Chánh-Quyền Hoa-Kỳ Và Quyền Công-Dân

Từ vựng hình
quốc hội
the house of representatives.
the house of representatives /ðə haʊs ɔv rɪːprɪ'zentətɪv/
nữ dân biểu
congresswoman.
congresswoman /'kɒŋgresmən/
thượng viện
the senate.
the senate /ðə 'senət/
thượng nghị sĩ
senator.
senator /'senətə/
tòa bạch ốc
the white house.
the white house /ðə hwaɪt haʊs/
tổng thống
president.
president /'prezɪdənt/
phó tổng thống
vice president.
vice president /vaɪs 'prezɪdənt/
tối cao pháp viện
the supreme court.
the supreme court /ðə sʊ'prɪːm kɔːt/
chánh-án tối cao
chief justice.
chief justice /tʃiːf 'dʒʌstɪs/
các thẩm phán
justices.
justices /'dʒʌstɪs/