Cách phát âm /əʊ/ và /aʊ/

I. KHẨU HÌNH MIỆNG

 • Âm /əʊ/: Đầu tiên đặt lưỡi ở vị trí phát âm âm /ə/, sau đó miệng tròn dần để phát âm /ʊ/, phát âm /ə/ dài, /ʊ/ ngắn và nhanh.

 • Âm /aʊ/: Đầu tiên mở khẩu hình miệng như khi phát âm âm /a/, sau đó miệng tròn dần để phát âm /ʊ/, phát âm /a/ dài, /ʊ/ ngắn và nhanh.

 

II. NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC PHÁT ÂM LÀ /əʊ/

1. “o” phát âm là /əʊ/ khi đứng cuối một từ

Ví dụ:

 • go /gəʊ/: đi
  no /nəʊ/: không
  ago /əˈgəʊ/: trước đây

2. “oa” phát âm là /əʊ/ trong một từ có một âm tiết tận cùng bằng một hay hai phụ âm

Ví dụ:

 • soap /səʊp/: xà phòng
  coast /kəʊst/: bờ biển
  load /ləʊd/: vật nặng, gánh nặng

3. “ou” phát âm là /əʊ/

Ví dụ:

 • mould /məʊld/: cái khuôn
  shoulder /ˈʃəʊldə(r)/: vai
  poultry /ˈpəʊltri/: gia cầm

4. “ow” phát âm là /əʊ/

Ví dụ:

 • know /nəʊ/: biết
  slow /sləʊ/: chậm
  widow /ˈwɪdəʊ/: bà góa phụ

 

III. NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC PHÁT ÂM LÀ /aʊ/

1. “ou” phát âm là /aʊ/ trong những từ có nhóm “ou” với một hay hai phụ âm

Ví dụ:

 • around /əˈraʊnd/: xung quanh, vòng quanh
  county /ˈkaʊnti/: hạt, tỉnh
  sound /saʊnd/: âm thanh

2. “ow” phát âm là /aʊ/

Ví dụ:

 • power /paʊə(r)/: sức mạnh, quyền lực
  powder /ˈpaʊdə(r)/: bột, thuốc bột
  crown /kraʊn/: vương miện

 

IV. LUYỆN TẬP

1. Âm /əʊ/

 • My toes are cold 
  /maɪ təʊz ər kəʊld/
 • Is the window open? 
  /ɪz ðə ˈwɪndəʊ ˈəʊpən/
 • She phoned me in October. 
  /ʃi fəʊnd mi ɪn ɒkˈtəʊbər/

2. Âm /aʊ/

 • We found our gowns downtown.
  /wi faʊnd ˈaʊər gaʊnz ‘daʊntaʊn/
 • Shower the flower for an hour. 
  /ˈʃaʊər ðə ˈflaʊər fɔːr ən ˈaʊər/
 • How’s the loud vowel sound?
  /haʊz ðə laʊd ˈvaʊəl saʊnd/