Cách phát âm /r/

Phụ âm R với cách phát âm /r/ là âm đặc trưng trong tiếng Anh. Đây là một âm khó. Trong tiếng Anh giọng Mỹ, chữ R khi đi theo sau các nguyên âm thì được phát âm khá rõ. Còn trong tiếng Anh giọng Anh thì chữ R khi đi theo sau các nguyên âm thường không được phát âm rõ thành /r/ mà có xu hướng biến thành âm /ə/.

I. Cách phát âm

  • Để phát âm chuẩn âm /r/, trước khi phát âm, miệng hơi mở, cong lưỡi lại và đẩy về phía sau, tạo thành một hình khum.

  • Chú ý 1: lưỡi không chạm vòm họng, khi phát âm không rung lưỡi
  • Chú ý 2:

– Khi R bắt đầu từ (rack, ramble, really) : môi hơi đẩy về phía trước.

– Khi R ở giữa hoặc kết thúc từ (zero, marine, berry) : lưỡi hơi thả lỏng

– Khi R đứng sau một phụ âm khác (training, tropical, print): bạn cần có sự chuẩn bị cho âm /r/, môi và lưỡi của bạn sẽ phải sẵn sàng và di chuyển về phía trước trước khi phát âm từ.

II. Dấu hiệu nhận biết

1. Chữ R được phát âm là /r/

rabbit /ˈræbɪt/ – race /reɪs/

Lưu ý : Trong một số trường hợp “r” không được phát âm và nó được gọi là “phụ âm câm”:

depart /dɪˈpɑːt/ – afternoon /ˌɑːftəˈnuːn/ – forbidden /fəˈbɪdən/ – wonderful /ˈwʌndəfəl/

storm /stɔːm/ – airport /ˈeəpɔːt/ – quarter /ˈkwɔːtə(r)/

2. Hai chữ RR được phát âm là /r/

arraign /əˈreɪn/ – arrest /əˈrest/

3. Khi R được theo sau bởi một phụ âm hoặc nguyên âm e câm

more /mɔːr/  – worse /wɜːrs/ –  sure /ʃʊr/

III. Luyện tập

Cùng luyện tập cách phát âm phụ âm R /r/ với video sau đây nhé: