Cách phát âm /m/ và /n/

Phụ âm /m/ và /n/

 

A. KHẨU HÌNH MIỆNG VÀ CÁCH PHÁT ÂM

1. Âm /m/

– Mím 2 môi rồi đẩy luồng khí ra để luồng không khí đi qua mũi chứ không phải miệng.

– Trong khi phát âm, môi khép

– Có thể cảm nhận được sự rung của mũi

 

2. Âm /n/

– Hàm đưa xuống một chút, môi hơi hé, lưỡi thả lỏng bình thường.

– Đầu lưỡi chạm vào phần lợi phía sau hàm răng trên, luồng hơi thoát ra ngoài qua mũi chứ không qua miệng.

– Có thể cảm nhận được sự rung của mũi.

B. DẤU HIỆU CHÍNH TẢ ĐỂ NHẬN BIẾT ÂM /m/

Chỉ có “m” được phát âm là /m/

Ví dụ:

miss /mɪs/ (v) nhớ, lỡ
mango /ˈmæŋ.ɡəʊ/ (n) quả xoài
mind-blowing /ˈmaɪndˌbləʊ.ɪŋ/ (adj) gây bất ngờ ngạc nhiên
malicious /məˈlɪʃ.əs/ (adj) gây hiểm hoạ cho ai
microbiology /ˌmaɪ.krəʊ.baɪˈɒl.ə.dʒi/ (n) vi sinh vật học
– amaze /əˈmeɪz/ (v) gây sửng sốt
– omelet /ˈɑm·lɪt/ (n) trứng ốp la
– mastermind /ˈmɑː.stə.maɪnd/ (v) chuẩn bị, lên kế hoạch
– surmountable /səˈmaʊntə.bəl/ (adj) có thể thành công, khả thi
– humanity /hjuːˈmæn.ə.ti/ (n) lòng nhân đạo
– anthem /ˈæn.θəm/ (n) quốc ca
maximum /ˈmæk.sɪ.məm/ (adj) tối đa
– bookworm /ˈbʊk.wɜːm/ (n) mọt sách

C. DẤU HIỆU CHÍNH TẢ ĐỂ NHẬN BIẾT ÂM /n/

Chỉ có “n” được phát âm là /n/

Ví dụ: 

north /nɔːθ/ (n) hướng Bắc
number /ˈnʌm.bər/ (n) số
numerous /ˈnjuː.mə.rəs/ (adj) nhiều
nationality /ˌnæʃ.ənˈæl.ə.ti/ (n) quốc tịch
ignore /ɪɡˈnɔːr/ (v) phớt lờ
stunning /ˈstʌn.ɪŋ/ (adj) cực kỳ xinh đẹp quyến rũ
dynamite /ˈdaɪ.nə.maɪt/ (n) thuốc nổ
enormous /ɪˈnɔː.məs/ (adj) vĩ đại
November /nəʊˈvem.bər/ (n) tháng mười một
harmony /ˈhɑː.mə.ni/ (n) hoà âm

*Lưu ý: “kn” phát âm là /n/ khi nó đứng đầu từ

Ví dụ:

knot /nɒt/ (n) nút thắt
know /nəʊ/ (v) biết
knife /naɪf/ (n) con dao
knee /ni:/ (n) đầu gối
knack /næk/ (n) sở trường

 

D. LUYỆN TẬP

1. Nobody knows that he has never noted down anything during literature lessons.

/ˈnəʊbədi nəʊz ðæt hiː hæz ˈnɛvə ˈnəʊtɪd daʊn ˈɛnɪθɪŋ ˈdjʊərɪŋ ˈlɪtərɪʧə ˈlɛsnz./

2. What her name was does not matter.

/wɒt hɜː neɪm wɒz dʌz nɒt ˈmætə./

3. He’s so nervous about his Nepalese test that he cannot stop nagging himself to be calm.

/hiːz səʊ ˈnɜːvəs əˈbaʊt hɪz nɛpəˈliːz tɛst ðæt hiː ˈkænɒt stɒp ˈnægɪŋ mˈsɛlf tuː biː kɑːm /

4. For a moment, I thought it was Anna.

/fɔːə ˈməʊmənt θɔːt ɪt wɒz ˈænə./

5. The house-warming party was a surprise and that was a memorable evening!

/ðə ˈhaʊsˌwɔːmɪŋ ˈpɑːti wɒz ə səˈpraɪz ænd ðæt wɒz ə ˈmɛmərəbl ˈiːvnɪŋ/