Cách phát âm /ʊ/ và /u:/

Từ Nghĩa tiếng việt Phát âm
put đặt, để
foot bàn chân
should nên (nên làm gì)
sugar đường
woman phụ nữ, đàn bà (số ít)
cushion cái đệm
food lương thực
soon chẳng bao lâu nữa, chẳng mấy chốc nữa
remove di chuyển, dọn
bamboo cây tre
music âm nhạc

I. KHẨU HÌNH MIỆNG

 • Âm /ʊ/: Phát âm chữ cái “u” trong tiếng Việt, khẩu hình miệng hơi cong môi giống như khi đọc âm “ư”. Cách đọc âm /ʊ/ trong tiếng Anh tương tự âm “u” với khẩu hình miệng giống khi đọc âm “ư” trong tiếng Việt.

 • Âm /u:/: Phát âm chữ cái “u” trong tiếng Việt, khẩu hình miệng hơi cong môi, chu ra và đọc kéo dài âm “u”.

 

II. NHỮNG TRƯỜNG HỢP PHÁT ÂM LÀ /ʊ/

1. “o” được phát âm là /ʊ/ 

Ví dụ:

 • wolf /wʊlf/: chó sói
  woman /’wʊmən/: đàn bà

2. “oo” thường được phát âm là /ʊ/

Ví dụ:

 • book /bʊk/: sách
  good /gʊd/: tốt

3. “ou” được phát âm là /ʊ/

Ví dụ:

 • could /kʊd/: có thể
  should /ʃʊd/: phải, nên

 

III. NHỮNG TRƯỜNG HỢP PHÁT ÂM LÀ /u:/

1. “o” thường được phát âm là /uː/ trong một vài từ thông dụng có tận cùng bằng “o” hay “o” + phụ âm

Ví dụ:

 • tomb /tuːm/: mộ, mồ
  remove /rɪ’muːv/: bỏ đi, làm mất đi

2. “u” được phát âm là /uː/

Ví dụ:

 • brutal /’bruːtl/: thô bạo, dã man
  lunar /ˈluːnə/: thuộc về mặt trăng

3. “oo” được phát âm là /uː/

Ví dụ:

 • tool /tuːl/: đồ dùng
  tooth /tuːθ/: cái răng

4. “ou” được phát âm là /uː/

Ví dụ:

 • group /gruːp/: một nhóm, một đám
  troupe /truːp/: gánh hát

5. “ui” được phát âm là /uː/

Ví dụ:

 • juice /dʒuːs/: nước cốt, nước trái cây
  cruise /kruːz/: cuộc đi chơi trên biển

 

IV. LUYỆN TẬP

1. Âm /ʊ/

 • It should be good wool.
  /ɪt ʃʊd bi gʊd wʊl/
 • The woman took a good look at the wolf.
  /ðə ‘wʊmən tʊk ə gʊd lʊk ət ðə wʊlf/
 • Look at the cookbook for a good pudding.
  /lʊk ət ðə ‘kʊkbʊk fɔːr ə gʊd ‘pʊdɪŋ/

2. Âm /u:/

 • You must chew your food.
  /juː mʌst tʃuː jɔːr fuːd/
 • He proved he knew the truth.
  /hi pruːvd hi nuː ðə truːθ/
 • The group flew to New York in June.
  /ðə gruːp fluː tuː njuː jɔːrk ɪn dʒuːn/