing into question.”
 
World Bank information shows that China’s GDP was about eight trillion dollars in 2012.  That was half the size of the 16-trillion-dollar US economy.
 
However, Professor Mellahi says the GDP measurement underestimates developing economies.
 
“With traditional GDP, people always said it underestimates the size of economies in developing countries, and some of the emerging economies.”
 
The economies of China and India continue to grow at rates higher than most developed economies.  However, China and India rate far below other large economies when their economies are compared with their populations.
 
I’m Mario Ritter.

Nền kinh tế của Ấn Độ và Trung Quốc có thể lớn hơn nhiều so với những gì con người đã nghĩ . Một nghiên cứu mới của Ngân hàng Thế giới hiện nay có một số chuyên gia dự đoán rằng Trung Quốc sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới - theo một đánh giá của năm nay.Nghiên cứu này cũng cho biết, nền kinh tế Ấn Độ có thể vượt qua Nhật Bản là nền kình tế đứng thứ ba trên thế giới.Để có được kết quả đó , các nhà nghiên cứu sử dụng một cách khác để đánh giá mức độ pát triển kinh tế của một quốc gia .Thường thì kinh tế được đánh giá bằng tổng sản phẩn quốc nội của quốc gia :giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ sản xuất của quốc gia đó.Nhưng , một số người cho rằng một phương pháp khác là sức mua tương đương , hoặc PPP, là một biện pháp tốt hơn. Nó xem xét sự khác biệt về chi phí sinh hoạt giữa các quốc gia .

 

Báo cáo từ Chương trình So sánh Quốc tế , được thành lập bởi Liên Hiệp Quốc.Các kết quả được dựa trên tình hình giá cả trong năm 2011. Kamel Mellahi là một giáo sư tại Đại học Warwick ở Anh. Ông nói rằng PPP cung cấp cho nền kinh tế một cách để so sánh chi phí cho những vấn đề thường nhật mà mọi người cần ở các nước khác nhau.

''Bạn mua tất cả những thử tốt cho giỏ hàng của mình , bao gồm sữa, bơ đường , đi hoặc đang đi xem phim , giá cho một hoặc nhiều lần cắt tóc ở mỗi thành phố là khác nhau và họ thấy giá của mỗi đất nước là khác nhau''.

Các chuyên gia sau đó thiết lập một cơ sở tỷ giá hối đoái và sử dụng nó để so sánh các nền kinh tế .

Tổng sản phẩm quốc nội sử dụng tỷ giá hối đoái dựa trên thị trường để so sánh các nền kinh .Đó là tỷ giá hối đoái trả khách du lịch và xuất khẩu . Vì vậy, sự khác biệt chính giữa GDP và PPP là cách tính tỷ giá hối đoái.

Greg McBride là trưởng nhóm phân tích tài chính tại Bankrate.com . Ông nói rằng PPP tránh một số vấn đề . Nhưng nó giống như một bản ước lượng hơn một phép đo .

"Đó là một khoản lợi nhuận khổng lồ của việc sai số mà tôi nghĩ rằng thực sự có thể áp dụng tính hợp lệ của toàn bộ điều vào câu hỏi . "

Thông tin Ngân hàng Thế giới cho thấy GDP của Trung Quốc là khoảng tám nghìn tỷ USD vào năm 2012. Đó là một nửa kích thước của 16 nghìn tỷ đô la nền kinh tế Mỹ .

Tuy nhiên , Giáo sư nói Mellahi GDP đánh giá thấp nền kinh tế đang phát triển.

Với cách đánh giá GDP truyền thống , mọi người luôn luôn đánh giá thấp quy mô của nền kinh tế của các nước đang phát triển , và một số các nền kinh tế mới nổi. "

Các nền kinh tế của Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục tăng trưởng ở mức cao hơn so với hầu hết các nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên , Trung Quốc và Ấn Độ đánh giá thấp hơn nhiều so các nền kinh tế lớn khác khi nền kinh tế của họ được so sánh với dân số của họ.