Cách sử dụng “Some – Many – Any – A few – A Little – A lot of – Lots of ”

Some:
+ Dùng trong câu khẳng định
+ Đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được
+ “Some” cũng được dùng trong câu hỏi
+ VD: I have some friends (Tôi có mấy người bạn)

Any:
+ Dùng trong câu phủ định và câu hỏi
+ Đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được
+ VD: There aren’t any books in the shelf (Trên giá không có cuốn sách nào cả)

Many:
+ Thường dùng trong câu hỏi và câu phủ định, câu khẳng định được dùng ít hơn
+ Đi với danh từ đếm được số nhiều
+ VD: Do you have many cars? (Bạn có nhiều xe hơi không?)

A lot of/ lots of:
+ Được dùng trong câu khẳng đinh và câu nghi vấn
+ Đi với danh từ không đếm được và danh từ đếm được số nhiều
+ Thường mang nghĩa “informal” (source: fb. com/tienganhthatde)
+ VD: We spent a lot of money (Chúng tôi đã tiêu rất nhiều tiền)

A few:
+ Dùng trong câu khẳng định
+ Dùng với danh từ đếm được số nhiều
+ VD: She enjoys her life here. She has a few friends and they meet quite often.
(Cô ấy thích cuộc sống ở đây. Cô ấy có một vài người bạn và họ gặp nhau rất thường xuyên).
Ở đây a few friends nói đến số lượng người bạn mà cô ấy có là một vài người chứ không phải ám chỉ cô ấy có ít bạn.

A little:
+ Dùng trong câu khẳng định
+ Đi với danh từ không đếm được
+ VD: Have you got any money? – Yes, a little. Do you want to borrow some? (Bạn có tiền không? Có, một ít. Anh có muốn vay không?)
“A little” ở đây hàm ý là có không nhiều nhưng đủ cho anh muợn một ít.