Cách phát âm /m/ và /n/

Phụ âm /m/ và /n/

 

A. KHẨU HÌNH MIỆNG VÀ CÁCH PHÁT ÂM

1. Âm /m/

– Mím 2 môi rồi đẩy luồng khí ra để luồng không khí đi qua mũi chứ không phải miệng.

– Trong khi phát âm, môi khép

– Có thể cảm nhận được sự rung của mũi

 

2. Âm /n/

– Hàm đưa xuống một chút, môi hơi hé, lưỡi thả lỏng bình thường.

– Đầu lưỡi chạm vào phần lợi phía sau hàm răng trên, luồng hơi thoát ra ngoài qua mũi chứ không qua miệng.

– Có thể cảm nhận được sự rung của mũi.

B. DẤU HIỆU CHÍNH TẢ ĐỂ NHẬN BIẾT ÂM /m/

Chỉ có “m” được phát âm là /m/

Ví dụ:

miss/mɪs/(v) nhớ, lỡ
mango/ˈmæŋ.ɡəʊ/(n) quả xoài
mind-blowing/ˈmaɪndˌbləʊ.ɪŋ/(adj) gây bất ngờ ngạc nhiên
malicious/məˈlɪʃ.əs/(adj) gây hiểm hoạ cho ai
microbiology/ˌmaɪ.krəʊ.baɪˈɒl.ə.dʒi/(n) vi sinh vật học
– amaze/əˈmeɪz/(v) gây sửng sốt
– omelet/ˈɑm·lɪt/(n) trứng ốp la
– mastermind/ˈmɑː.stə.maɪnd/(v) chuẩn bị, lên kế hoạch
– surmountable/səˈmaʊntə.bəl/(adj) có thể thành công, khả thi
– humanity/hjuːˈmæn.ə.ti/(n) lòng nhân đạo
– anthem/ˈæn.θəm/(n) quốc ca
maximum/ˈmæk.sɪ.məm/(adj) tối đa
– bookworm/ˈbʊk.wɜːm/(n) mọt sách

C. DẤU HIỆU CHÍNH TẢ ĐỂ NHẬN BIẾT ÂM /n/

Chỉ có “n” được phát âm là /n/

Ví dụ: 

north/nɔːθ/(n) hướng Bắc
number/ˈnʌm.bər/(n) số
numerous/ˈnjuː.mə.rəs/(adj) nhiều
nationality/ˌnæʃ.ənˈæl.ə.ti/(n) quốc tịch
ignore/ɪɡˈnɔːr/(v) phớt lờ
stunning/ˈstʌn.ɪŋ/(adj) cực kỳ xinh đẹp quyến rũ
dynamite/ˈdaɪ.nə.maɪt/(n) thuốc nổ
enormous/ɪˈnɔː.məs/(adj) vĩ đại
November/nəʊˈvem.bər/(n) tháng mười một
harmony/ˈhɑː.mə.ni/(n) hoà âm

*Lưu ý: “kn” phát âm là /n/ khi nó đứng đầu từ

Ví dụ:

knot/nɒt/(n) nút thắt
know/nəʊ/(v) biết
knife/naɪf/(n) con dao
knee/ni:/(n) đầu gối
knack/næk/(n) sở trường

 

D. LUYỆN TẬP

1. Nobody knows that he has never noted down anything during literature lessons.

/ˈnəʊbədi nəʊz ðæt hiː hæz ˈnɛvə ˈnəʊtɪd daʊn ˈɛnɪθɪŋ ˈdjʊərɪŋ ˈlɪtərɪʧə ˈlɛsnz./

2. What her name was does not matter.

/wɒt hɜː neɪm wɒz dʌz nɒt ˈmætə./

3. He’s so nervous about his Nepalese test that he cannot stop nagging himself to be calm.

/hiːz səʊ ˈnɜːvəs əˈbaʊt hɪz nɛpəˈliːz tɛst ðæt hiː ˈkænɒt stɒp ˈnægɪŋ mˈsɛlf tuː biː kɑːm /

4. For a moment, I thought it was Anna.

/fɔːə ˈməʊmənt θɔːt ɪt wɒz ˈænə./

5. The house-warming party was a surprise and that was a memorable evening!

/ðə ˈhaʊsˌwɔːmɪŋ ˈpɑːti wɒz ə səˈpraɪz ænd ðæt wɒz ə ˈmɛmərəbl ˈiːvnɪŋ/