Cambodia wants China’s help to stop sex trafficking

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
traffic buôn bán
sham giả,giả vờ
Secretary of State bộ trưởng bộ ngoại giao
Ministry of Interior bộ nội vụ
National Authority Against Human Trafficking Cơ quan chống buôn người quốc gia

Bài 1:

Câu 1 :

An increasing number of Cambodian women are finding their way into sham Chinese marriages. Many are becoming victims of ______ -- for the purpose of forced labor or sex.

 • 1.

  human trafficking

Câu 2 :

She says restrictive visas will help lower the number of ______. She says the government sent a letter to the Chinese embassy in Phnom Penh. The letter reportedly says many Cambodian women are suffering after being tricked into ______.

 • 1.

  trafficked women

 • 2.

  sham marriages

Câu 3 :

He says China has started to have stronger ______ because the problem keeps getting bigger. But a Chinese embassy spokesman, Cheng Hong Bo, says he cannot say if China is prepared to restrict visas.

 • 1.

  restrictions on visas

Câu 4 :

“Between the two countries, I think that we should put more emphasis on ______. I mean to cooperate more closely to deal with these issue(s).”

 • 1.

  human trafficking

Câu 5 :

The rights group Adhoc says it received______reports of cross-border trafficking during the first six months of the year. Nearly ______ reportedly were involved. Twenty-nine of them had gone to China.

 • 1.

  108

 • 2.

  300 people

Câu 6 :

Lim Mony of Adhoc says trafficked women who escaped from China have reported ______, overwork and starvation.

 • 1.

  sexual abuse

Câu 7 :

She says some of the victims took drugs in an effort to take their life while others went into hiding. Some have been kept as ______.

 • 1.

  slaves

Câu 8 :

One victim was Chan Rumduol, which is not her real name. She told VOA that her family was persuaded by______ to send her to be married to a man in China. In exchange, her family would receive money every month.

 • 1.

  a middleman

Câu 9 :

Chan Rumduol says she thought she would only have one husband, but was forced to change from one ______ to another. She escaped to call her mother, who turned to Adhoc for help. She finally returned home and reported the______ to the group. The trafficker has yet to be caught.

 • 1.

  Chinese man

 • 2.

  trafficker

Câu 10 :

Chu Bun Eng says her office will ______ on any complaints that reach her office. But Adhoc says many victims have reported ______ and government officials have refused to take action.

 • 1.

  take action

 • 2.

  complaints

An increasing number of Cambodian women are finding their way into sham Chinese marriages. Many are becoming victims of human trafficking — for the purpose of forced labor or sex.

Ngày càng có nhiều phụ nữ Campuchia tìm đường vào hôn nhân Trung Quốc giả mạo. Nhiều người đang trở thành nạn nhân của nạn buôn người – vì mục đích cưỡng bức lao động hoặc tình dục.

Chu Bun Eng is Cambodia’s Secretary of State for the Ministry of Interior. She also heads the National Authority Against Human Trafficking.

Chu Bun Eng là Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia về Bộ Nội vụ. Bà cũng đứng đầu Cơ quan Quản lý Quốc gia chống buôn bán người.

She says restrictive visas will help lower the number of trafficked women. She says the government sent a letter to the Chinese embassy in Phnom Penh. The letter reportedly says many Cambodian women are suffering after being tricked into sham marriages.

Bà nói rằng giới hạn visa sẽ giúp giảm số lượng phụ nữ bị buôn để bóc lột. Bà nói rằng chính phủ đã gửi một lá thư tới Đại sứ quán Trung Quốc ở Phnom Penh. Bức thư nói rằng nhiều phụ nữ Campuchia đang đau khổ sau khi bị lừa dối vào những cuộc hôn nhân giả dối.

A spokesman for Cambodia’s Ministry of Foreign Affairs says the government has asked for China’s cooperation. Spokesman Koy Kuong says the appeal also went to Chinese embassies in Laos, Vietnam, and Thailand, where Cambodian women may request for visas.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết chính phủ đã yêu cầu sự hợp tác của Trung Quốc. Người phát ngôn Koy Kuong cho biết lời kêu gọi này cũng đã được gửi tới các đại sứ quán Trung Quốc tại Lào, Việt Nam và Thái Lan, nơi phụ nữ Campuchia có thể yêu cầu thị thực.

He says China has started to have stronger restrictions on visas because the problem keeps getting bigger. But a Chinese embassy spokesman, Cheng Hong Bo, says he cannot say if China is prepared to restrict visas.

Ông nói rằng Trung Quốc đã bắt đầu có những hạn chế mạnh hơn về visa vì vấn đề trở nên lớn hơn. Nhưng phát ngôn viên đại sứ quán Trung Quốc, ông Cheng Hong Bo, nói ông không thể nói nếu Trung Quốc chuẩn bị để hạn chế visa.

He says only that China is ready to work closely with Cambodia on the issue. “Between the two countries, I think that we should put more emphasis on [human trafficking]. I mean to cooperate more closely to deal with these issue(s).”

Ông chỉ nói rằng Trung Quốc đã sẵn sàng làm việc chặt chẽ với Campuchia về vấn đề này. “Giữa hai nước, tôi nghĩ chúng ta nên tập trung nhiều hơn vào [buôn bán người]. Ý tôi là hợp tác chặt chẽ hơn để giải quyết những vấn đề này. “

The rights group Adhoc says it received 108 reports of cross-border trafficking during the first six months of the year. Nearly 300 people reportedly were involved. Twenty-nine of them had gone to China.

Nhóm luật nhân Adhoc cho biết họ đã nhận được 108 báo cáo về nạn buôn người qua biên giới trong sáu tháng đầu năm. Gần 300 người được báo cáo đã tham gia. Hai mươi chín người đã đi đến Trung Quốc.

Lim Mony of Adhoc says trafficked women who escaped from China have reported sexual abuse, overwork and starvation.

Lim Mony of Adhoc nói rằng những phụ nữ bị buôn bán đã trốn thoát khỏi Trung Quốc đã báo cáo tình trạng lạm dụng tình dục, làm việc quá sức và đói khát.

She says some of the victims took drugs in an effort to take their life while others went into hiding. Some have been kept as slaves.

Bà nói một số nạn nhân đã dùng ma túy trong một nỗ lực để lấy mạng của họ trong khi những người khác trốn đi. Một số đã bị giữ như nô lệ.

She adds that traffickers working to set up fake marriages have a deep organization inside Cambodia and China.

Bà nói thêm rằng những kẻ buôn người làm việc công việc kết hôn giả có một tổ chức sâu bên trong Campuchia và Trung Quốc.

One victim was Chan Rumduol, which is not her real name. She told VOA that her family was persuaded by a middleman to send her to be married to a man in China. In exchange, her family would receive money every month.

Một nạn nhân là Chan Rumduol, đó không phải là tên thật của cô. Cô nói với đài VOA rằng gia đình cô đã được thuyết phục bởi một người trung gian để gửi cô đi lấy một người đàn ông ở Trung Quốc. Để đổi lại, gia đình cô sẽ nhận tiền mỗi tháng.

Instead, she says, she was taken by a human trafficker and raped. She says she was then given to a Chinese man, who let her live with him in rural China.

Thay vào đó, cô nói, cô bị bắt bởi một kẻ buôn người và bị cưỡng hiếp. Cô nói rằng cô đã được trao cho một người đàn ông Trung Quốc, người đã để cô sống với anh ta ở vùng nông thôn Trung Quốc.

Chan Rumduol says she thought she would only have one husband, but was forced to change from one Chinese man to another. She escaped to call her mother, who turned to Adhoc for help. She finally returned home and reported the trafficker to the group. The trafficker has yet to be caught.

Chan Rumduol nói rằng cô ấy nghĩ rằng cô ấy chỉ có một người chồng, nhưng đã bị ép thay đổi từ một người đàn ông Trung Quốc sang một người khác. Cô ấy đã trốn đi để gọi mẹ mình, người đã nhờ cậy đến Adhoc để được giúp đỡ. Cuối cùng, cô ấy trở về nhà và thông báo người buôn bán cho tổ chức. Người buôn bán vẫn chưa bị bắt.

Chu Bun Eng says her office will take action on any complaints that reach her office. But Adhoc says many victims have reported complaints and government officials have refused to take action.

I’m Marsha James.

Chu Bun Eng cho biết văn phòng của cô sẽ có hành động đối với mọi khiếu nại đến văn phòng của cô. Nhưng Adhoc nói nhiều nạn nhân đã báo cáo khiếu nại và các quan chức chính phủ đã từ chối hành động.
Tôi là Marsha James.